fbpx

Európska migračná sieť

Informačný leták o činnosti Európskej migračnej siete (EMN). Slovenská verzia.

Bulletin EMN poskytuje informácie o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni Európskej únie a členských štátov EÚ. Je dostupný v anglickej verzii.

Viacjazyčný výkladový slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu obsahuje preklady odborných termínov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Okrem publikácie je dostupný aj online na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia. K dispozícii je posledná aktualizácia z roku 2018 (EMN Asylum and Migration Glossary 6.0). Anglická verzia.

Slovník bol spracovaný v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Správy poskytujú prehľad o najdôležitejších udalostiach z hľadiska legislatívnych zmien a zmien politík a prístupov v oblasti migrácie a azylu v danom roku. Rovnako poskytujú prehľad o verejných diskusiách, odborných stretnutiach, konferenciách, projektoch a štatistikách v tejto oblasti. Správy popisujú zmeny na národnej úrovni a dávajú ich aj do kontextu politík a legislatívy EÚ. Najnovšia správa za rok 2019 (slovenská verzia).

Výročné správy boli spracované v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia prezentuje organizáciu politického, legislatívneho a inštitucionálneho kontextu migrácie a azylu v Slovenskej republike od roku 1993 do konca júla 2014.

K dispozícii je aj organizačná štruktúra politík, inštitúcií a ich vzájomných vzťahov v oblasti migrácie a azylu štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike. Slovenská verzia, aktualizácia: september 2020.

Štúdia a organizačná štruktúra boli spracované v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia odpovedá na otázky, aké má SR politiky, legislatívu a prax v riešení štátnych príslušníkom tretích krajín, ktorí sú v krajine dlhodobo v neregulárnom postavení. Aj so zohľadnením pandemickej situácie mapuje ich prístup k rôznym typom služieb, identifikuje spôsoby ukončenia dlhodobého neregulárneho pobytu a aké sú možné opatrenia na riešenie ich situácie.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2020.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia mapuje, ako SR v rokoch 2014 – 2020 manažovala dáta, ktoré získala v rôznych fázach azylového konania. Nájdete tu tiež príklady rôznych aspektov manažovania dát, vrátane krížovej kontroly s národnými a medzinárodnými databázami, hodnotenia kvality získaných údajov a ochrany osobných údajov. Štúdia sa zaoberá aj ako pandémia COVID-19 ovplyvnila manažovanie dát v azylovom konaní.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2020.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia informuje, aké má SR stratégie a opatrenia na získavanie sezónnych pracovníkov z tretích krajín. Analyzuje profil týchto pracovníkov, sektory, v ktorých pracujú, do akej miery pokrývajú potreby trhu práce SR a ako pandémia COVID-19 ovplyvnila zamestnávanie sezónnych pracovníkov. Štúdia tiež sleduje uplatňovanie ochrany a práv sezónnych pracovníkov podľa smernice o sezónnych pracovníkoch.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2020.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia odpovedá na otázky, aké sú súčasné trendy, legislatíva, politický rámec, kritériá a procesy v SR v nadobúdaní občianstva príslušníkmi tretích krajín a ako sa za posledných päť rokov vyvíjali národné politiky v tejto oblasti. Takisto informuje o vplyve pandémie COVID-19 na spracovanie žiadostí o občianstvo.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2019.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia poskytuje prehľad legislatívy SR o statusoch ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, aké sú dôvody na ich udelenie, postupy udelenia, rozsah práv, dĺžka ich platnosti a pod. Štúdia čiastočne aktualizuje údaje zo štúdie EMN z roku 2010: Postupy udeľovania ochranných štatútov neharmonizovaných na úrovni EÚ.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2019.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia odpovedá na otázky, aké faktory, prístupy, konkrétne schémy a nástroje v SR ovplyvňujú prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov z krajín mimo EÚ. Zároveň skúma úlohu miest, regiónov a podnikateľskej infraštruktúry pri získavaní zakladateľov a zamestnancov start-upov.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2019.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

V štúdii nájdete prehľad skúseností a existujúcich postupov voči príjemcom medzinárodnej ochrany, ktorí cestujú do svojej krajiny pôvodu. Štúdia tiež skúma ich motiváciu a dôvody, pre ktoré sa rozhodli vycestovať a to, ako takúto skutočnosť posudzujú krajiny, ktoré im priznali postavenie utečenca.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2018.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia skúma, ako vplývala liberalizácia vízového režimu v SR ako cieľovej krajine migrácie v rokoch 2007 – 2017 na cestovný ruch, legálnu migráciu, bilaterálnu spoluprácu a ako tento vízový režim ovplyvnil trendy nelegálnej migrácie.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2018.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia prináša prehľad politík a osvedčených opatrení vo verejnom a súkromnom sektore, zameraných na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2018.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia prináša prehľad zmien v stratégiách, prístupoch a opatreniach SR, ktorými reagovala na migračné pohyby v rokoch 2014 – 2016. Konkrétne skúma zmeny v procese udeľovania medzinárodnej ochrany, v legislatíve a obsahu udelenej ochrany, v integračných opatreniach pre žiadateľov o azyl a sleduje tiež nové aspekty v hraničných kontrolách a vo vymožiteľnosti práva.

Slovenská verzia v dotazníkovej podobe. Rok: 2017.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia ponúka prehľad hlavných výziev, ktorým slovenské orgány čelia pri zisťovaní totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín v týchto migračných konaniach: medzinárodná ochrana, návraty (predovšetkým návraty neúspešných žiadateľov o azyl) a legálna migrácia (konanie o udelení dlhodobých a krátkodobých víz a povolení na prechodný pobyt).

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia skúma a analyzuje nástroje, ktoré SR využíva na boj s nelegálnym zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín, potenciálne problematické oblasti a prekážky v tejto oblasti, stratégie a osvedčenú prax ako ich prekonať. Štúdia je primárne určená tvorcom politík v oblasti pracovného práva na národnej úrovni a na úrovni EÚ a expertom na potláčanie nelegálneho zamestnávania a nelegálnej pracovnej migrácie.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia ponúka prehľad politík a praxe v SR v oblasti presídľovacích a humanitárnych prijímacích programov a schém sponzorských programov pre utečencov. Štúdia analyzuje vnútroštátny politický kontext, venuje sa metódam a kritériám pri výbere osôb navrhnutých na presídlenie, činnostiam pred odchodom do krajiny presídlenia, integračným opatreniam po príchode a prekážkam a osvedčenej praxi pri realizácii presídľovacích a humanitárnych prijímacích programov. Slovenská verzia v dotazníkovej podobe.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sa zaoberá legislatívnym rámcom pre udelenie pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR, aké majú možnosti zmeny pobytového statusu z územia SR a aký vplyv majú zmeny pobytového statusu na rozsah práv štátnych príslušníkov tretích krajín rozsah práv. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sa zaoberá právnym a politickým rámcom integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trhu práce v SR. Štúdia skúma integračné opatrenia a podporné nástroje na uľahčenie prístupu na trh práce osobám s udelenou medzinárodnou ochranou, účasť na trhu práce týchto osôb v závislosti od jednotlivých kategórií udelenej medzinárodnej ochrany a osvedčenú prax v ich integráci. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia informuje o politike pracovnej migrácie v SR, o diskusiách o pracovnej migrácii v SR, o nástrojoch na identifikáciu nedostatku pracovných síl a kvalifikácií a predpokladanej potrebe pracovnej migrácie v SR. Poskytuje tiež prehľad štatistických údajov a prognóz nedostatku pracovných síl v SR. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia popisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike, ich vstup na Slovensko, prijímacie a integračné opatrenia vrátane ubytovania a materiálneho zabezpečenia, prístupu k právnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Štúdia zároveň analyzuje možnosti trvalého riešenia pre maloletých bez sprievodu, tému miznutia maloletých bez sprievodu a útekov z detských domovov, existujúce opatrenia po dosiahnutí plnoletosti a oblasť návratov a reintegrácií. Štúdia poskytuje relevantné štatistické údaje za roky 2009 – 2013. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sa venuje právnej úprave a osvedčenej praxi pri zaistení a alternatívach k zaisteniu štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom sa zaoberá dôvodmi na zaistenie a prepustenie zo zaistenia. V štúdii sú bližšie popísané zariadenia určené na zaistenie a podmienky v zaistení. Štúdia tiež analyzuje vplyv zaistenia a alternatív k zaisteniu na návraty a udeľovanie medzinárodnej ochrany. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia analyzuje, v akom rozsahu Slovenská republika využíva opatrenie zákazu vstupu a readmisné dohody v rámci svojej návratovej politiky. Štúdia konkrétne popisuje právnu úpravu a praktickú aplikáciu oboch nástrojov a ich vzájomnú súčinnosť s reintegračnou pomocou, ktorá napomáha udržateľnosti návratu nelegálnych migrantov v krajine pôvodu. Text štúdie je doplnený najnovšími štatistikami z oblasti nelegálnej migrácie a návratov. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia poskytuje prehľad o organizácii azylových zariadení na Slovensku pre žiadateľov o azyl. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia skúma, ako Slovenská republika identifikuje (potenciálne) obete obchodovania s ľuďmi spomedzi neúspešných žiadateľov o azyl v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov. Štúdia poskytuje prehľad o tom, ako identifikácia (potenciálnej) obete obchodovania s ľuďmi vyústi do inej procedúry posudzovania udelenia pobytu. Štúdia obsahuje informácie o počtoch takto identifikovaných obetí a o súvisiacich školeniach, tréningoch a potrebných príručkách pre pracovníkov, ktorí v procese medzinárodnej ochrany alebo nútených návratov prídu do styku s (potenciálnou) obeťou obchodovania s ľuďmi. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sa zaoberá politikami a legislatívou, ktoré upravujú účasť štátnych príslušníkov tretích krajín v systéme sociálneho zabezpečenia v SR. Venuje sa ich prístupu k dávkam sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a súvisiacim administratívnym postupom. Poskytuje aj prehľad o bilaterálnych zmluvách Slovenska a tretích krajín v oblasti sociálneho zabezpečenia a štatistický prehľad o počte zamestnaných, nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych štátnych príslušníkov tretích krajín. Tri prípadové štúdie predkladajú spôsob uplatnenia nároku na jednotlivé dávky a administratívny postup štátnych orgánov pri rozhodovaní o priznaní nároku na dávku. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia popisuje politiky a legislatívne opatrenia SR v oblasti prilákania vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných pracovníkov – štátnych príslušníkov tretích krajín. Zaoberá sa tiež vyhodnocovaním a efektivitou opatrení v spomínanej oblasti, ako aj výzvami a bariérami pre túto skupinu migrantov pri vstupe na pracovný trh v SR. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sa zameriava na národný systém vzdelávania v kontexte zahraničných študentov - štátnych príslušníkov tretích krajín, legislatívu a prax Slovenskej republiky vo vzťahu k tejto skupine zahraničných študentov. Štúdia tiež informuje o medzinárodnej spolupráci a dopadoch mobility týchto zahraničných študentov na Slovensko. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia poskytuje prehľad o národných vízach a povoleniach na pobyt, o štatistikách a prekážkach týkajúcich sa vnútroeurópskej pracovnej mobility. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sumarizuje štatistiky a legislatívny rámec v oblasti zisťovania totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, popisuje metódy zisťovania totožnosti a zaoberá sa aj samotným rozhodovacím procesom. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia identifikuje rozsah dvoch prípadov zneužívania inštitútu zlúčenia rodiny na získanie povolenia na pobyt - účelové manželstvá a falošné prehlásenie rodičovstva štátnych príslušníkov tretích krajín. Poskytuje prehľad o legislatívnych, politických a praktických opatreniach, ako aj o dostupných štatistických údajoch a uvádza príklady dobrej praxe v prevencii a boji s týmto fenoménom. Slovenská verzia.

Malá tematická štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia poskytuje informácie o vplyve vízovej politiky v SR na migračné toky do krajiny so zameraním na národné víza a o úlohe národných víz v procese regulácie legálnej migrácie a boja s nelegálnou migráciou. Poskytuje zároveň široký prehľad a analýzu štatistických údajov z tejto oblasti. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia sa zameriava na popísanie praktických opatrení v boji proti nelegálnej migrácii v SR vo fáze pred vstupom štátneho príslušníka tretej krajiny na jej územie, vo fáze vstupu a vo fáze pobytu. Poskytuje informácie o bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci SR s krajinami EÚ, ako aj tretími krajinami v tejto oblasti a sumarizuje základnú legislatívu a politické dokumenty, ako aj vplyv legislatívy a opatrení na úrovni EÚ. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia informuje o politikách, legislatíve, strategických dokumentoch a o pripravovaných alebo plánovaných opatreniach v oblasti dočasnej a okružnej migrácie a analyzuje relevantné štatistické údaje v SR. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia informuje o migračnej politike SR, pričom dôraz kladie na problematiku uspokojenia dopytu po pracovnej sile so zameraním najmä na migrantov z tretích krajín. Štúdia charakterizuje stratégie, politiky a legislatívu SR v tejto oblasti a sumarizuje a analyzuje štatistiky na trhu práce s ohľadom na migráciu do SR. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia zachytáva vývoj v oblasti starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR od roku 2002 do júna 2009. Štúdia opisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR, ich motiváciu vstupu do krajiny, vstupné procedúry a hraničné kontroly, prijímacie postupy a integračné opatrenia špecifické pre túto skupinu migrantov, ako i návraty maloletých bez sprievodu do krajín pôvodu. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia poskytuje komplexný prehľad programov a stratégií asistovaných návratov na území SR a prehľad hodnotenia programu asistovaného návratu, jeho efektivity a udržateľnosti v podmienkach SR. Štúdia analyzuje stratégiu asistovaného návratu z pohľadu poskytovania podpory na jeho realizáciu a z pohľadu prípadných prekážok v realizácii, i dôvody a motivácie migrantov zúčastniť sa na programe asistovaného návratu, aj prípadnej následnej reintegrácie. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

Štúdia popuje a analyzuje právnu úpravu a uplatňovanú prax v Slovenskej republike pri udeľovaní tých ochrán štátnym príslušníkom tretích krajín, ktoré doposiaľ Európska únia nezahrnula do sekundárnych právnych aktov upravujúcich oblasť migrácie a štáty pri ich udeľovaní stále uplatňujú svoj postup a aplikáciu – tzv. neharmonizované ochranné štatúty. V podmienkach Slovenskej republiky ide v tomto smere o udelenie tolerovaného pobytu a azylu z humanitných dôvodov. Štúdia opisuje hlavné charakteristiky, ako aj konania a poskytnuté práva súvisiace s týmito ochrannými štatútmi. Slovenská verzia.

Štúdia bola spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete.

 
Powered by Phoca Download