Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pôsobí na Slovensku od roku 1996. Medzi hlavné oblasti činnosti patria: asistované dobrovoľné návraty, integrácia migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám, aktivity v oblasti presídľovania utečencov a koordinácia aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto oblastí realizuje IOM najmä nasledovné aktivity:

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v krajine pôvodu

 • Pomoc pri návrate nelegálnych migrantov a neúspešných žiadateľov o azyl do krajiny pôvodu zahŕňajúcu návratové poradenstvo, pomoc pri zabezpečení náhradných cestovných dokumentov, prípravu cestovného plánu, zabezpečenie návratu, asistencie pri odlete zo Slovenskej republiky a asistencie v tranzitných krajinách (od r. 1999).
 • Reintegračná asistencia vracajúcim sa migrantom na základe individuálnych reintegračných plánov (od r. 2008).
 • Budovanie kapacít a sieťovanie odborníkov, ktorí sa podieľajú na procese dobrovoľného, vrátane posilnenia spolupráce so zastupiteľskými úradmi hlavných krajín pôvodu migrantov.
 • Šírenie informácií a informačné kampane zamerané na odborníkov pracujúcich s potenciálnymi a registrovanými navrátilcami, ako aj všeobecne na migrantov, ktorí môžu mať záujem o možnosť dobrovoľného návratu.
 • Výmena skúseností s inými krajinami EÚ, ktoré implementujú programy dobrovoľných návratov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

Integrácia migrantov

 • Poskytovanie praktickej integračnej pomoci migrantom vrátane komplexného právneho, sociálneho a pracovného poradenstva (od r. 2006 prostredníctvom Migračného informačného centra IOM).
 • Podpora jazykového vzdelávania, rekvalifikácie a odborných zručností migrantov, ktoré zvyšujú ich šance uplatniť sa na trhu práce.
 • Poskytovanie bezplatných otvorených kurzov slovenského jazyka a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantom.
 • Podpora komunitného života cudzincov na Slovensku, spolupráca so zástupcami jednotlivých komunít migrantov a budovanie ich kapacít.
 • Zvyšovanie povedomia o migrantoch na Slovensku organizovaním, podporou a zastrešovaním interkultúrnych aktivít medzi komunitami a majoritnou spoločnosťou.
 • Budovanie kapacít a vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v oblasti migrácie/integrácie na regionálnej a národnej úrovni.
 • Výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi kľúčovými aktérmi a odborníkmi v SR a s predstaviteľmi z členských krajín EÚ; ich zavádzanie do praxe s cieľom zlepšiť prístup migrantov k službám a posilňovať efektívnosť integračných opatrení.
 • Výskum rôznych aspektov integrácie migrantov na Slovensku.
 • Poskytovanie informácií a skúseností pre tvorbu politík na Slovensku (napr. Koncepcie integrácie cudzincov v SR schválenej v máji 2009).

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

 • Prevencia obchodovania s ľuďmi zameraná na konkrétne zraniteľné skupiny, ako napr. študenti stredných škôl, znevýhodnené rómske komunity, mladiství v náhradnej starostlivosti a pod. (od r. 2003).
 • Asistencia pri návrate obchodovaných osôb (v rokoch 2006 – 2017) a ich reintegrácii (v rokoch 2006 – 2014).
 • Prevádzkovanie Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (v rokoch 2008 – 2014).
 • Vzdelávanie a budovanie kapacít odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a v oblasti identifikácie a asistencie obchodovaným osobám (ako partner Ministerstva vnútra SR od r. 2008).
 • Asistencia pri tvorbe politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi najmä v rámci prípravy národného programu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a budovania národného referenčného mechanizmu.

Viac informácií.

Webová stránka Bezpečné cestovanie: www.bezpecnecestovanie.sk

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad proti obchodovaniu s ľuďmi: www.safe.iom.sk

Presídľovanie utečencov

 • Zabezpečovanie prepravy utečencov z utečeneckých táborov do SR (Evakuačného tranzitného centra v Humennom), zdravotných prehliadok, kultúrnej orientácie, jazykových školení a prepravy utečencov zo SR do krajiny presídlenia – na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a IOM o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku (od r. 2009)

Viac informácií.

Európska migračná sieť

 • Koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR (NKB EMN) (od r. 2009).
 • Realizácia aktivít NKB EMN v SR s cieľom napĺňať informačné potreby inštitúcií Európskej únie a orgánov členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle.

Viac informácií: www.emn.sk

Iné typy aktivít realizované v posledných rokoch zahŕňali:

 • Výskum a budovanie kapacít v oblasti pracovnej migrácie a v oblasti migrácie a zdravia.
 • Projekty na stabilizáciu zraniteľných komunít na východnom Slovensku (v spolupráci s partnerskými MVO).
 • Humanitárne a sociálne programy (v spolupráci s vybranými partnerskými MVO).

V prípade potreby je tiež IOM pripravená a schopná poskytovať služby v krízových situáciách (napr. prírodné katastrofy, konflikty) prostredníctvom svojich misií a úradov v dotknutých krajinách – v roku 2008 IOM Slovensko týmto spôsobom poskytla pomoc vnútorne vysídleným osobám v Gruzínsku v dôsledku konfliktu s Ruskom.

0
0
0
s2smodern