fbpx

V roku 2013 IOM na Slovensku pomohla pri návrate domov 50 migrantom a poskytla reintegračnú pomoc po návrate domov 31 migrantom. Podarilo sa nám identifikovať 29 obetí obchodovania s ľuďmi a vyškolili sme 158 pracovníkov rôznych inštitúcií a organizácií o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi a prevencii obchodovania s ľuďmi. Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 3 480 konzultácií 1 913 klientom z viac ako 60 krajín.

Prečítajte si súhrn ďalších kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov.

Integrácia migrantov

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

IOM Bratislava prevádzkuje MIC od roku 2006. Centrum poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom, s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na slovenský trh práce. V roku 2013 sa na MIC v Bratislave a Košiciach obrátilo 1 913 individuálnych klientov z viac ako 60 krajín,  najviac ich pochádzalo z Ukrajiny, Ruskej federácie a USA. MIC poskytlo svojim klientom 3 480 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Unikátny zdroj informácií a poradenstva z rôznych oblastí života a pobytu migrantov na Slovensku je aj webová stránka MIC, ktorá minulý rok zaznamenala 183 603 návštev. MIC v roku 2013 pripravilo nové vydanie brožúry Pobyt cudzincov na Slovensku a Štátne občianstvo Slovenskej republiky. Brožúry poskytujú aktuálne informácie o pobyte a nadobúdaní občianstva Slovenskej republiky pre štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Aj v roku 2013 MIC pripravovalo dni špecializovaného poradenstva, tzv. One-Stop Shop. Tento model integrovaného poradenstva umožňuje migrantom vybaviť si agendu a získať informácie na jednom mieste od pracovníkov viacerých inštitúcií. MIC zorganizovalo päť One-Stop Shopov v Bratislave a Košiciach a stretli sa s pozitívnym ohlasom. Komplexné poradenstvo využilo 60 migrantov z viac ako 12 krajín.

MIC podporuje migrantov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku  – aktivity, ktoré uľahčia integráciu migrantov do spoločnosti. V roku 2013 sa na kurzoch slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach zúčastnilo 564 migrantov a na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie 124 migrantov. Ďalší 44 klienti získali podporu na ďalšie vzdelávanie a rekvalifikačný kurz.

V minulom roku centrum spolupracovalo s 20 kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali 17 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 1 700 ľudí.  

MIC v roku 2013 pripravilo novú webovú stránku Atlas komunít migrantov, na ktorej ponúka prehľad komunít migrantov na Slovensku, predstavuje ich kultúru, gastronómiu a prináša pozvánky na rôzne zaujímavé podujatia.

logo solidarita sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VI) (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín

IOM od januára 2012 do marca 2013 uskutočnila výskum o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Na základe 690 dotazníkových odpovedí občanov z krajín mimo EÚ a desiatok hĺbkových rozhovorov s migratmi žijúcimi na Slovensku IOM vypracovala analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov.

Výsledky výskumu sú zverejnené v publikácii Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím. Informácie dopĺňa prehľad a charakteristika najväčších migrantských skupín migrantov na Slovensku, hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia, porovnanie a dobrá prax zo zahraničia a odporúčania pre inštitúcie, prax a politiky.

logo solidarita sk

Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita a riadenie migračných tokov.

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike

IOM v roku 2013 školila 138 zamestnancov štátnej a verejnej správy z celého Slovenska, ktorí pracujú alebo prichádzajú do kontaktu s migrantmi.

IOM zorganizovala štyri dvojdňové tréningy a šesť regionálnych workshopov pre príslušníkov oddelení cudzineckej polície a zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných úradov, zástupcov miest, obcí a samosprávnych krajov, zdravotnej poisťovne, Centra právnej pomoci a inšpektorátov práce.

Tréningy ako základná časť vzdelávania a nadväzujúce workshopy sú zamerané na získavanie zručností v interkultúrnej komunikácii, poznatkov v oblasti migrácie a integrácie migrantov na Slovensku, ktoré pracovníci môžu využiť pri práci s migrantmi, a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami. Od roku 2010 do konca roku 2013 tieto školenia absolvovalo už 341 odborníkov z celého Slovenska.

Súčasťou workshopov boli aj poradenské dni pre migrantov, ktorí na jednom mieste mohli získať odpovede na svoje otázky pri konzultácii s pracovníkmi viacerých inštitúcií štátnej správy a Migračného informačného centra IOM. Bezplatné služby poradenských dní v roku 2013 v Nitre, Trnave, Žiline a Prešove využilo 43 migrantov z krajín mimo EÚ alebo ich zástupcov.

Viac informácií.

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike IV (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Aj my sme tu doma!

IOM vydala v marci 2013 v rámci projektu Aj my sme tu doma! súbor vzdelávacích materiálov o migrácii: dokumentárny film, inštruktážny materiál a informačný plagát. Slúžia ako pomôcky pre učiteľov, lektorov a aj verejnosť, aby mohli predstaviť tému migrácie na školách, použiť ich vo vzdelávaní odborníkov pracujúcich s migrantmi alebo prezentovať migráciu širokej verejnosti.

Dokumentárny film Aj my sme tu doma prináša názory obyvateľov SR o migrantoch a prostredníctvom osobných príbehov ľudí z rôznych krajín a podložených údajov predstavuje migrantov a realitu o migrácii na Slovensku. IOM predstavila film 27. marca 2013 na verejnej prezentácii v Bratislave aj s možnosťami jeho využitia vo vzdelávaní a pri informovaní verejnosti o migrácii. Inštruktážny materiál Aj my sme tu doma ponúka pedagógom a lektorom informácie, aktivity, možnosti práce s filmom a odkazy na ďalšie zdroje – podklady, s ktorými dokážu jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie do vzdelávania.

V apríli 2013 sa v Kine Lumière uskutočnila premiéra filmu Aj my sme tu doma, podujatie bolo súčasťou 8. ročníka festivalu [fjúžn]. Film mal ďalšie verejné projekcie v októbri na Rozvojovom dni 2013 v bratislavskej Starej tržnici a v novembri v Kine Lumière a v Kine Film Europe počas medzinárodného festivalu Jeden svet 2013, kde ho videlo takmer 400 žiakov základných a stredných škôl. Po každej projekcii s nimi pracovníci IOM diskutovali o filme, o migrácii a migrantoch na Slovensku.

Vzdelávacie materiály boli zaslané metodickým centrám, školám, ministerstvám, medzinárodným a mimovládnym organizáciám pracujúcim s migrantmi a osobne rozdávané pedagógom a ďalším záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o migrácii.

Vzdelávacie materiály sú voľne dostupné na webovej stránke IOM.

logo uvsr          logo avf

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučné zodpovedná Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Realizáciu filmu Aj my sme tu doma finančne podporil Audiovizuálny fond.

Ako sa dá žiť spolu, a nie vedľa seba – dokumentárny film Next Door Family

V nedeľu 18. novembra 2012 sa v deviatich mestách a obciach na Slovensku stretlo pri nedeľných obedoch 32 slovenských rodín a rodín migrantov, ktorí žijú na Slovensku. Stretnutia na Slovensku organizovala IOM Bratislava v rámci medzinárodného projektu Next Door Family. Okrem Slovenska sa v ten istý deň stretli rodiny aj v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Portugalsku, Španielsku a Taliansku. Na rôznych miestach Európy sa tak uskutočnilo 280 stretnutí domácich rodín a rodín migrantov.

V každej krajine zapojenej do projektu bolo filmované jedno stretnutie rodín. Z týchto záberov a z verejných ankiet medzi ľuďmi o ich postojoch k migrantom a migrácii vznikol v roku 2013 spoločný film Next Door Family, ktorý predstavuje súžitie majoritných spoločností a migrantov.

Film je voľne dostupný na YouTube stránke IOM.

logo eu               logo us-emb               logo rtvs               logo sme

Stretnutia rodín a ich filmovanie sa uskutočnili v rámci projektu Next Door Family EU – Inclusive Neighbourhoods, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Projekt a stretnutia rodín na Slovensku realizovala IOM Bratislava. Mediálnymi partnermi stretnutí rodín boli: Rozhlas a televízia Slovenska a denník SME.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR)

IOM Bratislava v roku 2013 pomohla pri návrate domov 50 migrantom. Na Slovensku im poskytla pomoc s ubytovaním, vybavením cestovného dokladu, bolo im poskytnuté lekárske vyšetrenie, asistencia na letisku a hraničnom prechode s Ukrajinou a zabezpečená doprava domov až do miesta bydliska. Najviac migrantov sa vrátilo do Vietnamu, na Ukrajinu, do Moldavska, Číny a Indie. Od roku 2004 do roku 2013 IOM asistovala pri návrate 1 109 migrantom, ktorí sa vrátili do 54 krajín na celom svete.

Po návrate domov IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 44 737,79 eur celkovo 31 migrantom. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, zabezpečenie základných životných potrieb a dôstojných podmienok na bývanie. Prvýkrát bola poskytnutá pomoc migrantom aj na liečebnú starostlivosť. IOM Bratislava doteraz takto pomohla jednotlivcom a rodinám v 21 krajinách na celom svete.

IOM v roku 2013 vyrobila ďalší krátky film zo série Príbehy migrantov po návrate domov. Vitalie z Moldavska rozpráva svoj príbeh o príchode na Slovensko, o situácii, v ktorej sa obrátil na IOM, o svojom návrate domov a o pomoci, ktorú mu návrate poskytla Slovenská republika. Ďalšie príbehy migrantov, ktorí sa vracajú zo Slovenska domov s pomocou IOM, nájdete na webovej stránke programu AVRR: www.avr.iom.sk.

logo solidarita sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM Bratislava v roku 2013 identifikovala 29 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 18 žien a 11 mužov. Dve obete boli cudzí štátni príslušníci, ostatné obete boli občania SR. Do Programu návratu a reintegrácie obchodovaných osôb IOM vstúpilo 23 obetí, sedemnástim z nich IOM pomáhala aj pri návrate na Slovensko. Viac ako 50 percent obetí so slovenským občianstvom bolo podľa evidencie IOM obchodovanych do Veľkej Británie, čo oproti minulému roku znamená mierny vzostup.

Najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi podľa obetí, ktoré identifikovala IOM, bola v minulom roku nútená práca. Oproti roku 2012 jej podiel stúpol z 11 na 31 percent. Sexuálne vykorisťovanie sa udialo v 28 percentách a nútené žobranie v siedmich percentách z celkového počtu identifikovaných obetí. Opäť stúpol podiel sobášov z donútenia a objavilo sa tiež niekoľko prípadov nútenej práce v domácnosti. V mnohých prípadoch išlo o kombináciu viacerých účelov obchodovania s ľuďmi.

Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pracovníci IOM poskytli 1 715 konzultácií a prostredníctvom linky sa podarilo identifikovať päť obetí obchodovania s ľuďmi.

Od apríla do septembra 2013 IOM v spolupráci s MV SR zrealizovala sedem školení o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi a prevencii obchodovania s ľuďmi. Zúčastnilo sa na nich 158 pracovníkov centier voľného času, Slovenskej katolíckej charity, zástupcov rímskokatolíckej cirkvi a pastoračných centier, obcí, mestských úradov a mestských polícií, zamestnancov v zdravotníctve a terénnych sociálnych pracovníkov. Školenie IOM bolo tiež súčasťou predvýjazdovej konzulárnej prípravy pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na súčinnosť orgánov SR pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Pracovníci IOM Bratislava v októbri 2013 predniesli príspevok o obchodovaní s ľuďmi na pražskom workshope Nejisté postavení obětí obchodu s lidmi, ktorý organizovala Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne v spolupráci s organizáciou La Strada, a na konferencii Obchodovanie s ľuďmi, prevencia, výskum, prax, ktorú v Nitre uskutočnilo Združenie STORM, Krajské osvetové stredisko v Nitre a FSVZ UKF Nitra.

Viac informácií.

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizuje IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý je financovaný Ministerstvom vnútra SR. Prevádzka Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 je financovaná Ministerstvom vnútra SR a technicky zabezpečovaná spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2013 IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR publikovala šesť štúdií a odpovedala za SR na 78 ad-hoc otázok. Pre členov NKB EMN v SR zorganizovala 19 stretnutí – konferenciu Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín – politiky a prax, vzdelávací seminár Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie aj s diskusným večerom Prípad stromkári o pracovnom vykorisťovaní a obchodovaní s ľuďmi a ďalších 17 pracovných a prezentačných stretnutí a odborných seminárov.

Viac informácií: www.emn.sk.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v SR:

logo emn new sk

Humanitárny transfer utečencov

Núdzové tranzitné centrum (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom v roku 2013 prijalo 138 nových utečencov, ktorí museli utiecť zo svojej krajiny. Pre mnohých z nich je presídlenie cez ETC do novej krajiny často jedinou šancou, aby mohli začať nový život v bezpečnom prostredí.

Viac ako polovicu z tohto počtu tvorili afganské ženy a deti z Iránu, zvyšok somálske rodiny z Eritrey. Slovenská republika poskytla utečencom dočasné útočisko po dobu šiestich mesiacov, počas ktorých boli utečenci ubytovaní v ETC zriadenom v azylovom zariadení MV SR v Humennom. Utečenci tu absolvujú pohovory, zdravotné prehliadky a kurz kultúrnej orientácie a po príprave sú trvalo presídlení do tretej krajiny.

V roku 2013 IOM Bratislava v spolupráci s partnermi presídlila do tretích krajín 185 utečencov, ktorí prišli do centra v roku 2012 a 2013. Väčšina z presídlených našla svoj nový domov v Spojených štátoch amerických a ďalší v Nórsku. Dve tretiny presídlených utečencov bolo somálskej národnosti, takmer tretinu tvorili utečenci afganskej národnosti a zvyšnú časť utečenci sudánskej, eritrejskej a etiópskej národnosti. Väčšina z celkového počtu presídlených boli ženy, prípadne rodiny s deťmi.

Utečenci sú presídľovaní na základe trojstrannej dohody o humanitárnom transfere medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM. IOM v tomto programe zodpovedá za prepravu z utečeneckého tábora na Slovensko a zo Slovenska do krajiny presídlenia, za realizáciu bezpečnostných pohovorov, zdravotných prehliadok a kurzu kultúrnej orientácie.

IOM na projekte presídľovania spolupracuje s vládou SR a UNHCR už od augusta 2009, kedy bola cez azylové zariadenie v Humennom jednorazovo presídlená skupina 98 palestínskych utečencov z tábora v Iraku. V máji 2011 bolo Núdzové tranzitné centrum otvorené pre ďalšie skupiny utečencov a odvtedy bolo cez ETC presídlených už 391 utečencov.

Viac informácií.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.