Migrácia je proces, kedy jednotlivci i celé skupiny ľudí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii1 a naďalej prudko stúpa, čím sa stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia. Z približne 200 štátov sveta skoro všetky sú zdrojové, tranzitné alebo cieľové územia pre migrantov.

FAKTY A ČÍSLA O SVETOVEJ MIGRÁCII

258 miliónov: Odhadovaný počet medzinárodných migrantov vo svete2

 • Celkový počet medzinárodných migrantov vzrástol za posledné roky z odhadovaných 152 miliónov v roku 1990 na 173 miliónov v roku 2000 a až na 258 miliónov osôb v súčasnosti.3
 • Počet ľudí, ktorí migrovali do zahraničia, sa tak od roku 2000 do roku 2017 zvýšil o 85 miliónov (o 49 %).

5.: Migranti by vytvorili piatu najľudnatejšiu krajinu sveta

 • V prípade, že by medzinárodní migranti založili štát, vytvorili by po Číne, Indii, USA a Indonézii piatu najľudnatejšiu krajinu sveta.

3,4 %: Percentuálny podiel migrantov v celosvetovej populácii4

 • Inak povedané, jedna z 29 osôb vo svete je v súčasnosti migrant, ktorý žije za hranicami svojej domovskej krajiny; v roku 1990 sa za migranta považovala jedna z 35 osôb.
 • Percentuálny podiel migrantov na svetovej populácii vzrástol z 2,9 % v roku 1990 na 3,4 % v súčasnosti.
 • Percentuálny podiel migrantov sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Ku krajinám s vyšším percentuálnym podielom migrantov patria Spojené arabské emiráty (88,4 %), Kuvajt (75,5 %), Katar (65,2 %), Lichtenštajnsko (65 %), Monako (54,9 %), Bahrajn (48,4 %), Singapur (46 %) a Luxembursko (45,3 %).
 • Ku krajinám s nízkym percentuálnym podielom migrantov patrí napríklad India, Afganistan, Brazília a Haiti (po 0,4 %), Eritrea, Somálsko a Peru (po 0,3 %), Filipíny, Kórejská ľudovodemokratická republika a Srí Lanka (po 0,2 %), Čína, Indonézia, Mjanmarsko, Madagaskar či Vietnam (po 0,1 %), z krajín EÚ Slovensko (3,4 %), Bulharsko (2,2 %), Rumunsko (1,9 %) a Poľsko (1,7 %).5

1/7: Každý siedmy človek na svete je migrant

 • Odhadovaný počet vnútorných migrantov (t. j. migrantov v rámci krajiny, ktorej sú občanmi) je 763 miliónov.6 Spolu s medzinárodnými migrantmi je na svete vyše miliardy migrantov – každý siedmy človek je migrant.

10: Viac ako polovica medzinárodných migrantov žije v desiatich krajinách sveta7

 • Dve tretiny (67 %) všetkých medzinárodných migrantov v roku 2017 žilo v 20 krajinách.
 • Najviac medzinárodných migrantov žije v Spojených štátoch amerických (49,8 milióna, resp. 19 % všetkých migrantov), nasleduje Saudská Arábia a Nemecko s 12,2 miliónmi migrantov, Ruská federácia (11,7 mil.), Veľká Británia (8,8 mil.), Spojené arabské emiráty (8,3 mil.), Francúzsko a Kanada (v oboch po 7,9 mil.), Austrália (7 mil.) a Španielsko, v ktorom žije 5,9 milióna migrantov.8

79,5 milióna: Najatraktívnejšou destináciou pre migrantov je Ázia

 • V roku 2017 tu žila skoro jedna tretina z celkového počtu medzinárodných migrantov.
 • Nasleduje Európa (77,8 milióna) a Severná Amerika (57,6 milióna; z toho v USA 49,8 milióna).9
 • Ázijský región predstavuje destináciu s najväčším nárastom medzinárodných migrantov od roku 2000. Ich počet do roku 2017 vzrástol o 30 miliónov, za tento nárast môže najmä dopyt po zahraničnej pracovnej sile v krajinách ropného priemyslu v juhozápadnej Ázii.10

38,5 milióna: Počet migrantov v krajinách EÚ v roku 201611

 • Migranti tvoria 7,5 % celkovej populácie členských krajín EÚ.
 • Z ich celkového počtu bolo 16,9 milióna migrantov obyvateľmi inej krajiny EÚ a zvyšných 21,6 milióna boli štátni príslušníci štátov mimo Únie.
 • Tri štvrtiny migrantov (76 %) žije v piatich krajinách EÚ: v Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, vo Francúzsku a v Španielsku.

48,4 %: Percentuálny podiel žien medzi migrantmi vo svete12

 • V roku 2017 bolo vo svete celkovo 124,6 milióna žien – migrantiek.
 • Ženy tvorili viac ako polovicu medzinárodných migrantov v 101 krajinách sveta.
 • Medzi krajinami s najväčším zastúpením žien medzi migrantmi bol Nepál, Moldavsko, Čierna Hora, Lotyšsko a Hongkong – špeciálna administratívna oblasť Číny.

39,2: Priemerný vek všetkých medzinárodných migrantov – v porovnaní s 29,6 roka v rámci celkovej svetovej populácie13

 • Jeden zo siedmich medzinárodných migrantov (14 % alebo 36 miliónov z globálneho počtu migrantov) má menej ako 20 rokov.
 • Tri štvrtiny celkovej populácie migrantov (191 mil.) sú v ekonomicky aktívnom veku od 20 do 64 rokov.
 • 11,7 % medzinárodných migrantov (30 miliónov) má viac ako 65 rokov.14

613 miliárd $: Odhadovaný objem remitencií (finančných prostriedkov), ktoré poslali migranti domov v roku 201715

 • Remitencie vzrástli zo 132 milárd USD v roku 2000 na 440 miliárd USD v roku 2010 a 613 miliárd v súčasnosti.
 • V roku 2017 sa medzi krajiny s najvyšším objemom prijatých zdokumentovaných remitencií zaradila India, Čína, Filipíny, Mexiko, Francúzsko a Nigéria.16
 • Odhaduje sa, že skutočný objem remitencií vrátane nezdokumentovaných formálnych a neformálnych remitenčných tokov je výrazne vyšší.
 • Odhadovaný objem remitencií má do roku 2019 vzrásť na 667 miliárd USD.

466 miliárd $: Odhadovaný objem remitencií, ktoré poslali migranti do rozvojových krajín v roku 201717

40 miliónov: Počet vnútorne vysídlených osôb vo svete v roku 201718

 • Počet vnútorne vysídlených osôb, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy pred ozbrojeným konfliktom, prenasledovaním alebo násilím a presunuli sa v rámci hraníc svojej vlastnej krajiny, vzrástol z 21 miliónov v roku 2000 na 40 miliónov na konci roka 2017.
 • 76 % (30,5 mil.) vnútorne vysídlených pre konflikty a násilie je v desiatich krajinách: Sýria (6,78 mil.), Kolumbia (6,5 mil.), Konžská demokratická republika (4,48 mil.), Irak (2,6 mil.), Sudán (2 mil.), Jemen (2 mil.), Južný Sudán (1,9 mil.), Nigéria (1,7 mil.), Afganistan (1,28 mil.) a Turecko (1,11 mil.).
 • V roku 2017 bolo novo vysídlených 30,6 milióna osôb – čo znamená, že kdekoľvek na svete bola každú sekundu nútená utiecť jedna osoba.
 • Z toho pre konflikty a násilie bolo novo vysídlených 11,8 milióna ľudí (6,9 milióna v roku 2016) a prírodné katastrofy zasiahli ďalších 18,8 milióna ľudí.
 • Skoro polovica novo vysídlených ľudí pochádza len z piatich krajín: z Číny, Filipín, Sýrie, Konžskej demokratickej republiky a Kuby.19

25,4 milióna: Odhadovaný počet utečencov vo svete20

 • Spolu so 40 miliónmi vnútorne vysídlených osôb a 3,1 milióna žiadateľov o azyl bolo v roku 2017 na svete 68,5 milióna utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb.
 • Viac ako dve tretiny (68 %) všetkých utečencov na svete pochádza len z piatich krajín: zo Sýrie (6,3 milióna), Afganistanu (2,6 mil.), Južného Sudánu (2,4 mil.), Mjanmarska (1,2 mil.) a Somálska (0,98 mil.).
 • Najviac utečencov vo svete už niekoľko rokov po sebe prijalo Turecko (3,5 milióna, z toho 3 424 200 utečencov zo Sýrie). Nasleduje Pakistan (1,4 mil.), Uganda (1,4 mil.), Libanon (0,99 mil.), Irán (0,98 mil.), Nemecko (0,97 mil.), Bangladéš (0,93 mil.) a Sudán (0,9 mil.).
 • 85 % (16,9 mil.) utečencov prijali rozvojové krajiny.
 • Najväčší počet utečencov v pomere k domácemu obyvateľstvu je v Libanone – jeden zo šiestich ľudí na území tejto krajiny je utečencom.21
 • V štátoch Európskej únie žiadalo v roku 2017 o azyl 650-tisíc ľudí (prvožiadateľov).
 • Najväčšiu skupinu žiadateľov (15,8 %) tvorili utečenci zo Sýrie (102-tisíc), nasledovali občania Iraku a Afganistanu (po 7 %), Nigérie (6 %) a Pakistanu (5 %).
 • Skoro tretina utečencov, ktorí žiadajú o azyl v Európe, podalo svoju žiadosť v Nemecku (v roku 2017 to bolo 198-tisíc, t. j. 31 % všetkých žiadostí). Nasledovalo Taliansko (127-tisíc), Francúzsko (91-tisíc), Grécko (57-tisíc), Veľká Británia (33-tisíc) a Španielsko (30-tisíc).22

1 Divinský, B.,  Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009, s. 12 (https://iom.sk/sk/publikacie?download=106:migracne-trendy-v-slovenskej-republike-po-vstupe-krajiny-do-eu-2004-2008). 
2 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) – Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017) (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2017.xlsx), UN DESA – International Migration Report 2017. Highlights (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf), UN DESA – International Migration Wallchart 2017 (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2017.pdf).
3 Pozri [2].
4 Pozri [2].
5 Pozri [2].
6 UN DESA – Technical Paper No. 2013/1 – Cross-national comparisons of internal migration: An update on global patterns and trends (http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2013-1.pdf).
7 Pozri [2].
8 Pozri [2].
9 Pozri [2].
10 UN DESA – International Migration Wallchart 2017 (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2017.pdf).
11 Eurostat – Migration and migrant population statistics (2018) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics).
12 Pozri [2].
13 Pozri [2] a UN DESA – World Population Prospects, The 2017 Revision (https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf).
14 Pozri [2] a UN DESA – Trends in International Migrants Stock: The 2017 Revision, Stock by Age (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByAge_2017.xlsx)
15 The World Bank – Migration and Development Brief 29, April 2018 (http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Migration%20and%20Development%20Brief%2029.pdf), Migration and Development Brief 2, November 2006 (http://pubdocs.worldbank.org/en/372901444756856754/MigrationDevelopmentBriefingNov2006.pdf).
16 The World Bank – Migration and Remittances Data. Annual Remittances Data as of April 2018 (http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data).
17 Pozri [15].
18 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) – Global Picture, 2017 Global Figures (http://www.internal-displacement.org).
19 IDMC – Global Report on Internal Displacement 2018 (http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018).
20 The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Global Trends. Forced displacement in 2017 (http://www.unhcr.org/globaltrends2017/). Počet zahŕňa aj 5,4 milióna palestínskych utečencov pod mandátom Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA).
21 Po započítaní palestínskych utečencov pod mandátom UNRWA, v Libanone je utečencom jeden zo štyroch a v Jordánsku jeden z troch ľudí.
22 Eurostat – Asylum Statistics (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics).

Aktualizácia: 21. 6. 2018

0
0
0
s2smodern