fbpx

V roku 2014 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 4 754 konzultácií 2 265 klientom z viac ako 90 krajín. Pracovníci IOM školili o migrácii 174 zamestnancov verejnej správy z celého Slovenska, ktorí poskytujú služby migrantom z krajín mimo EÚ, a ďalších 48 sociálnych pracovníkov a konzulárnych pracovníkov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Okrem toho IOM pomáhala 57 migrantom pri návrate zo Slovenska domov a ďalších 270 utečencov pod ochranou UNHCR prepravila do Slovenskej republiky, ktorá im poskytla dočasné útočisko.

Prečítajte si súhrn ďalších výsledkov IOM za uplynulý rok v pomoci cudzincom pri ich integrácii na Slovensku, pomoci migrantom pri návrate a po návrate domov, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pri humanitárnom transfere utečencov a v rámci koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

Integrácia migrantov

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC s pobočkami v Bratislave a v Košiciach je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života migrantov.

V roku 2014 centrum v Bratislave a Košiciach poskytlo 4 745 e-mailových, telefonických alebo osobných konzultácii celkovo 2 265 klientom, najviac občanom Ukrajiny, Ruskej federácie, USA a Srbska. Záujem o služby MIC pritom neustále rastie – od júna do septembra 2014 sa medziročne zvýšil počet klientov o 176. MIC počas svojej činnosti od roku 2006 do konca roku 2014 poskytlo poradenstvo viac ako 9 700 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku ako je pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

Pracovníci MIC v spolupráci so zástupcami komunít migrantov poskytli v rámci terénnej práce mimo centra informácie a poradenstvo ďalším 279 klientom.

MIC v Bratislave a Košiciach aj v roku 2014 organizovalo špecializované dni poradenstva pre cudzincov, tzv. One-Stop Shop. Od septembra sa konali pravidelne raz do mesiaca. Cudzinci tak mohli na jednom mieste využiť poradenstvo naraz od právnych konzultantov MIC, príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, živnostenského úradu a zdravotných poisťovní. Komplexné poradenstvo bolo poskytnuté 80 cudzincom z viac ako 10 krajín.

Dôležité informácie pre cudzincov na Slovensku si na webovej stránke MIC www.mic.iom.sk vyhľadalo 117 999 návštevníkov, stránka zaznamenala 160 904 návštev a 348 285 zobrazení.

V rámci podpory vzdelávania MIC poskytlo finančnú podporu na rekvalifikačný kurz pre 89 klientov, aby posilnila ich šance uplatniť sa na slovenskom trhu práce, ktoré znižuje nemožnosť preukázať svoju kvalifikáciu alebo neuznanie kvalifikácie, ktorú získali v krajine pôvodu, alebo slabšia znalosť slovenského jazyka.

Po úspešnom pilotnom programe jazykového vzdelávania MIC otvorilo kurzy slovenského jazyka pre cudzincov aj v roku 2014. Otvorená výučba prebiehala pravidelne v Bratislave a v Košiciach. Celkovo sa na kurzoch slovenčiny zúčastnilo 815 osôb a na nadväzujúcich kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie 127 osôb. Vzdelávacie a podporné programy sú kľúčové pre úspešnú integráciu cudzincov na Slovensku.

MIC pokračuje tiež v spolupráci so sieťou kultúrnych mediátorov. Sú to zástupcovia združení migrantov alebo neformálni zástupcovia komunít cudzincov, ktorí poznajú komunitu svojich krajanov žijúcich na Slovensku a chcú im pomáhať. V roku 2014 kultúrni mediátori v spolupráci s MIC zorganizovali 21 multikultúrnych informačných stretnutí – rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktorými predstavili svoju kultúru a podporili spoločenský život komunity. Na stretnutiach sa zúčastnilo viac ako 2 100 ľudí.

Skúsenosti MIC v oblasti služieb cudzincom boli využité pri príprave Integračnej politiky SR a Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na tému Predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie. Svoju expertízu využili pracovníci IOM tiež v pracovnej skupine pri príprave kapitoly Práva migrantov v rámci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Zástupcovia MIC poskytovali odborné poradenstvo a prezentovali služby MIC na výjazdovej konzulárnej príprave pre konzulárnych úradníkov na zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Informácie o činnosti a službách MIC boli tiež zdieľané so zástupcami štátnych a neštátnych organizácii v Rakúsku, Malte, Litve a vo Vietname.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo solidarita sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VII) – Individuálny projekt. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike

IOM v roku 2014 školila 174 zamestnancov verejnej správy z celého Slovenska, ktorí poskytujú služby migrantom z krajín mimo EÚ. Na štyroch tréningoch a deviatich regionálnych workshopoch sa zúčastnili príslušníci oddelení cudzineckej polície a zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných úradov, miest a obcí, samosprávnych krajov, zdravotnej poisťovne, Centra právnej pomoci, inšpektorátov práce a väčších firiem, ktoré zamestnávajú cudzincov. Získavali zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie migrantov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

Od roku 2010 do konca roka 2014 tento systém vzdelávania absolvovalo už 515 odborníkov z celého Slovenska. Súčasťou niektorých workshopov v regiónoch boli aj poradenské dni pre cudzincov, ktorí na jednom mieste mohli získať odpovede na svoje otázky od pracovníkov viacerých inštitúcií štátnej správy a Migračného informačného centra IOM. Bezplatné služby poradenských dní v roku 2014 v Žiline, Banskej Bystrici a Prešove využilo 32 cudzincov alebo ich zástupcov.

V júni 2014 v Bratislave IOM predstavila riadiacim pracovníkom úradov odporúčania z tréningov a workshopov, ktoré môžu posilniť vzájomnu spoluprácu kľúčových úradov a zlepšiť ich služby pre cudzincov.

Viac informácií.

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike V (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

Od januára do konca roku 2014 IOM pomohla 57 migrantom, ktorí nemohli alebo nechceli zostať na Slovensku, rozhodli sa pre návrat domov a požiadali IOM o pomoc. Na Slovensku im poskytla pomoc s ubytovaním, oblečením a stravou, s vybavením cestovných dokladov, asistovala im na letisku a hraničnom prechode s Ukrajinou a zabezpečila im dopravu domov až do miesta bydliska. Najviac migrantov sa vrátilo do Vietnamu, na Ukrajinu a do Indie. Po prvýkrát od roku 2004 IOM asistovala pri dobrovoľnom návrate migrantov aj do Kene, Mexika a Nigérie. Počet krajín, do ktorých sa vrátili migranti zo Slovenska s IOM, tak stúpol na 57 a počet vrátených migrantov na 1 166. Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

Súčasťou programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR) je aj pomoc, ktorú IOM poskytuje migrantom po návrate domov na zabezpečenie základných životných potrieb a obživy pre seba a svoje rodiny. V roku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 327,51 eur celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa s IOM vrátili do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu.

IOM Bratislava doteraz takto pomohla jednotlivcom a rodinám v 24 krajinách na celom svete.

IOM v roku 2014 vyrobila ďalšie tri krátke filmy, v ktorých migranti rozprávajú svoje príbehy o situácii po príchode na Slovensko a o pomoci IOM pri návrate a po návrate domov.  Všetky príbehy migrantov, ktorí sa vrátili s IOM, nájdete tiež na webovej stránke programu AVRR.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

logo solidarita sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM v roku 2014 identifikovala 24 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 11 žien a 13 mužov. Päť obetí boli cudzí štátni príslušníci a ostatné obete boli občania SR. Polovicu identifikovaných prípadov tvorili obete nútenej práce. Do Programu návratu a reintegrácie obchodovaných osôb IOM vstúpilo 16 obetí, jedenástim z nich IOM pomáhala aj pri návrate na Slovensko. Viac ako 60 % obetí so slovenským občianstvom podľa evidencie IOM bolo obchodovaných do Veľkej Británie.

Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pracovníci IOM poskytli 1 720 konzultácií – najčastejšie poskytovali poradenstvo klientom a preventívne informácie pred vycestovaním a overovali pracovné ponuky. Prostredníctvom linky sa v roku 2014 podarilo identifikovať päť obetí obchodovania s ľuďmi.

V oblasti vzdelávania a budovania kapacít IOM v máji 2014 vyškolila 24 terénnych sociálnych pracovníkov z prešovského a košického kraja o prevencii a aktuálnych trendoch v obchodovaní s ľuďmi. Pracovníci následne školili svojich kolegov o hrozbe obchodovania s ľuďmi, aby spoločne v svojich pôsobiskách mohli pomáhať  členom komunít nestať sa obeťami moderných otrokárov.

Súčasťou školiacich aktivít je aj príprava konzulov a pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na súčinnosť orgánov SR pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. V apríli a v decembri IOM vyškolila spolu 24 konzulárnych pracovníkov.

V októbri 2014 IOM spustila informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! Kampaň prebiehala do januára 2015 na Slovensku v mestách Košického kraja a v spolupráci s partnermi aj v Poľsku a Česku v tých regiónoch, z ktorých pochádza najviac obetí obchodovaním s ľuďmi. Kampaň informovala verejnosť o pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, upozorňovala na nútenú prácu a mužskú populáciu na hrozbu obchodovania s ľuďmi. Informácie boli umiestnené na autobusových a železničných staniciach, na cestovných lístkoch a nálepkách, v regionálnych autobusoch a v diaľkových autobusoch, ktoré smerujú do Veľkej Británie.

IOM Bratislava sa partnersky podieľala tiež na filmovom festivale Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi (Together Against Trafficking), ktorý v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. október) organizovala Slovenská katolícka charita. Na festivale a na pôde slovenského veľvyslanectva vo Veľkej Británii bol premietnutý film IOM 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi. Pracovníci IOM medzi premietaním filmov viedli interaktívne vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov a v panelovej diskusii prezentovali tému boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Viac informácií.

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizovala IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý financovalo Ministerstvo vnútra SR. Prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 financovalo Ministerstvo vnútra SR a technicky zabezpečovala spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

logo-british-embassy-col

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov v roku 2014 v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi financovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

logo-visegrad-fund-400

Projekt Counter-trafficking Hotlines Campaign in SK/CZ/PL Vulnerable Regions finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Kampaň realizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej republike a Poľsku.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2014 IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR (NKB EMN v SR) publikovala šesť štúdií, ktoré skúmajú vybrané témy, vývoj legislatív a politík z oblasti migrácie a azylu, a odpovedala za SR na 110 ad-hoc otázok, ktoré slúžia na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom pri príprave politík, legislatívy, strategických alebo informačných dokumentov. Pre členov NKB EMN v SR a pracovníkov slovenskej štátnej a verejnej správy, akademickej obce a neziskových organizácií zorganizovala 19 pracovných a prezentačných stretnutí a odborných seminárov. Medzi nimi konferenciu Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu a odborný vzdelávací seminár Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia aj s diskusným večerom Ľudia na úteku o nútenej migrácii, jej príčinách, utečencoch a možnostiach pomoci v súvislosti s aktuálnymi krízami a konfliktmi vo svete.

Viac informácií: www.emn.sk.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v SR:

logo emn new sk

Humanitárny transfer utečencov

IOM v roku 2014 prepravila 270 nových utečencov pod ochranou Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na územie Slovenskej republiky, ktorá im po dobu šiestich mesiacov poskytla dočasné útočisko. Počas tohto obdobia boli utečenci ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC), ktoré je zriadené v azylovom zariadení MV SR v Humennom. Je to najvyšší počet utečencov, ktorí boli prijatí počas jedného roka do centra od jeho otvorenia v roku 2009.

Väčšinu tvorili somálske rodiny s deťmi, zvyšok afganské ženy s deťmi a utečenci etiópskej národnosti. Mnohí z nich na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov a presídlenie cez Slovensko do tretej krajiny je pre nich často jedinou šancou, aby mohli začať nový život v bezpečnom prostredí. Utečenci v centre absolvujú pohovory, zdravotné prehliadky a kurz kultúrnej orientácie, aby sa pripravili na život v novom domove. Po úspešnom ukončení príprav ich IOM prepraví zo Slovenska do krajiny trvalého presídlenia.

V roku 2014 IOM v spolupráci s partnermi presídlila z ETC 162 utečencov, ktorí prišli do centra v roku 2013 a 2014. Všetci z nich našli svoj nový domov v Spojených štátoch amerických. Polovica presídlených utečencov bola afganskej národnosti, viac ako tretinu tvorili utečenci somálskej národnosti a zvyšnú časť utečenci etiópskej národnosti. Väčšina z celkového počtu presídlených boli ženy, prípadne rodiny s deťmi.

Utečenci sú presídľovaní na základe trojstrannej dohody o humanitárnom transfere medzi vládou SR, UNHCR a IOM. IOM v tomto programe zodpovedá za prepravu z utečeneckého tábora na Slovensko a zo Slovenska do krajiny presídlenia, za realizáciu bezpečnostných pohovorov, zdravotných prehliadok a kurzu kultúrnej orientácie.

IOM na projekte presídľovania spolupracuje s vládou SR a UNHCR od augusta 2009 a odvtedy bolo cez centrum v Humennom presídlených už 651 utečencov.

Viac informácií.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.

Prečítajte si tiež:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.