fbpx

Hlavné oblasti aktivít EMN v roku 2023:

Výmena informácií cez systém ad hoc otázok EMN:

Systém ad hoc otázok slúži národným kontaktným bodom (NKB) EMN a Európskej komisii na rýchle získavanie informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane, napríklad o legálnej migrácii a vízach, neregulárnej migrácii, hraniciach, návratoch a podobne. Zo zozbieraných odpovedí na ad hoc otázky sa vytvárajú komparatívne kompilácie, ktoré sú zverejnené v tematických kategóriách na centrálnej webovej stránke EMN.

Príprava štúdií a výročných správ

EMN sa zameriava na zber, analýzu a poskytovanie informácií a údajov. Každoročne pripravuje výročné správy o migrácii a azyle, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v politikách a legislatíve, verejné diskusie o migrácii a medzinárodnej ochrane v členských štátoch a na úrovni EÚ a poskytujú prehľad vybraných štatistík. EMN taktiež vypracúva štúdie, ktorých témy si dohodli členské krajiny a Európska komisia podľa relevantnosti pre tvorcov politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Na základe národných správ a štúdií, ktoré vypracovávajú NKB EMN, Európska komisia spracováva súhrnné správy.

Na rok 2023 má EMN naplánované dokončenie alebo spracovanie nasledujúcich štúdií a výročných správ*:

  • Integrácia žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trhu práce
  • Prijímacie podmienky žiadateľov o medzinárodnú ochranu: výzvy, politiky a prax v členských štátoch EÚ a s tým spojené náklady
  • Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane: skúsenosti po roku implementácie
  • Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín: situačná analýza za roky 2017 – 2022
  • Výročná správa o migrácii a azyle za rok 2022

* Názvy štúdií sú pracovné.

Príprava Informov EMN

Informy EMN sú zamerané na konkrétnu problematiku a obsahujú kľúčové zistenia a závery zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN pre tvorcov politík.

Príprava Štvrťročníka EMN

Štvrťročník EMN informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov.

Rozširovanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Prekladový a výkladový slovník EMN uvádza pojmy a definície o migrácii a medzinárodnej ochrane v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny a obsahuje viac ako 550 pojmov. EMN v tomto roku pokračuje v príprave slovenskej verzie slovníka.

Slovník je dostupný v pravidelne aktualizovanej online verzii na webovej stránke Európskej komisie, vo forme publikácie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

Budovanie a rozvíjanie kontaktov na národnej a európskej úrovni

EMN Slovensko pravidelne organizuje rôzne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť. Sú to napríklad konferencie, expertné a vzdelávacie semináre, pracovné raňajky či prezentačné stretnutia.

V roku 2023 EMN Slovensko plánuje uskutočniť viaceré odborné podujatia so zástupcami Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a ďalších inštitúcií, pracovné stretnutia a 9. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii.

Na európskej úrovni EMN spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany. Medzi ne patria napríklad agentúry EÚ – Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA), FRONTEX a Eurostat.

Na európskej úrovni sa Slovenská republika zúčastní na pravidelných koordinačných stretnutiach, ktoré organizuje Európska komisia, ako aj na odborných stretnutiach a konferenciách, ktoré organizujú NKB iných členských krajín EMN.

Pravidelné a aktuálne informácie o činnosti EMN v Slovenskej republike získate z e-newslettra EMN alebo na webovej stránke www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk