fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku v roku 2016 pomohla 116 cudzincom vrátiť sa bezpečne zo Slovenska do 18 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo integračné poradenstvo viac ako 2 800 klientom v otázkach pobytu a integrácie na Slovensku a pracovníci IOM uskutočnili humanitárny transfer vyše 350 utečencov na Slovensko a zo Slovenska do krajín ich trvalého presídlenia.

Prečítajte si súhrn výsledkov v kľúčových oblastiach činnosti IOM na Slovensku za rok 2016.

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Cudzincom v roku 2016 poskytovalo komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporovalo ich inklúziu na trh práce, organizovalo pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie a sprostredkúvalo im dôležité informácie o živote na Slovensku.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

Kancelárie MIC v Bratislave a v Košiciach v roku 2016 poskytli 4 374 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií 2 785 individuálnym klientom o hlavných oblastiach života na Slovensku ako je pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie či občianstvo. Tím pracovníkov MIC v spolupráci so zástupcami komunít cudzincov počas terénnej práce poskytol poradenstvo ďalším 97 klientom.

Klienti MIC pochádzali najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, USA a Iránu.

Dôležité informácie pre cudzincov o živote na Slovensku si v roku 2016 na webovej stránke www.mic.iom.sk vyhľadalo 43 126 záujemcov.

V oblasti podpory cudzincov pri ich integrácii na trh práce na Slovensku MIC poskytlo 841 konzultácií pri príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, pomoci pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania. Na zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce MIC ďalej poskytlo finančnú podporu na absolvovanie rekvalifikačného kurzu 57 klientom.

MIC pokračovalo v jazykovom vzdelávaní cudzincov aj v roku 2016, na výučbe slovenského jazyka v Bratislave a Košiciach sa zúčastnilo 573 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 198 osôb.

V roku 2016 MIC vydalo aktualizované publikácie Vitajte na Slovensku a Uzatváranie manželstva a rodinný život cudzincov na Slovensku. Centrum ďalej pripravilo informačné karty o vstupných vízach a pobyte v thajskom jazyku, ktoré pomáhajú migrantom orientovať sa v základných oblastiach života cudzincov v SR.

MIC poskytovalo v roku 2016 komplexné integračné poradenstvo pre maloletých bez sprievodu (MBS) v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Služby MIC zahŕňali najmä kurzy slovenského jazyka a individuálne sociálne poradenstvo.

V máji 2016 MIC oslávilo 10 rokov svojej činnosti na Slovensku, počas ktorých poskytlo pomoc vyše 16-tisíc cudzincom. Viac informácií.

Prečítajte si tiež: Hlavné výsledky aktivít IOM v oblasti integrácie cudzincov.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VIII, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

IOM v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) poskytuje pomoc pri návrate zo Slovenska do krajiny pôvodu a reintegrácii tým cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt a ktorí nemôžu alebo nechcú ostať na Slovensku.

IOM poskytuje cudzincom pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečuje cestovné lístky, ubytovanie, stravu, oblečenie a zdravotnú starostlivosť a realizuje ich samotný návrat do krajiny pôvodu: prepravu v rámci Slovenska, asistenciu na letisku pri odlete a tranzite a v prípade potreby aj ich prepravu v krajine pôvodu.

IOM poskytuje navrátilcom aj reintegračnú podporu, ktorú môžu využiť po návrate domov, aby zabezpečili základné životné potreby a zlepšili životnú situáciu seba a svojich rodín.

Viac informácií: www.avr.iom.sk.

V roku 2016 IOM pomohla dobrovoľne sa vrátiť zo Slovenska do krajiny pôvodu 116 cudzincom. Najviac ich smerovalo do Iraku (70), Alžírska (9) a na Ukrajinu (9), spolu do 18 rôznych krajín.

V roku 2016 IOM poskytla reintegračnú pomoc 20 jednotlivcom alebo rodinám v celkovej hodnote 31 483,26 eur. Pomoc využili cudzinci po návrate do Iraku, Vietnamu, Indie, Afganistanu, Ruska, Iránu, Thajska, Brazílie, Peru, Bieloruska, na Ukrajinu a po prvýkrát aj na Kubu a Filipíny. Najväčší záujem navrátilcov bol o podporu pri rozbehnutí malých podnikateľských aktivít, o materiálnu pomoc a o vzdelávacie kurzy.

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM poskytuje asistenciu obetiam obchodovania s ľuďmi – zabezpečuje ich bezpečný návrat do krajiny pôvodu a dobrovoľný vstup do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. IOM realizuje v tejto oblasti tiež vzdelávacie aktivity a preventívne aktivity zamerané na potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk
www.safe.iom.sk

IOM v roku 2016 identifikovala 10 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho šesť mužov a štyri ženy. Všetky identifikované obete obchodovania s ľuďmi boli občania SR. 70 % bolo obchodovaných do Veľkej Británie, čo potvrdzuje trend z predošlých štyroch rokov. Najčastejším účelom obchodovania bola nútená práca, v dvoch prípadoch sexuálne vykorisťovanie a v jednom prípade nútený sobáš. Sedem z celkového počtu obetí vstúpilo do národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania. Šiestim z nich IOM poskytovala asistenciu pri dobrovoľnom návrate na Slovensko.

V októbri 2016 IOM vytvorila mobilnú aplikáciu SAFE Work & Travel Abroad, ktorá formou interaktívnej hry upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi. Obsahuje tiež znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, dôležité informácie o sprostredkovaní práce či pracovnej dohode a užitočné kontakty pre prípad núdze. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS a na webovej stránke www.safe.iom.sk v slovenskej, českej, poľskej, maďarskej a anglickej jazykovej verzii.

K aplikácii bol vytvorený aj krátky manuál pre odborníkov, v ktorom nájdu inštrukcie na jej stiahnutie a využitie pri prevencii na školách a v zariadeniach pracujúcich s mladými ľuďmi. IOM na pilotnom školení koncom novembra 2016 predstavila manuál a aplikáciu 20 odborníkom pracujúcim v prevencii obchodovania s ľuďmi.

V apríli 2016 IOM spustila novú webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk a vydala aktualizovanú brožúru Ako sa nestratiť vo svete. Stránka i brožúra sú určené pre všetkých, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahraničí. Upozorňujú na riziká obchodovania s ľuďmi a radia, ako sa nestať obeťou moderných otrokárov a čo robiť v krízovej situácii.

Začiatkom roka 2016 IOM vydala nový tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi pre pracovníkov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. Manuál obsahuje prehľad o problematike obchodovania s ľuďmi a skupinové aktivity, pomocou ktorých môžu odborníci pripraviť účinné informačné stretnutia a vzdelávanie o rizikách obchodovania s ľuďmi.

IOM v spolupráci s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR a MZVEZ SR vyškolila 30 konzulov a konzulárnych pracovníkov v identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi.

Koncom roka 2016 IOM vyškolila ďalších 35 odborníkov z rôznych profesií, ktorí sa venujú najmä prevencii medzi ohrozenými skupinami obyvateľstva. Vyškolení odborníci z rôznych miest Slovenska tak môžu prostredníctvom inovatívnych médií ako web či mobilná aplikácia v svojej práci šíriť informácie o rizikách a prevencii obchodovania s ľuďmi. Školenia odborníkov pokračujú aj v roku 2017.

logo mvsr

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudmi sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.
Vzdelávanie odborníkov v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2016 financovalo Ministerstvo vnútra SR.

logo british embassy col

Tlač a distribúciu brožúry Ako sa nestratiť vo svete a aktualizáciu webovej stránky www.bezpecnecestovanie.iom.sk finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

logo visegrad fund 400          logo netherlands emb

Projekt SAFE – smart, aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi finančne podporili: Medzinárodný vyšehradský fond a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave.

Humanitárny transfer utečencov

Program Humanitárny transfer utečencov cez Slovenskú republiku prebieha od augusta 2009 na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM. Utečencov pod ochranou UNHCR prepraví IOM z utečeneckých táborov na Slovensko, ktoré im na svojom území poskytne dočasné útočisko. Po dobu šiestich mesiacov sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Center – ETC)  v Humennom. Tu utečenci absolvujú pohovory, zdravotné prehliadky, očkovania a kurz kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine. Následne ich IOM prepraví zo Slovenska do krajiny trvalého presídlenia, ktorá im poskytne nový domov.

Viac informácií.

V roku 2016 prepravila IOM do ETC v Humennom 156 utečencov. V priebehu roka bolo z ETC s pomocou IOM a jej partnerov presídlených do Spojených štátov amerických 196 utečencov, ktorí prišli do centra v roku 2015 a 2016.

Veľkú väčšinu prijatých aj presídlených utečencov v roku 2016 tvorili Somálčania, zvyšní utečenci boli zo Sudánu alebo Etiópie. Do veľkej miery išlo o rodiny s malými deťmi, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy pre pretrvávajúce konflikty a nepokoje. Ich návrat domov nebol možný a presídlenie do tretej krajiny sa pre nich ukázalo ako jediná šanca na nový život v bezpečných podmienkach.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) vypracúva publikácie a ad hoc otázky a organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a Nórsku národný kontaktný bod. Činnosť kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk.

V roku 2016 EMN v SR publikovala Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2015 a pracovala na piatich štúdiách: Zmeny pobytového statusu v SR, Návraty neúspešných žiadateľov o azyl: prekážky a osvedčená prax, Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v Európe – čo funguje?, Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín v SR a Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR. Okrem toho EMN prispela k ďalšej aktualizácii Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu.

EMN od januára do decembra 2016 zorganizovala 13 odborných podujatí alebo stretnutí – medzi nimi konferenciu EMN v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ o udržateľných návratoch a spolupráci s tretími krajinami, na ktorej spomedzi 22 odborníkov vystúpil aj európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, generálny riaditeľ IOM a minister vnútra SR.

EMN v SR odpovedala na 91 ad hoc otázok, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v SR:

logo emn new sk

 

Prečítajte si tiež:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2015.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2014.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.