fbpx

Na Slovensku žije vyše 167-tisíc cudzincov s povolením na pobyt. Predstavujú 3,07 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. Občania z krajín mimo Európskej únie (tzv. cudzinci z tretích krajín) tvoria 66,5 % z celkového počtu cudzincov u nás. Aj napriek tomu, že Slovenská republika patrí v rámci Únie ku krajinám s najnižším podielom cudzincov v rámci populácie, od vstupu SR do Únie sa počet cudzincov na Slovensku niekoľkonásobne zvýšil a ich počet rastie. Tento migračný trend vedie k väčšej kultúrnej a náboženskej diverzite, pričom podľa rôznych výskumov majoritná spoločnosť nemá dostatok informácií o migrácii a pretrvávajú v nej predsudky a stereotypy k cudzincom.

IOM na Slovensku reaguje na tieto trendy a v oblasti integrácie cudzincov realizuje nasledovné aktivity:

Priama pomoc a poradenstvo cudzincom pri integrácii v SR

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie cudzincov na Slovensku je Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré klientom – štátnym príslušníkom tretích krajín – poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Budovanie kapacít odborníkov v oblasti migrácie

IOM v rokoch 2010 – 2015 realizovala tréningy a workshopy pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s cudzincami z tretích krajín. Tréningy IOM kládli dôraz na posilnenie znalostí o rôznych aspektoch migrácie a integrácie cudzincov, na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností a na vzájomnú spoluprácu rôznych inštitúcií pri poskytovaní služieb cudzincom.

Viac informácií.

Zvyšovanie povedomia o migrácii

V minulosti zrealizovala IOM viaceré aktivity, ktorými zvýšovala informovanosť o migrácii a migrantoch na Slovensku a odstraňovala bariéry medzi domácimi a cudzincami:

Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov

IOM na Slovensku a v ďalších piatich krajinách Európy uskutočnila medzinárodnú mediálnu súťaž o migrácii a odborné workshopy, ktorými zvýšila kapacity súčasných a budúcich pracovníkov médií, aby prostredníctvom kvalitného spravodajstva verejnosť získavala vyvážené informácie o migrácii a tým aby sa znížili stereotypy a predsudky spoločnosti k migrantom.

Viac informácií.

Next Door Family EU

Medzinárodný projekt originálnymi spôsobom spojil pri spoločných obedoch domáce rodiny a rodiny cudzincov v siedmich krajinách Európy. Vďaka osobnému kontaktu mali cudzinci šancu získať osobnú skúsenosť so Slovákmi a Slováci mali možnosť pohostiť u seba doma rodiny cudzincov žijúcich na Slovensku a odstrániť tak vzájomné predsudky a bariéry. Stretnutia rodín vo viacerých európskych mestách boli filmované a zo záberov vznikol dokumentárny film Next door family.

Viac informácií.

Aj my sme tu doma

IOM v rámci projektu pripravila a vydala dokumentárny filminštruktážny materiál a informačný plagát, ktoré verejnosti prezentujú vyvážené a podložené informácie o migrácii a zároveň slúžia ako vzdelávacie materiály o migrácii pre učiteľov a lektorov. Pedagogickí pracovníci môžu s materiálmi predstaviť tému migrácie na školách a lektori ich použiť vo vzdelávaní odborníkov pracujúcich s cudzincami.

Viac informácií.

Výskumy o rôznych aspektoch migrácie

Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR

IOM skúmala skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Na základe výskumu IOM vypracovala analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov. Výsledky výskumu sú zverejnené v publikácii Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Viac informácií: www.vyskum.iom.sk

Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004 – 2008) – analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov

V prvom výskumnom komponente IOM analyzovala hlavné migračné prvky (legálna a nelegálna migrácia, pracovná imigrácia a emigrácia a naturalizácia) za obdobie štyroch rokov od vstupu SR do Únie. Výskum načrtol dopad migrácie na slovenskú spoločnosť vrátane demografie, ekonomiky a pracovného trhu a zmapoval vývoj v oblasti migračného manažmentu a súčasné výzvy migračnej politiky v SR. Výsledky sú zverejnené v štúdii Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008).

Druhý výskumný komponent sa zameral na identifikáciu, reprezentatívny výskum, dotazníkový výskum, kvalitatívny výskum s fokusovými skupinami a semištrukturovanými rozhovormi s tvorcami verejných politík a expertov, analýzu a prezentáciu postojov slovenskej verejnosti k zahraničnej migrácii, integrácii a zamestnávaniu migrantov. Výsledky výskumu aj s odporúčaniami pre komunikačné stratégie a informačné kampane o migrácii a integrácii cudzincov sú zverejnené v štúdii Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR.

Informácie o ďalších aktivitách IOM v oblasti integrácie cudzincov.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.