fbpx

IOM v roku 2017 poskytla integračné poradenstvo takmer 3 400 klientom, uskutočnila vzdelávací seminár EMN o nútenej migrácii a asistovala 46 cudzincom pri návrate zo Slovenska domov do 19 krajín.

Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM Slovensko za rok 2017.

Výsledky činnosti IOM na Slovensku v roku 2017

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Pracovníci MIC v Bratislave a v Košiciach v roku 2017 poskytli 3 375 klientom 5 183 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Poradenské služby MIC v tomto roku využili klienti, ktorí pochádzali najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA.

Webová stránka MIC www.mic.iom.sk je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2017 si ich na webovej stránke MIC vyhľadalo 125 193 osôb.

MIC v roku 2017 spustilo novú webovú aplikáciu Visa Check pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a potrebujú vedieť, či potrebujú víza na vstup do SR. Aplikácia ponúka aj informácie o tom, aký druh pobytu je potrebný na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku. V roku 2017 aplikácia poskytla odpovede na takmer 1 425 žiadostí o informácie o vstupe do SR zo 114 krajín.

MIC tiež podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. V roku 2017 poskytlo služby 592 klientom pri orientácii na trhu práce, pri príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, pomoci pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania. Ďalší 34 klienti absolvovali s finančnou podporou MIC rekvalifikačné kurzy, ktoré zvýšia ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Centrum v priebehu roka uskutočnilo 2 poradenské dni One-Stop Shop v Bratislave. Na jednom mieste tak cudzinci mohli využiť integrované poradenstvo od príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotných poisťovní, živnostenských a matričných úradov, sociálnej poisťovne a konzultantov MIC.

MIC aj v roku 2017 organizovalo v Bratislave a Košiciach bezplatné kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a navštívilo ich 1 055 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 202 osôb.

V roku 2017 MIC aktualizovalo a vydalo informačné karty o vstupných vízach a pobyte cudzincov, ktoré im pomáhajú orientovať sa v základných oblastiach života v SR.

Centrum aj v roku 2017 poskytovalo poradenstvo pre maloletých bez sprievodu (MBS) v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Služby MIC zahŕňali najmä kurzy slovenského jazyka pre MBS a individuálne právne poradenstvo.

MIC v oblasti vzdelávania pokračovalo v odbornom poradenstve počas prípravy konzulárnych úradníkov na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktorá prebiehala v rámci školiaceho strediska Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Centrum spolupracuje s 11 kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku, s ktorými v roku 2017 uskutočnilo 11 stretnutí Welcoming Slovakia pre viac než 300 účastníkov. Na stretnutiach cudzinci získavajú praktické a užitočné informácie o živote na Slovensku. Prebieha tu tiež vzájomné spoznávanie, zdieľanie informácií a kultúrna výmena medzi komunitami cudzincov a slovenskou verejnosťou.

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Poskytuje im komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje ich inklúziu na trh práce, organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, a sprostredkúva im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

Logo ISF-AMIF

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2017 sa s pomocou IOM dobrovoľne vrátilo zo Slovenska do 19 krajín 43 cudzincov, z toho najviac smerovalo na Ukrajinu (9), Iraku (8) a Vietnamu (5). IOM poskytla reintegračnú pomoc na zlepšenie životných podmienok po návrate domov 22 jednotlivcom a rodinám v 12 krajinách – v Afganistane, Gruzínsku, Indii, Iraku, Moldavsku, Pakistane, Srbsku (vrátane Kosova), na Ukrajine, vo Vietname a po prvýkrát aj v Ghane a USA. Migranti ju využili najmä na štart podnikateľských aktivít, ktorými zabezpečia živobytie pre seba a svoje rodiny, na dočasné ubytovanie alebo na rekonštrukciu bývania.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2017

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

V programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) IOM pomáha cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt na Slovensku a ktorí tu nemôžu alebo nechcú ostať.

Migranti môžu v programe AVRR využiť rôzne služby IOM: poradenstvo a prípravu návratu, pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečenie cestovných lístkov, dočasného ubytovania, stravy, oblečenia a zdravotnej starostlivosti až do dátumu odchodu. Pri návrate IOM asistuje cudzincom pri preprave na Slovensku, na letisku pri odlete a počas prestupov a v prípade potreby aj s dopravou po návrate domov.

Dôležitou súčasťou programu je reintegračná pomoc pre migrantov, ktorú môžu využiť na stabilizovanie svojej situácie a zlepšenie životných podmienok po návrate domov.

Viac informácii: www.avr.iom.sk.

Logo ISF-AMIF

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

V roku 2017 IOM prevádzkovala svoju informačnú linku o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní. Jej pracovníci odpovedali na dopyty záujemcov o preverenie pracovnej agentúry a v dvoch prípadoch identifikovali podozrenie na obchodovanie s ľuďmi, ktoré ďalej referovali Národnej jednotke boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

V roku 2017 IOM asistovala 1 obeti obchodovania s ľuďmi pri návrate na Slovensko.

V januári a decembri 2017 IOM vyškolila ďalších 32 odborníkov z rôznych profesií, ktorí sa venujú najmä prevencii medzi ohrozenými skupinami obyvateľstva. Vyškolení preventisti z kultúrnych osvetových stredísk a z policajného zboru, pracovníci mestskej polície, CPPPaP, mestských úradov a pedagógovia z rôznych miest Slovenska tak môžu prostredníctvom inovatívnych médií ako web www.bezpecnecestovanie.iom.sk či mobilná aplikácia Safe Travel & Work Abroad v svojej práci šíriť informácie o rizikách a prevencii obchodovania s ľuďmi.

IOM na Slovensku realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane o obchodovaní s ľuďmi, vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v prevencii, identifikácii obetí a starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. IOM pripravuje tiež infomačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk
www.safe.iom.sk

Logo MV SR

Vzdelávanie odborníkov v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2017 financovalo Ministerstvo vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

Humanitárny transfer utečencov

V roku 2017 prepravila IOM do Núdzového tranzitného centra (Emergency Transit Center – ETC) v Humennom 4 utečencov. V priebehu roka bolo z ETC s pomocou IOM a jej partnerov presídlených do Spojených štátov amerických a Švédska 43 utečencov.

Program Humanitárny transfer utečencov cez Slovenskú republiku prebieha od augusta 2009 na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM. Utečencov pod ochranou UNHCR prepravuje IOM z utečeneckých táborov na Slovensko, ktoré im na svojom území poskytne dočasné útočisko. Po dobu šiestich mesiacov sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Center – ETC) v Humennom. Tu utečenci absolvujú pohovory, zdravotné prehliadky, očkovania a kurz kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine. Následne ich IOM prepraví zo Slovenska do krajiny trvalého presídlenia, ktorá im poskytne nový domov.

Viac informácií.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2017 EMN v SR publikovala Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2016 a pracovala na štyroch štúdiách:

  • Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti žiadateľa v imigračnom konaní v SR,
  • Efektívnosť návratov v SR: výzvy a osvedčená prax spojená s pravidlami a štandardmi EÚ,
  • Reakcie Slovenskej republiky na zmenu v príchodoch žiadateľov o azyl v rokoch 2014 – 2016,
  • Prístupy SR k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania.

EMN tiež prispela k ďalšej aktualizácii Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu.

EMN od januára do decembra 2017 zorganizovala 10 odborných podujatí alebo stretnutí – medzi nimi konferenciu EMN Úloha samospráv v integrácii utečencov a 5. ročník Vzdelávacieho seminára EMN s témou Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí, na ktorý odborníci z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií priniesli poznatky o migračných trendoch a riadení migrácie na medzinárodnej úrovni, posilnení bezpečných a legálnych spôsobov migrácie, ochrane migrantov a posilnení postavenia utečencov 21. storočia.

EMN v SR odpovedala na 98 ad hoc otázok, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov.

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, vypracúva ad hoc otázky a publikácie, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a Nórsku národný kontaktný bod. Činnosť kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v SR:

Logo EMN

 

Prečítajte si tiež:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2016.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2015.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2014.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.