fbpx
Výsledky IOM na Slovensku za rok 2019

V roku 2019 poskytlo Migračné informačné centrum IOM 10 398 konzultácií 6 198 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku, 108 cudzincov využilo pomoc IOM pri návrate zo Slovenska do 24 krajín a lektori IOM vyškolili ďalších 87 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na Slovensku.

Banner - Výsledky IOM na Slovensku za rok 2019

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Migračné informačné centrum v roku 2019 poskytlo v Bratislave a Košiciach 10 398 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR.

Poradenské služby celkovo využilo 6 191 klientov, ktorí pochádzali najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA.

Webová stránka MIC www.mic.iom.sk je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2019 webová stránka MIC zaznamenala 325 706 návštev.

Služby webovej aplikácie Visa Check v roku 2019 využilo 4 270  klientov zo 147 krajín. Aplikácia MIC ponúka informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a chcú zistiť, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku.

MIC tiež podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. 627 klientov využilo pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania. Ďalší 47 klienti absolvovali s finančnou podporou MIC rekvalifikačné kurzy, ktoré zvýšia ich šance uplatniť sa na trhu práce.

MIC v roku 2019 uskutočnilo tri poradenské dni One-Stop Shop v priestoroch Oddelenia cudzineckej polície PZ v Bratislave. Poradenstvo na jednom mieste od príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, živnostenských úradov a konzultantov MIC tak využilo viac ako 82 návštevníkov z 30 krajín.

MIC pokračovalo v odbornom poradenstve pri príprave konzulárnych úradníkov na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktorá prebiehala v rámci školiaceho strediska Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Centrum aj v roku 2019 poskytovalo poradenstvo pre maloletých bez sprievodu (MBS) v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK). Služby MIC zahŕňali najmä kurzy slovenského jazyka a individuálne právne poradenstvo pre MBS.

MIC v roku 2019 pokračovalo v ponuke bezplatných otvorených kurzov slovenského jazyka pre cudzincov, ktoré v Bratislave, Košiciach, Seredi a v Nových Zámkoch navštívilo 2 417 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 198 osôb.

V roku 2019 MIC aktualizovalo brožúru Vitajte na Slovensku, ktorá ponúka migrantom v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku základný prehľad o pobyte a zamestnávaní cudzincov, vzdelávacom systéme, zdravotnej starostlivosti, sociálnom zabezpečení a ďalších dôležitých oblastiach života na Slovensku.

MIC aktualizovalo tiež 16 informačných kariet o pobyte cudzincov o postupe pri podávaní žiadosti o pobyt a o povinnostiach, ktoré vyplývajú z jednotlivých typov prechodného a trvalého pobytu cudzincov na Slovensku.

Centrum spolupracuje s 13 kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku, s ktorými v roku 2019 uskutočnilo 16 stretnutí Welcoming Slovakia pre viac než 447 účastníkov. Na stretnutiach cudzinci získavajú praktické a užitočné informácie o živote na Slovensku.

MIC zorganizovalo v marci 2019 v Prešove a Martine ďalšie dve podujatia Aj my sme tu doma pre verejnosť, ktorá mohla v diskusii s cudzincami, vo filmoch s príbehmi cudzincov, fotografickej výstave či prostredníctvom gastronomickej špeciality z Malej Ázie lepšie spoznať život a kultúru cudzincov žijúcich na Slovensku.

V decembri 2019 v Bratislave centrum pripravilo ďalšie podujatie pre verejnosť Cudzinec v raji s premietaním filmu Stranger in Paradise, ktoré bolo súčasťou 4. ročníka Global Migration Film Festival na Slovensku. Po projekcii tohto silného príbehu o nádeji a sklamaní pri migrácii do Európy nasledovala diskusia so zaujímavými hosťami z Nepálu, Kazachstanu a Ukrajiny.

IOM - Infografika - Služby migrantom pri integrácii na Slovensku, 2006 - december 2019

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Poskytuje im komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje ich inklúziu na trh práce, organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, a sprostredkúva im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2019 sa s pomocou IOM dobrovoľne vrátilo 108 cudzincov zo Slovenska do 24 krajín.

Najviac navrátilcov smerovalo do Srbska (30), na Ukrajinu (25), do Iránu (15), do Iraku (9) a do Turecka (5).

IOM poskytla reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb a živobytia po návrate domov 41 jednotlivcom a rodinám v 15 krajinách – v Afganistane, Arménsku, vo Filipínach, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Macedónsku, Moldavsku, Mongolsku, Pakistane, Rusku, Srbsku, Thajsku, na Ukrajine a vo Vietname. Prvýkrát IOM takto podporila reintegráciu cudzincov po návrate do Mongolska. Migranti využili pomoc najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu príbytkov, založenie malých podnikateľských aktivít a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2019

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

V programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) IOM pomáha cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt na Slovensku a ktorí tu nemôžu alebo nechcú ostať.

Migranti môžu v programe AVRR využiť rôzne služby IOM: poradenstvo a prípravu návratu, pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečenie cestovných lístkov, dočasného ubytovania, stravy, oblečenia a zdravotnej starostlivosti až do dátumu odchodu. Pri návrate IOM asistuje cudzincom pri preprave na Slovensku, na letisku pri odlete a počas prestupov a v prípade potreby aj s dopravou po návrate domov.

Dôležitou súčasťou programu je reintegračná pomoc pre migrantov, ktorú môžu využiť na stabilizovanie svojej situácie a zlepšenie životných podmienok po návrate domov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM v roku 2019 prevádzkovala svoju informačnú linku o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní. Jej pracovníci odpovedali na telefonické a e-mailové dopyty o obchodovaní s ľuďmi a na žiadosti o preverenie pracovnej agentúry. V jednom prípade identifikovali podozrenie na obchodovanie s ľuďmi, ktoré ďalej referovali Informačnému centru na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR.

IOM asistovala jednej obeti obchodovania s ľuďmi pri návrate na Slovensko. Obeť ďalej referovala na Slovenskú katolícku charitu, ktorá prevádzkuje program reintegračnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

V marci 2019 v Košiciach a Piešťanoch IOM vyškolila v prevencii obchodovania s ľuďmi ďalších 87 odborníkov, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva.

Vyškolení odborníci vedia oboznámiť jednotlivcov i skupiny o rizikách obchodovania s ľuďmi, ako sa im vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii. Tréningy IOM obohatili účastníkov o nové metódy vzdelávania o obchodovaní s ľuďmi s využitím interaktívnych aktivít a mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad.

IOM Slovensko v roku 2019 vydala aktualizovaný tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi a rozšírila mobilnú aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad o ďalšie jazykové verzie. Aplikácia je tak voľne dostupná v siedmich jazykových verziách – slovenskej, anglickej, českej, poľskej, maďarskej, nemeckej a francúzskej – v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

IOM na Slovensku realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane o obchodovaní s ľuďmi, vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v prevencii, identifikácii obetí a starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. IOM pripravuje tiež infomačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk
www.safe.iom.sk

 Logo MV SR

Vzdelávanie odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi a vydanie aktualizácie tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi v roku 2019 v rámci projektu Budovanie kapacít odborníkov pracujúcich s ohrozenými, sociálne znevýhodnenými skupinami v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2019 EMN v SR publikovala Výročnú správu o migrácii a azyle v SR za rok 2018 a pripravila výstupy za SR, ktoré boli vydané v súhrnných správach EMN:

EMN v roku 2019 pracovala na ďalších štúdiách, ktoré budú spracované do súhrnných správ a ich publikovanie je plánované v roku 2020:

  • Prehľad o národných ochranných štatútoch v EÚ a Nórsku
  • Spôsoby nadobudnutia občianstva v členských štátoch EÚ

EMN v roku 2019 doplnila odborné výrazy do Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary, ktorý je dostupný aj na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

EMN od januára do decembra 2019 zorganizovala sedem odborných stretnutí a podujatí – medzi nimi 7. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii.

Na seminári EMN prednášali odborníci z 10 krajín o dopadoch a príležitostiach medzinárodnej migrácie pre vyše 70 pracovníkov štátnej a verejnej správy, medzivládnych organizácií, neziskového sektora, think-tankov, akademickej obce a nezávislých expertov.

Program seminára zahŕňal aj dve večerné sprievodné podujatia pre verejnosť. Prvým bolo premietanie dokumentárneho filmu Dobrý poštár (The Good Postman) o voľbe starostu v takmer vyľudnenej bulharskej obci pri hranici s Tureckom. Na druhom podujatí si verejnosť mohla pozrieť hru Divadla Nová scéna Domov (kde je ten tvoj?), po ktorej nasledovala diskusia s odborníkmi o tom, ako hovoriť o migrácii pravdivo a vyvážene.

V roku 2019 EMN v SR odpovedala na 68 ad hoc otázok a ostatným členským štátom položila štyri ad hoc otázky, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov v oblasti migrácie a azylu.

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, vypracúva ad hoc otázky a publikácie, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a Nórsku národný kontaktný bod. Činnosť Národného kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Logá - spolufinancovanie NKB EMN na Slovensku