fbpx

Výsledky sú za obdobie od 24. februára 2022 do 15. marca 2023:

6 520 osôb, ktorým sme poskytli priamu pomoc

Od prvých dní vojny na Ukrajine pracovníci IOM osobne poskytovali okamžitú pomoc, odporúčania, informácie o dočasnom útočisku a o rôznych aspektoch života na Slovensku utečencom na hraničných priechodoch a v špecializovaných centrách.

14 855 ľudí, ktorým sme poskytli pomoc na diaľku

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytovalo informácie a právne, sociálne a pracovné poradenstvo Ukrajincom a občanom krajín mimo EÚ prostredníctvom infolinky, e-mailu a ďalších kanálov.

642 775 návštevníkov webovej stránky

Ľudia vyhľadávali užitočné informácie o vstupe a pobyte na Slovensku, ktoré sú k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine, angličtine a ruštine na webovej stránke MIC www.mic.iom.sk.

537 odborníkov vyškolených v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Odborníci zapojení do poskytovania služieb pre utečencov a občanov krajín mimo EÚ sa zúčastnili na tridsiatich štyroch školeniach IOM o povedomí a prevencii boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

IOM uskutočnila ďalších 54 školení pre 533 účastníkov o prevencii sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, o ochrane pred rodovo podmieneným násilím, o tom ako pracovať s klientmi a o medzikultúrnej komunikácii. Okrem toho IOM zorganizovala ďalšie úvodné školenie pre implementačných partnerov a psychológov IOM o podpore duševného zdravia, psychologickej a sociálnej podpore.

615 príjemcov peňažnej pomoci

IOM poskytla peňažnú pomoc opatrovateľom dospelých občanov Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a dospelým občanom Ukrajiny so špecifickými potrebami.

9 740 osobám poskytnutá psychologická podpora

IOM poskytla prvú psychologickú pomoc 942 dospelým a 181 deťom a ďalšie individuálne psychologické poradenstvo 1 087 dospelým a 217 deťom.

Vojnou zasiahnutí ľudia získali pomoc aj na skupinovom poradenstve. Túto formu podpory využilo 1 749 dospelých a detí, na sociálno-vzťahových aktivitách sa zúčastnilo 4 546 dospelých a detí a na psychoedukačných aktivitách 1 009 dospelých a detí. Ďalších 17 osôb získalo odporučenie na špecializované služby.

Okrem tejto podpory IOM zabezpečuje supervíziu pre odborníkov z iných inštitúcií a pomáhajúcich organizácií, ktoré poskytujú služby ľuďom z Ukrajiny.

Podpora sa realizuje aj vďaka spolupráci s organizáciou IPčko, ktorá ako implementačný partner IOM poskytuje svoje poradenstvo a pomoc ľuďom z Ukrajiny vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska.

77 hodín kurzov slovenského jazyka

Od vypuknutia vojny sa vyše 1 600 občanov Ukrajiny učilo slovenský jazyk v 35 kurzoch IOM v online forme a v 42 kurzoch prezenčnou formou v Centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave, v Humanitárnom centre v Gabčíkove, v Trenčíne, Prešove a v Košiciach.

15 036 ton humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Na podporu pokračujúcich dodávok materiálnej pomoci na Ukrajinu prijalo centrum zásobovacieho reťazca IOM na Slovensku od začiatku vojny 862 kamiónov, čo predstavuje 18 102 ton materiálu.

Z týchto a už existujúcich zásob sa IOM podarilo na Ukrajinu odoslať 716 kamiónov humanitárnej pomoci, čo predstavuje objem 15 036 ton.

Na podporu prichádzajúcich ukrajinských utečencov a občanov z krajín mimo EÚ na Slovensko IOM poskytla na Slovensku nasledujúcu humanitárnu pomoc: 28 015 prikrývok, viac ako 13 678 hygienických súprav, viac ako 89 258 kusov oblečenia, viac ako 218 zdravotníckych potrieb ako sú defibrilátory, invalidné vozíky, pomôcky na chôdzu, resuscitačné figúry, barle, vybavenie priestoru pre dojčiace matky a matky s malými deťmi, 480 kuchynských súprav, 61 580 čistiacich a hygienických potrieb a viac ako 27 911 čistiacich, kuchynských potrieb, spotrebičov (vrátane ventilátorov, chladničiek, sušičiek bielizne, práčok a vysávačov), trvanlivých potravín a iných potrieb.

713 príjemcov ubytovania

IOM pomohla 599 osobám najmä v zraniteľnej situácii – osamelým matkám, starším ľuďom a osobám s chronickými ochoreniami – nájsť a zabezpečiť dočasné ubytovanie v zariadeniach Airbnb na Slovensku a ďalším 114 osobám v Programe podpory bývania v Košiciach.

2 792 rozhovorov

IOM uskutočnila zber údajov na kľúčových miestach prostredníctvom 2 005 osobných rozhovorov s ukrajinskými utečencami a občanmi krajín mimo EÚ o ich potrebách a zámeroch na hraničných priechodoch a kľúčových miestach v krajine.

IOM pokračuje v zhromažďovaní údajov s cieľom posúdiť potreby a zámery ľudí odchádzajúcich na Ukrajinu. K dnešnému dňu IOM vykonala 787 rozhovorov na kľúčových miestach.