fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v roku 2020 rozšírila svoje služby o podporu pre občanov Spojeného kráľovstva na Slovensku po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Migračné informačné centrum IOM poskytlo o vyše 3 150 konzultácií viac ako v roku 2019. Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM na Slovensku.

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC v roku 2020 poskytlo v Bratislave a Košiciach 13 556 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR.

Poradenské služby MIC celkovo využilo 8 237 klientov, ktorí pochádzali najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, USA a Iránu.

„Počet poskytnutých konzultácií od otvorenia centra pred 14 rokmi neustále narastá. Pandemický rok 2020  mal neblahý dopad aj na cudzincov žijúcich v SR. Mnohým počas mimoriadnej situácie vypršalo povolenie na pobyt, v dôsledku dopravných obmedzení sa nemohli vrátiť domov, veľa ľudí prišlo o prácu – to všetko a veľa iných situácií potrebovali okamžite riešiť," vysvetľuje  Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Slovensko.

Počet klientov MIC v roku 2020 medziročne narástol o vyše 2 000.

„IOM v roku 2020 prijalo opatrenia na zabránenie šírenia vírusu: osobné konzultácie sme poskytovali len vopred objednaným klientom, posilnili sme linku 0850 211 478, zvýšil sa počet emailových konzultácií, webovú stránku www.mic.iom.sk mesačne navštívilo vyše 34 000 ľudí. Výučbu slovenského jazyka sme preniesli do online priestoru, pre záujemcov sa organizovali informačné webináre a vytvorili sme pre nich užitočné video návody,“ dodáva Zuzana Vatráľová.

Webová stránka MIC www.mic.iom.sk je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2020 si informácie na webovej stránke MIC vyhľadalo 408 852 návštevníkov a stránka zaznamenala 1 230 087 zobrazení.

MIC vytvorilo na stránke informačnú sekciu o opatreniach SR proti šíreniu Covid-19 a o vplyve týchto opatrení na pobyt, prácu a ďalšie oblasti života cudzincov na Slovensku. Informácie o protipandemických opatreniach v SR centrum neustále aktualizuje a dostupné sú v angličtine, ruštine a slovenčine.

MIC rozšírilo svoje poradenstvo aj o úspešné online webináre, na ktorých informovalo a odpovedalo na otázky záujemcov o vplyve protipandemických opatrení na pobyt cudzincov na Slovensku, o rodinných dávkach, o ktoré môžu požiadať cudzinci, o prvých krokoch pre zahraničných študentov či o podmienkach maželstva a zlúčenia rodiny cudzincov na Slovensku.

V roku 2020 služby webovej aplikácie Visa Check využilo 3 905 klientov zo 137 krajín a služby webovej aplikácie Work Permit Check 2 190 klientov. Inovatívne aplikácie MIC ponúkajú informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a chcú zistiť, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku.

Jeden z najväčších záujmov klientov a verejnosti zaznamenali nové video návody, ako vyplniť žiadosti o prechodný a trvalý pobyt cudzincov na Slovensku, ako postupovať pri ich podávaní a aké povinnosti pre žiadateľov vyplývajú z jednotlivých typov pobytu.

MIC podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. 698 klientov využilo pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania. Ďalší 44 klienti získali finančnú podporu MIC na rekvalifikačné kurzy, ktorá zvýši ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Centrum aj v roku 2020 pokračovalo v poradenstve pre maloletých bez sprievodu (MBS) v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Celkovo poskytlo 75 osobám služby, ktoré zahŕňali najmä kurzy slovenského jazyka, individuálne právne poradenstvo a zapojenie kultúrneho mediátora MIC do integračných opatrení a sociálnej a kultúrnej orientácie pre MBS.

MIC aj v roku 2020 organizovalo bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka pre cudzincov, ktoré v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Medzilaborciach navštívilo 1 328 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 327 osôb.

Centrum spolupracuje so šiestimi kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku, s ktorými v roku 2020 uskutočnilo 16 stretnutí Welcoming Slovakia pre viac než 370 účastníkov. Na stretnutiach cudzinci získavajú praktické a užitočné informácie o živote na Slovensku.

IOM - Infografika - Služby migrantom pri integrácii na Slovensku, 2006 - december 2020

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Poskytuje im komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje ich inklúziu na trh práce, organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, a sprostredkúva im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2020 sa s pomocou IOM dobrovoľne vrátilo 80 cudzincov zo Slovenska do deviatich krajín.

Najviac navrátilcov smerovalo do Srbska (38), na Ukrajinu (25), do Gruzínska (6), do Macedónska (3) a do Maroka (3).

IOM poskytla reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb a živobytia po návrate domov 25 jednotlivcom a rodinám v siedmich krajinách – v Gruzínsku, Iráne, Macedónsku, Maroku, Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Migranti využili pomoc najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu príbytkov, založenie malých podnikateľských aktivít a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2020

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

V programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) IOM pomáha cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt na Slovensku a ktorí tu nemôžu alebo nechcú ostať.

Migranti môžu v programe AVRR využiť rôzne služby IOM: poradenstvo a prípravu návratu, pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečenie cestovných lístkov, dočasného ubytovania, stravy, oblečenia a zdravotnej starostlivosti až do dátumu odchodu. Pri návrate IOM asistuje cudzincom pri preprave na Slovensku, na letisku pri odlete a počas prestupov a v prípade potreby aj s dopravou po návrate domov.

Dôležitou súčasťou programu je reintegračná pomoc pre migrantov, ktorú môžu využiť na stabilizovanie svojej situácie a zlepšenie životných podmienok po návrate domov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM v roku 2020 prevádzkovala svoju informačnú linku o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní. Jej pracovníci odpovedali na telefonické a e-mailové dopyty o obchodovaní s ľuďmi, na žiadosti o preverenie pracovnej agentúry a na žiadosti o informácie o školeniach v prevencii obchodovania s ľuďmi.

IOM asistovala trom obetiam obchodovania s ľuďmi pri návrate na Slovensko.

Obete boli ďalej referované na Slovenskú katolícku charitu, ktorá prevádzkuje program reintegračnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

IOM na Slovensku realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane o obchodovaní s ľuďmi, vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v prevencii, identifikácii obetí a starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. IOM pripravuje tiež infomačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad je voľne dostupná v siedmich jazykových verziách – slovenskej, anglickej, českej, poľskej, maďarskej, nemeckej a francúzskej – v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.


Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2020 EMN v SR publikovala Výročnú správu o migrácii a azyle v SR za rok 2019 a pripravila výstupy za SR, ktoré boli súčasťou súhrnných správ EMN:

EMN v roku 2020 pracovala na ďalších štúdiách, ktoré budú spracované do súhrnných správ a ich publikovanie je plánované v roku 2021:

  • Presné, včasné a interoperabilné? Riadenie údajov v konaní o azyle
  • Opatrenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine: prax a výzvy

EMN v roku 2020 doplnila 28 odborných výrazov do Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary), ktorý je dostupný aj na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

EMN na Slovensku  zorganizovala v roku 2020 dve odborné stretnutia k príprave migračnej politiky a aktualizácii integračnej politiky.

V novembri 2020 sa v rámci aktivít EMN na Slovensku uskutočnilo online premietanie dokumentárneho filmu Jednosmerný lístok o svete utečencov po ich presídlení do nového domova. Film bol premietnutý na Filmovom festivale Jeden svet a pozrelo si ho 203 divákov.

V roku 2020 EMN v SR odpovedala na 76 ad hoc otázok a za Slovensko položila tri ad hoc otázky, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov v oblasti migrácie a azylu.

Na základe odpovedí na ad hoc otázky aj so vstupmi ta SR pripravila EMN v spolupráci s OECD v roku 2020 sériu Informov o dopadoch pandémie Covid-19 na rôzne oblasti migrácie:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, vypracúva ad hoc otázky a publikácie, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a Nórsku národný kontaktný bod. Činnosť Národného kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Logá - spolufinancovanie NKB EMN na Slovensku

Podpora pre občanov UK na Slovensku

IOM od júna do konca roka 2020 poskytovala poradenstvo a praktickú pomoc občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) a ich rodinných príslušníkom pri zabezpečení pobytových práv a poradenstvo o zmenách v práci, podnikaní, štúdiu a ďalších oblastiach života na Slovensku v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

IOM poskytla klientom 523 emailových alebo telefonických konzultácií. Poradenské služby IOM v tomto programe využilo 168 občanov UK alebo ich rodinných príslušníkov.

Webová stránka www.uknationals.iom.sk v anglickom jazyku so všetkými potrebnými informáciami zaznamenala 13 596 návštev.

Klienti využívali predovšetkým podporu pri registrácii ich pobytu na Slovensku, pri výmene svojich pobytových preukazov a pri zhromažďovaní dokladov na zabezpečenie svojho pobytového statusu na Slovensku. Komplexná pomoc IOM pri zabezpečení pobytových práv na Slovensku zahŕňala aj osobnú asistenciu klientom na oddeleniach cudzineckej polície.

Program finančne podporuje vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska prostredníctvom UK Nationals Support Fund.

Školenia a poradenstvo o zamestnávaní cudzincov na Slovensku

Aj v roku 2020 IOM viedla školenia a poskytovala poradenstvo tým zamestnávateľom, ktorí mali záujem dozvedieť sa, ako krok za krokom zamestnať na Slovensku cudzincov z krajín EÚ a krajín mimo EÚ, študentov či sezónnych pracovníkov.

V januári – máji sa na týchto školeniach zúčastnilo 33 pracovníkov z 24 firiem a rôznych inštitúcií.

Okrem školení IOM poskytovala aj osobné konzultácie o zamestnávaní cudzincov na Slovensku, ktoré boli klientom šité na mieru a detailne sa venovali konkrétnym prípadom a špecifikám každého zamestnávateľa.