fbpx

Ak nie je uvedené inak, štatistiky IOM v SR sú k 31. 12. 2022.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

1 784

Od roku 2004 IOM asistovala pri návrate 1 784 migrantom, ktorí sa vrátili 69 krajín na celom svete. Najviac z nich smerovalo do Moldavska, Číny, Vietnamu, na Ukrajinu a do Iraku.

370

IOM poskytla od roku 2007 pomoc po návrate domov 370 migrantom v celkovej hodnote 541 045,49 eur. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, zabezpečenie základných životných potrieb, dôstojných podmienok na bývanie a zdravotnú pomoc. IOM Slovensko doteraz takto pomohla jednotlivcom a rodinám v 39 krajinách na celom svete.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

Integrácia migrantov

58 981

Od roku 2006 poskytlo Migračné informačné centrum IOM (MIC) komplexné integračné poradenstvo 58 981 cudzincom z viac ako 160 krajín.

97 976

MIC poskytlo svojim klientom 97 976 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií v hlavných oblastiach života na Slovensku ako sú pobyt, zamestnanie, rodina, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

2 722 990

Informácie a poradenstvo o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke MIC od roku 2006 vyhľadalo už 2 722 990 návštevníkov.

25

MIC od roku 2006 vydalo už deväť viacjazyčných informačných brožúr16 informačných kariet o pobyte v SR, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v základných oblastiach života cudzincov na území Slovenskej republiky ako je pobyt, zamestnanie, sociálne zabezpečenie, podnikanie a ďalšie oblasti.

26 306

Informácie pre cudzincov o vízach na vstup do SR a o druhoch pobytu potrebných na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku si od roku 2017 v aplikácii MIC Visa Check vyhľadalo 26 306 klientov zo 181 krajín, najviac z Ukrajiny, Indie, USA, Ruska a Srbska.

498

Od roku 2012 MIC zorganizovalo v Bratislave a Košiciach už 29 One-Stop Shopov. Sú to dni špecializovaného poradenstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP, ktorí na jednom mieste môžu získať komplexné a bezplatné poradenstvo naraz od príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, zdravotných poisťovní a konzultantov MIC. Služby One-Stop Shopov využilo 498 cudzincov z viac ako 30 krajín.

14 897

Kurzy slovenského jazyka, ktoré organizuje MIC v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku, absolvovalo od roku 2011 už 14 897 migrantov a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie využilo 4 219 migrantov. Ďalších 832 migrantov získalo podporu na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. MIC realizáciou týchto aktivít podporuje migrantov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie či rekvalifikácii a uľahčuje tak ich integráciu do spoločnosti.

229

Zástupcovia združení a komunít cudzincov na Slovensku zorganizovali od roku 2006 s podporou MIC 229 multikultúrnych a informačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 15 163 ľudí. Podobnými podujatiami kultúrni mediátori predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti.

690

V rámci výskumu o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním, ktorý uskutočnila IOM od januára 2012 do marca 2013, bolo spracovaných 690 dotazníkových odpovedí občanov z krajín mimo EÚ a desiatky hĺbkových rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. Vypracovaná analýza slúžila ako podklad  na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov.

510

Od roku 2010 sa na tréningoch a workshopoch IOM o migrácii, interkultúrnych zručnostiach a regionálnej spolupráci zúčastnilo vyše 510 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí pracujú s cudzincami v SR. Účastníci získavali zručnosti v interkultúrnej komunikácii, poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

18 200

Dokumentárny film Aj my sme tu doma si na YouTube stránke IOM od apríla 2013 premietlo vyše 18 200 návštevníkov. Film si na medzinárodnom filmovom festivale Jeden svet 2013 pozrelo 400 žiakov základných a stredných škôl a ďalšie tisícky ľudí počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku. Dokument prostredníctvom osobných príbehov ľudí z rôznych krajín a podložených údajov predstavuje migrantov a realitu o migrácii na Slovensku. Je súčasťou vzdelávacích materiálov IOM o migrácii.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

213

Od roku 2006 IOM identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 132 žien a 81 mužov. Z toho 162 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a 128 IOM pomohla pri návrate na Slovensko. Obete zaradené do programu dostali možnosť využiť krízovú intervenciu a reintegračnú asistenciu – služby, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života. IOM do konca roka 2014 poskytla takúto pomoc a podporu 139 obetiam obchodovania s ľuďmi.

7 420

Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pracovníci IOM poskytli od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014 celkovo 7 420 konzultácií. Prostredníctvom linky sa im podarilo identifikovať a pomôcť 37 obetiam obchodovania s ľuďmi. Od 15. decembra 2014 linku 0800 800 818 prevádzkovalo Slovenské krízové centrum Dotyk a od 1. septembra 2018 je to Slovenská katolícka charita.

3 102

Pracovníci IOM od roku 2008 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a podporou ďalších donorov zorganizovali a lektorovali 172 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 3 102 odborných pracovníkov. Školenia sú zamerané na vykonávanie prevencie obchodovania s ľuďmi, rozpoznanie rizík obchodovania s ľuďmi a možných obetí.

Viac informácií.

Presídľovanie utečencov

1 026

Od roku 2009 IOM v spolupráci s partnermi prepravila na Slovensko 1 026 utečencov z Afganistanu, Eritrey, Etiópie, Iraku, Somálska a Sudánu, ktorí museli ujsť zo svojej krajiny a uviazli v utečeneckých táboroch v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. Väčšinu z celkového počtu týchto utečencov tvoria rodiny s deťmi, pre ktoré je presídlenie jedinou šancou na život v bezpečnom prostredí. Slovenská republika im na svojom území poskytla dočasné útočisko, utečenci sú tu po dobu šiestich mesiacov ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Tu absolvujú prípravu a po nej sú presídlení do krajín, ktoré im poskytnú nový domov.

1 034

IOM prepravila z ETC na Slovensku do krajiny finálneho presídlenia už 1 034 utečencov. Väčšina z nich bola presídlená do USA, ďalší našli svoj nový domov v Kanade, Nórsku a Švédsku.

Viac informácií.

Európska migračná sieť (EMN) – Národný kontaktný bod v SR

65

Od roku 2009 IOM ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku vydala 65 publikácií, ktoré zahŕňajú Výročné správy EMN o migrácii a azyle a štúdie o rôznych témach migrácie.

8

Počas ôsmich ročníkov Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii odznelo 115 prednášok zahraničných a domácich odborníkov na medzinárodnú migráciu. Na seminároch sa od roku 2012 zúčastnilo viac ako 550 pracovníkov najmä verejnej správy a občianskeho sektora.

15

EMN uskutočnila pre verejnosť pätnásť podujatí – premietania dokumentárnych alebo hraných filmov o rôznych otázkach migrácie a diskusné večery, jeden aj s divadelným predstavením.

1 105

EMN v SR odpovedala na 1 105 ad hoc otázok, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov v oblasti migrácie a azylu.

Viac informácií: www.emn.sk

Školenia a poradenstvo IOM o zamestnávaní cudzincov na Slovensku

132

Od januára 2019 na 15 školeniach IOM získali praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku pracovníci 132 rôznych zamestnávateľov. Poradenské služby IOM formou osobnej, telefonickej alebo e-mailovej konzultácie v tomto období využilo 30 zamestnávateľov.

Viac informácií.

Podrobnejšie informácie:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2022.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2021.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2020.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2019.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2018.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2017.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2016.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2015.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2014.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.