fbpx
Výsledky IOM na Slovensku za rok 2018

V roku 2018 IOM asistovala 80 cudzincom pri návrate zo Slovenska do 21 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo 6 763 konzultácií 4 550 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku a lektori IOM vyškolili ďalších 96 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na Slovensku.

Banner - Výsledky IOM na Slovensku za rok 2018

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Migračné informačné centrum v roku 2018 poskytlo v Bratislave a Košiciach 6 763 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Poradenské služby celkovo využilo 4 550 klientov, ktorí pochádzali najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA.

Webová stránka MIC www.mic.iom.sk je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2018 webová stránka MIC zaznamenala 216 083 návštev.

Služby webovej aplikácie Visa Check v roku 2018 využilo 3 392 klientov zo 159 krajín. Aplikácia MIC ponúka informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a chcú zistiť, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku.

MIC tiež podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. 368 klientov využilo pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania. Ďalší 50 klienti absolvovali s finančnou podporou MIC rekvalifikačné kurzy, ktoré zvýšia ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Po šiestich rokoch organizovania poradenských dní pre cudzincov – One-Stop Shopov v priestoroch IOM uskutočnil MIC v roku 2018 pilotnú fázu so štyrmi poradenskými dňami One-Stop Shop v priestoroch Oddelenia cudzineckej polície PZ v Bratislave. Poradenstvo na jednom mieste od príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, živnostenských úradov a konzultantov MIC tak využilo viac ako 80 návštevníkov.

MIC v roku 2018 pokračovalo v ponuke bezplatných otvorených kurzov slovenského jazyka pre cudzincov v Bratislave a Košiciach, kde kurzy navštívilo 2 103 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 214 osôb.

V roku 2018 MIC aktualizovalo a vydalo brožúru Vitajte na Slovensku, ktorá ponúka migrantom v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku základný prehľad o pobyte a zamestnávaní cudzincov, vzdelávacom systéme, zdravotnej starostlivosti, sociálnom zabezpečení a ďalších dôležitých oblastiach života na Slovensku.

MIC vydalo tiež informačné karty o pobyte cudzincov s aktuálnymi informáciami, ako postupovať pri podávaní žiadosti o pobyt a o povinnostiach, ktoré vyplývajú z jednotlivých typov prechodného a trvalého pobytu cudzincov na Slovensku.

MIC pokračovalo v odbornom poradenstve pri príprave konzulárnych úradníkov na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktorá prebiehala v rámci školiaceho strediska Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Centrum spolupracuje s 15 kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku, s ktorými v roku 2018 uskutočnilo 15 stretnutí Welcoming Slovakia pre viac než 493 účastníkov. Na stretnutiach cudzinci získavajú praktické a užitočné informácie o živote na Slovensku.

MIC zorganizovalo v októbri 2018 v Žiline a Trnave ďalšie dve podujatia Aj my sme tu doma pre verejnosť, ktorá mohla v diskusii s cudzincami, vo filmoch s príbehmi cudzincov, fotografickej výstave či gastronomickej špeciality z Malej Ázie lepšie spoznať život a kultúru cudzincov žijúcich na Slovensku.

Centrum aj v roku 2018 poskytovalo poradenstvo pre maloletých bez sprievodu (MBS) v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Služby MIC zahŕňali najmä kurzy slovenského jazyka a individuálne právne poradenstvo pre MBS.

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Poskytuje im komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje ich inklúziu na trh práce, organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, a sprostredkúva im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2018 sa s pomocou IOM dobrovoľne vrátilo 80 cudzincov zo Slovenska do 21 krajín, z toho najviac smerovalo do Vietnamu (17), na Ukrajinu (14), do Azerbajdžanu (8), do Srbska (8) a do Iraku (7).

IOM poskytla reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb a živobytia po návrate domov 34 jednotlivcom a rodinám v 15 krajinách – v Azerbajdžane, Číne, Gruzínsku, Iraku, Macedónsku, Moldavsku, Pakistane, Srbsku, Turecku, na Ukrajine a vo Vietname. Prvýkrát IOM takto podporila reintegráciu cudzincov po návrate do Bosny a Hercegoviny, Etiópie, Gambie či Tuniska. Migranti využili pomoc najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na rekonštrukciu príbytkov, na zabezpečenie dočasného ubytovania, na vzdelanie, alebo na kombináciu viacerých druhov pomoci.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2018

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

V programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) IOM pomáha cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt na Slovensku a ktorí tu nemôžu alebo nechcú ostať.

Migranti môžu v programe AVRR využiť rôzne služby IOM: poradenstvo a prípravu návratu, pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečenie cestovných lístkov, dočasného ubytovania, stravy, oblečenia a zdravotnej starostlivosti až do dátumu odchodu. Pri návrate IOM asistuje cudzincom pri preprave na Slovensku, na letisku pri odlete a počas prestupov a v prípade potreby aj s dopravou po návrate domov.

Dôležitou súčasťou programu je reintegračná pomoc pre migrantov, ktorú môžu využiť na stabilizovanie svojej situácie a zlepšenie životných podmienok po návrate domov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

V roku 2018 IOM prevádzkovala svoju informačnú linku o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní. Jej pracovníci odpovedali na telefonické, e-mailové a osobné dopyty záujemcov o problematiku obchodovania s ľuďmi a na žiadosti o preverenie pracovnej agentúry. V dvoch prípadoch identifikovali podozrenie na obchodovanie s ľuďmi, ktoré ďalej referovali Informačnému centru na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR.

V marci 2018 IOM uskutočnila päť základných a nadstavbových tréningov trénerov v Trnave, Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Poprade a Banskej Bystrici. Vyškolila na nich ďalších 96 odborníkov, ktorí v svojej praxi pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva. Preventisti z policajného zboru, sociálni pracovníci, poradcovia EURES, odborní zamestnanci detských domovov, CPPPaP a ďalší pracovníci z rôznych miest Slovenska tak s využitím poznatkov z tréningov, tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi a mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad môžu realizovať prevenciu obchodovania s ľuďmi v individuálnych aj skupinových formách.

IOM v roku 2018 vydala aktualizovaný tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi a aktualizovala mobilnú aplikáciu SAFE, ktorá je voľne dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

V priebehu roka IOM cez médiá a sociálne siete viedla informačnú kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti o mobilnej aplikácii SAFE a jej využití pri bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí.

IOM na Slovensku realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane o obchodovaní s ľuďmi, vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v prevencii, identifikácii obetí a starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. IOM pripravuje tiež infomačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk
www.safe.iom.sk

logo mvsr

Vzdelávanie odborníkov v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2018 financovalo Ministerstvo vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2018 EMN v SR publikovala Výročnú správu o migrácii a azyle v SR za rok 2017 a vo forme publikácií vydala nasledujúce štúdie:

Zároveň EMN v SR pripravila štúdie, ktoré boli v roku 2018 vydané v súhrnných správach:

EMN v roku 2018 pracovala na štyroch ďalších štúdiách, ktoré budú spracované do súhrnných správ a ich publikovanie sa predpokladá v prvom polroku 2019:

  • Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v SR
  • Dopad vízovej liberalizácie na SR
  • Cestovanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do ich krajiny pôvodu
  • Prilakánie a udržanie zahraničnych študentov v SR

EMN vydala v máji 2018 aktualizovaný Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary 6.0). Nové vydanie slovníka obsahuje viac ako 450 odborných výrazov, preložených do 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Slovník je dostupný v online verzii na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

EMN od januára do decembra 2018 zorganizovala 11 odborných stretnutí a podujatí – medzi nimi  pracovné raňajky EMN s novinármi Migrácia a integrácia v médiách a 6. ročník Vzdelávacieho seminára EMN, na ktorom odborníci z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií prednášali o príčinách a dôsledkoch nútenej migrácie pre viac ako 70 pracovníkov štátnej a verejnej správy, neziskového sektora a akademickej obce. Súčasťou seminára bol aj diskusný večer EMN Migrácia v dôsledku klimatických zmien.

V roku 2018 EMN v SR odpovedala na 62 ad hoc otázok a ostatným členským štátom položila štyri ad hoc otázky, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov v oblasti migrácie a azylu.

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, vypracúva ad hoc otázky a publikácie, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a Nórsku národný kontaktný bod. Činnosť kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk.

logo emn new sk