fbpx

Výsledky sú za obdobie od 24. februára 2022 do 16. augusta 2023:

7 417 osôb, ktorým sme poskytli priamu pomoc

Od prvých dní vojny na Ukrajine pracovníci IOM osobne poskytovali okamžitú pomoc, odporúčania, informácie o dočasnom útočisku a o rôznych aspektoch života na Slovensku utečencom na hraničných priechodoch a v špecializovaných centrách.

20 792 ľudí, ktorým sme poskytli pomoc na diaľku

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytovalo informácie a právne, sociálne a pracovné poradenstvo Ukrajincom a občanom krajín mimo EÚ prostredníctvom infolinky, e-mailu a ďalších kanálov.

774 737 návštevníkov webovej stránky

Ľudia vyhľadávali užitočné informácie o vstupe a pobyte na Slovensku, ktoré sú k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine, angličtine a ruštine na webovej stránke MIC www.mic.iom.sk.

686 odborníkov vyškolených v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Odborníci zapojení do poskytovania služieb pre utečencov a občanov krajín mimo EÚ sa zúčastnili na 41 školeniach IOM o povedomí a prevencii boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

IOM uskutočnila ďalších 59 školení, workshopov a informačných stretnutí pre 623 účastníkov o prevencii sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, o ochrane pred rodovo podmieneným násilím, o tom ako pracovať s klientmi a o medzikultúrnej komunikácii. Okrem toho IOM zorganizovala ďalšie úvodné školenie pre implementačných partnerov a psychológov IOM o podpore duševného zdravia, psychologickej a sociálnej podpore.

737 príjemcov peňažnej pomoci

IOM poskytla peňažnú pomoc opatrovateľom dospelých občanov Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a dospelým občanom Ukrajiny so špecifickými potrebami a vážnym zdravotným stavom.

10 984 osobám poskytnutá psychologická podpora

IOM poskytla prvú psychologickú pomoc 942 dospelým a 181 deťom a ďalšie individuálne psychologické poradenstvo 1 133 dospelým a 219 deťom.

Vojnou zasiahnutí ľudia získali pomoc aj na skupinovom poradenstve. Túto formu podpory využilo 1 902 dospelých a detí, na sociálno-vzťahových aktivitách sa zúčastnilo 5 353 dospelých a detí a na psychoedukačných aktivitách 1 237 dospelých a detí. Ďalších 17 osôb získalo odporučenie na špecializované služby.

Okrem tejto podpory IOM zabezpečuje supervíziu pre odborníkov z iných inštitúcií a pomáhajúcich organizácií, ktoré poskytujú služby ľuďom z Ukrajiny.

Podpora sa realizuje aj vďaka spolupráci s organizáciou IPčko, ktorá ako implementačný partner IOM poskytuje svoje poradenstvo a pomoc ľuďom z Ukrajiny vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska.

143 kurzov slovenského jazyka

Od vypuknutia vojny sa vyše 2 810 občanov Ukrajiny učilo slovenský jazyk v 63 kurzoch IOM v online forme a v 80 kurzoch prezenčnou formou v Centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave, v Humanitárnom centre v Gabčíkove, v Nitre, v Trenčíne, Prešove, Žiline, Trnave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Piešťanoch a v Košiciach.

21 021 ton humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Na podporu pokračujúcich dodávok materiálnej pomoci na Ukrajinu prijalo centrum zásobovacieho reťazca IOM na Slovensku od začiatku vojny 1 247 kamiónov, čo predstavuje 26 187 ton materiálu.

Z týchto a už existujúcich zásob sa IOM podarilo na Ukrajinu odoslať 1 001 kamiónov humanitárnej pomoci, čo predstavuje objem 21 021 ton.

Na podporu prichádzajúcich ukrajinských utečencov a občanov z krajín mimo EÚ na Slovensko IOM poskytla na Slovensku nasledujúcu humanitárnu pomoc: 30 305 prikrývok, viac ako 14 684 hygienických súprav, viac ako 96 359 kusov oblečenia, viac ako 489 zdravotníckych potrieb ako sú defibrilátory, invalidné vozíky, pomôcky na chôdzu, resuscitačné figúry, barle, vybavenie priestoru pre dojčiace matky a matky s malými deťmi, 480 kuchynských súprav, 100 142 čistiacich a hygienických potrieb a viac ako 28 466 čistiacich, kuchynských potrieb, spotrebičov (vrátane ventilátorov, chladničiek, sušičiek bielizne, práčok a vysávačov), trvanlivých potravín a iných potrieb.

718 príjemcov ubytovania

IOM pomohla 599 osobám najmä v zraniteľnej situácii – osamelým matkám, starším ľuďom a osobám s chronickými ochoreniami – nájsť a zabezpečiť dočasné ubytovanie v zariadeniach Airbnb na Slovensku a ďalším 119 osobám v Programe podpory bývania v Košiciach.

10 143 rozhovorov

IOM uskutočnila zber údajov na kľúčových miestach prostredníctvom 3 872 osobných rozhovorov s ukrajinskými utečencami a občanmi krajín mimo EÚ o ich potrebách a zámeroch na hraničných priechodoch a kľúčových miestach v krajine.

IOM pokračuje v zhromažďovaní údajov s cieľom posúdiť potreby a zámery ľudí odchádzajúcich na Ukrajinu. K dnešnému dňu IOM vykonala 6 271 rozhovorov na kľúčových miestach.