fbpx

Prečítajte si súhrn kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov.

Integrácia cudzincov

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

IOM Bratislava prevádzkuje MIC od roku 2006. Centrum poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom, s cieľom podporiť integráciu migrantov do spoločnosti a na slovenský trh práce. V roku 2012 sa na MIC v Bratislave a Košiciach obrátilo 1 678 klientov, najviac ich pochádzalo z Ukrajiny, Ruskej federácie a Srbska. MIC poskytlo svojim klientom 3 266 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Unikátny zdroj informácií a poradenstva z rôznych oblastí života a pobytu cudzincov na Slovensku je aj webová stránka MIC, ktorá minulý rok zaznamenala 156 973 návštev.

Novinkou medzi aktivitami MIC boli dni špecializovaného poradenstva, tzv. One Stop Shop. Tento model integrovaného poradenstva, ktorý umožňuje cudzincom vybaviť si agendu na jednom mieste od pracovníkov viacerých inštitúcií, zorganizovalo MIC v auguste a v novembri v Bratislave a v septembri v Košiciach. Akcie sa stretli s pozitívnym ohlasom, komplexné poradenstvo využilo 40 cudzincov z viac ako 10 krajín, napr. z Egypta, Indie, Kolumbie, Nikaraguy, Sýrie, USA a ďalších krajín.

MIC podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy socio-kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku  – aktivity, ktoré uľahčia integráciu cudzincov do spoločnosti. V roku 2012 sa na kurzoch slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach zúčastnilo 403 cudzincov a na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie 194 cudzincov. Ďalší 65 klienti získali podporu na ďalšie vzdelávanie a rekvalifikačný kurz.

V minulom roku centrum spolupracovalo s 25 kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali 28 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí. Na podporu činnosti  v komunitách a rozvoj zručností uskutočnilo MIC pre kultúrnych mediátorov dva tréningy zamerané na prácu s klientom v teréne a mediáciu v praxi.

logo solidarita sk

Projekt Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov

IOM zorganizovala 19. septembra 2012 medzinárodnú odbornú konferenciu Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín s účasťou odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve, Prahe a Bratislave, ktorí predstavili pracovníkom štátnych a vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií pracujúcich s cudzincami a zástupcom komunít migrantov svoje skúsenosti a odporúčania z praxe. IOM predstavila súhrn odporúčaní na prípravu rôznych programov sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v SR, ktoré môžu napomôcť k ich lepšej integrácii. Odporúčania vznikli na základe zmapovania programov sociálnej a kultúrnej orientácie vo vybraných krajinách, konzultácií s odborníkmi z krajín, ktoré takéto kurzy poskytujú, a výstupov z medzinárodného odborného workshopu o sociálnej, ekonomickej a kultúrnej orientácii pre cudzincov z tretích krajín, ktorý organizovala IOM v apríli 2012 v Bratislave.

Výstupy z konferencie a odporúčania na prípravu rôznych programov sociálnej a kultúrnej orientácie pre lepšiu integráciu cudzincov v SR vydala IOM v samostatnom zborníku

logo solidarita sk

Projekt Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov – Výmena skúseností so zahraničnými odborníkmi z členských štátov EÚ bol financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Next Door Family EU – multikultúrna párty a stretnutia rodín

IOM Bratislava uskutočnila 19. apríla 2012 v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave multiCOOLtúrny večer Aj my sme tu doma. Multikultúrna párty s rytmami, tancami a chuťami z Ázie, Afriky, Orientu a Karibiku pritiahla vyše 500 divákov. Program predstavil fúziu rôznych kultúr – slovenskej i cudzincov žijúcich na Slovensku – a ukázal, ako sa môžu vzájomne dopĺňať a obohacovať.

V rámci projektu Next Door Family, ktorého cieľom je spájať slovenské rodiny a rodiny cudzincov, majoritu a menšiny žijúce na Slovensku, sa 32 slovenských rodín a rodín cudzincov stretlo 18. novembra 2012 pri spoločných nedeľných obedoch. Zúčastnili sa na nich rodiny cudzincov z celkovo z 11 krajín, ktoré sa stretli so slovenskými rodinami v deviatich rôznych mestách a obciach. Stretnutia rodín umožnili získať osobný kontakt, komunikovať, spoznať sa, odstrániť bariéry a vzájomnú izoláciu a podporiť vzťahy medzi domácimi rodinami a rodinami cudzincov. V ten istý deň sa stretnutia rodín uskutočnili zároveň v ďalších siedmich európskych krajinách.

Viac informácií.

logo eu               logo us-emb               logo rtvs               logo sme

Projekt Next Door Family EU – Inclusive Neigbourhoods je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Mediálnymi partnermi stretnutí rodín boli: Rozhlas a televízia Slovenska a denník SME.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie cudzincov

Pomoc v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov poskytuje IOM od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu, ktorí sa na Slovensku ocitli v neriešiteľnej situácii a rozhodli sa vrátiť domov. Od roku 2004 do roku 2012 IOM takto asistovala pri návrate 1 059 cudzincom, ktorí sa vrátili do 54 krajín na celom svete.

V uplynulom roku pomohla IOM Bratislava vrátiť sa do krajiny pôvodu 54 cudzincom. Najviac osôb smerovalo do Moldavska, Kosova, Vietnamu, Arménska, Číny, Ruska a do Spojených štátov amerických.

IOM poskytla za minulý rok reintegračnú pomoc v hodnote 42 032,99 eur celkovo 27 jednotlivcom alebo celým rodinám z Vietnamu, Moldavska, Arménska, Číny, Iránu, Macedónska, Nepálu, Ruska, Kosova, Thajska, Turecka a Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok. Príbehy úspešných reintegrácií môžete nájsť aj na webovej stránke programu AVRR.

logo solidarita sk               logo mvsr

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu pre návrat a Ministerstvo vnútra SR. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

IOM Bratislava v roku 2012 identifikovala spolu 30 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 20 žien a 10 mužov. Až na dva prípady ide o občanov Slovenska. Prostredníctvom Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 sa podarilo identifikovať päť obetí obchodovania s ľuďmi. Do Programu návratu a reintegrácie obchodovaných osôb sa rozhodlo vstúpiť 19 obetí, trinástim z nich IOM pomáhala aj pri návrate na Slovensko. Takmer 50 % obetí so slovenským občianstvom bolo podľa evidencie IOM  obchodovanych do Veľkej Británie.

V minulom roku sme medzi obeťami obchodovania s ľuďmi zaznamenali niekoľko zmien v porovnaní s trendom z predchádzajúcich rokov. Medzi obeťami sme zaznamenali nižší pomer mužov, ďalej došlo k poklesu počtu prípadov nútenej práce na 11 % a výraznému vzostupu núteného žobrania na 23 % a najmä nútenej prostitúcie na 55 % z celkového počtu obetí. Zvýšili sa aj počty prípadov nútených sobášov.

Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pracovníci IOM poskytli 1 064 konzultácií. Najčastejšie išlo o komunikáciu s klientmi, poskytovanie preventívnych informácií verejnosti a overovanie pracovných ponúk.

Od marca do októbra 2012 IOM zrealizovala 10 školení o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi a prevencii obchodovania s ľuďmi a šesť školení o nútenej práci. Každého zo školení sa zúčastnilo v priemere 25 ľudí z rôznych inštitúcií a organizácií: príslušníci policajného zboru, zamestnanci inšpektorátov práce a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, terénni sociálni pracovníci a zamestnanci detských domovov. Súčasťou školiacich aktivít je aj príprava konzulov a pracovníkov MZV SR na súčinnosť orgánov SR pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. V máji IOM vyškolila 22 konzulárnych pracovníkov a v novembri 10 pracovníkov.

Na YouTube stránke IOM je dostupný dokumentárny film 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi, ku ktorému sme v roku 2012 vytvorili anglické titulky.

Viac informácií.

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizuje IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý je financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V priebehu roka 2012 vydala IOM Bratislava ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR (NKB EMN v SR) šesť štúdií v slovenskej a anglickej verzii, odpovedala na 76 ad hoc otázok rôznych členských štátov EÚ a Nórska a uskutočnila národnú konferenciu, trojdňový vzdelávací seminár a 10 ďalších stretnutí rôzneho charakteru – napr. tematické semináre, pracovné raňajky, klastrové stretnutie, prednáška na vysokej škole a i. Zástupcovia NKB EMN v SR sa tiež zúčastnili 26 národných a medzinárodných stretnutí a poskytli desať konzultácií o problematike migrácie.

O hlavných aktivitách EMN na Slovensku v roku 2012 sa dočítate na webovej stránke EMN.

logo ec sk               logo mvsr

EMN bola založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou. Aktivity EMN v SR sú spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.

Humanitárny transfer utečencov

Na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM z júna 2012 poskytuje Slovenská republika utečencom na svojom území dočasné útočisko po dobu 6 mesiacov, počas ktorých sú utečenci ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (ETC) v Humennom. IOM je v tomto programe zodpovedná za prepravu z utečeneckého tábora na Slovensko a zo Slovenska do krajiny presídlenia, za realizáciu bezpečnostných pohovorov, zdravotných prehliadok a kurzu kultúrnej orientácie. Po úspešnom absolvovaní príprav v Humennom čaká utečencov nový začiatok v tretej krajine. Podobné centrá sú na svete okrem Humenného už len dve – v Rumunsku a na Filipínach.

V roku 2012 prišlo do ETC v Humennom 180 utečencov z utečeneckých táborov v Egypte, Eritrey, Iraku a Jemene, 166 z nich bolo úspešne presídlených do Spojených štátov amerických a do Kanady. Takmer polovicu z nich tvorili utečenci somálskej národnosti a tretinu utečenci afganskej národnosti. Ďalšie zastúpenie medzi presídlenými mali utečenci etiópskej, eritrejskej a irackej národnosti. Väčšinu presídlených utečencov tvorili ženy, prípadne rodiny s deťmi. V roku 2012 sa v centre narodilo osem detí, pričom šesť z nich už vyrastá v Spojených štátoch amerických a Kanade.

Viac informácií.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Programme.