fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vznikla v roku 1951 a v súčasnosti je poprednou medzinárodnou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie. Organizácia v posledných desaťročiach dynamicky rastie – v súčasnosti má 173 členských štátov a ďalších 8 štátov má štatút pozorovateľa. IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých častiach sveta. Programový rozpočet IOM v roku 2017 dosiahol 1,552 miliardy amerických dolárov a pokrýval realizáciu viac ako 2 270 aktívnych projektov, na ktorých pracovalo viac ako 12 600 zamestnancov vo vyše 400 misiách v rôznych častiach sveta.

IOM podporuje humánnu a organizovanú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým. Robí tak poskytovaním služieb, poradenstva a pomoci vládam a migrantom. Úzko pri tom spolupracuje s partnermi z vládneho, medzivládneho a mimovládneho sektora.

IOM pôsobí v nasledovných oblastiach manažmentu migrácie:

Migrácia a rozvoj

Migrácia je považovaná za jednu z určujúcich globálnych otázok dvadsiateho prvého storočia. Súčasná rozsiahla mobilita ľudí je väčšia než v ktoromkoľvek okamihu novodobej ľudskej histórie. IOM považuje za kľúčové riadiť a využívať rozvojový potenciál migrácie v prospech jednotlivých migrantov a v prospech spoločností – ak je medzinárodná migrácia správne riadená, môže prispieť k rastu a prosperite krajín pôvodu aj cieľových krajín, a je prínosom aj pre samotných migrantov.

Programové aktivity v tejto oblasti zahŕňajú: podporu tvorby politík v oblasti migrácie, posilňovanie kapacít vlád a ostatných partnerov tak, aby zapájali migrantov do rozvojových procesov v ich krajinách pôvodu, podporu ekonomického a komunitného rozvoja v oblastiach vysokej emigrácie, podporu rozvoja ľudského kapitálu prostredníctvom programov pracovnej migrácie, podporu vplyvu remitencií na rozvoj vysielajúcich krajín a miestnych komunít a uľahčovanie návratu a reintegrácie kvalifikovaných pracovníkov do krajiny pôvodu.

Migrácia a zdravie

Zlepšujúce sa štandardy fyzického, mentálneho a sociálneho zdravia v jednotlivých krajinách slúžia v prospech migrantov, ktorí prispievajú k rozvoju hosťujúcej krajiny, aj krajiny pôvodu. Cieľom IOM v tejto oblasti je podporovať komplexné preventívne a liečebné zdravotné programy a zdravotnícke služby, ktoré sú prospešné a dostupné všetkým migrantom a napĺňajú potreby štátov v oblasti riadenia migrácie. IOM pracuje na rozvoji politík zdravia migrantov, buduje kapacity na zlepšovanie zdravia migrantov a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podpora migrácie

Mobilita je charakteristickou črtou súčasného sveta. Integrované svetové trhy, vznik nadnárodných sietí a rýchly rozvoj komunikačných technológií prispievajú k zintenzívneniu pohybu vysoko- aj nízkokvalifikovanej pracovnej sily, študentov, rodín, turistov a i. Meniaca sa demografická a sociálna štruktúra industrializovaného sveta zároveň vytvára potrebu prijímania pracovníkov a odborníkov z iných krajín. Rozsiahla migrácia za prácou predstavuje veľké výzvy a nároky, avšak ekonomiky, ktoré chcú ostať konkurencieschopné, nemôžu ignorovať potrebu zmeny. Podpora migrácie za prácou môže preto byť tzv. „win-win“ riešením.

Okrem poskytovania poradenstva pri riadení pracovnej migrácie a iných migračných pohybov IOM realizuje programy na pomoc vládam a migrantom pri výbere/nábore pracovníkov, jazykovej príprave a kultúrnej orientácii migrantov pred príchodom, konzulárnych službách, prijímaní a integrácii migrantov, ako aj ich návrate. Tieto služby poskytuje vo všetkých fázach procesu – od poskytovania informácií potenciálnym migrantom a prijímania žiadostí, cez overovanie dokladov, vedenie pohovorov, vyhodnocovanie zdravia, manažment logistiky, až po podporu integrácie, ktorá môže uľahčiť migrantom prispôsobiť sa novej kultúre a harmonizovať vzťah medzi novými a pôvodnými členmi komunity.

Riadenie migrácie v krízových a post krízových situáciách

Programy IOM v tejto oblasti zahŕňajú asistenciu pri presídľovaní a repatriácii a pomoc v krízových a post krízových situáciách. IOM pomáha utečencom počas a po krízových situácií, ďalej pomáha pri presídlení utečencov, pre ktorých je táto možnosť dohodnutým trvalým riešením, a vyvíja aktivity na pomoc interne presídleným osobám, bývalým vojakom, obetiam etnických konfliktov a populáciám v spoločnostiach, ktoré sú v procese prechodu a obnovy. IOM taktiež realizuje rozsiahle programy a má uznávanú expertízu v oblasti kompenzácií po vojnových konfliktoch.

Regulácia migrácie

Neriadená migrácia môže mať za následok zvyšovanie sociálnych, finančných a politických nákladov na jednotlivcov, spoločnosť a vlády. Komplexný, transparentný a koherentný prístup k riadeniu migrácie môže napomôcť v boji proti nelegálnej migrácii, minimalizovať negatívne dopady migrácie a zachovať integritu migrácie ako prirodzeného sociálneho procesu. Kľúčovým v tomto procese je dobrá správa vecí verejných na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Nahradenie nelegálnych migračných pohybov organizovanou, legálnou migráciou je v záujme všetkých vlád a IOM v tejto súvislosti pomáha vládam pri tvorbe a implementácii migračných politík, súvisiacej legislatívy a administratívnych procesov, ktoré zlepšujú riadenie migrácie a ochraňujú práva migrantov. IOM v rámci tejto oblasti realizuje programy asistovaných dobrovoľných návratov pre neúspešných žiadateľov o azyl, presídlené osoby a iných migrantov v neriešiteľnej situácii a ich reintegráciu v krajine pôvodu s ohľadom na potreby a situáciu v miestnych komunitách. Okrem toho IOM ponúka širokú škálu programov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a poskytuje technickú pomoc a vzdelávania štátnej správy v oblasti manažmentu hraníc, vízových systémov, regulácie vstupu a pobytu, zberu a použitia biometrických dát a pod.

Programy reparácií

Nové výzvy 21. storočia spojené s migráciou vyžadujú od IOM rozšíriť svoje aktivity a reagovať na núdzové a krízové situácie, ktoré sú často nepredvídateľné a môžu sa objaviť kedykoľvek a v ktorejkoľvek časti sveta. Ich príčinou bývajú jednak prírodné a ekologické katastrofy a jednak vlády, režimy a rozhodnutia, v dôsledku ktorých je potrebné zabezpečiť návrat alebo kompenzáciu ľudí roztrúsených po svete, ktorí boli presídlení, bol vyvlastnený ich majetok, boli prenasledovaní alebo utrpeli ujmu počas vlády predchádzajúcich režimov. IOM reaguje na tieto výzvy prostredníctvom svojej globálnej siete, svojich programov a aktivít.

Všeobecné programy

Niektoré aktivity IOM sú všeobecnej povahy, podporujú širokú škálu programov a majú prierezový charakter cez viaceré aspekty riadenia migrácie. Medzi takéto aktivity môžeme zahrnúť výskum v oblasti migrácie a podpora migračnej legislatívy.

Výskumy a analýzy sú kľúčovou podmienkou pochopenia migračných otázok a prijímania efektívnych politík a udržateľných praktických riešení. Poskytovanie informácií o migračných trendoch, výzvach a príležitostiach, publikácie a výskumy je kľúčovým poslaním IOM. Organizácia napr. pravidelne vydáva World Migration Report, ročnú správu, ktorá poskytuje prehľad o najdôležitejších trendoch v oblasti migrácie.

IOM posilňuje svoju úlohu pri šírení, pochopení a uplatňovaní medzinárodnej migračnej legislatívy. Organizácia vykonáva s vládami a ďalšími partnermi v tejto oblasti rozsiahle školenia a programy budovania kapacít. Osobitne dôležitými sa stali aj pravidelné konzultácie medzi vládami, ktoré čelia podobným migračným otázkam. IOM poskytuje obsahovú aj logistickú podporu mnohým konzultačným procesom, ktoré prebiehajú v Južnej a Severnej Amerike, Európe, Afrike, Ázii a tichomorskej oblasti. Na globálnej úrovni existuje IOM Council´s International Dialogue on Migration (Medzinárodný dialóg o migrácii Rady IOM) – hlavné medzinárodné fórum pre medzivládnu diskusiu o migračných politikách.

Migrácia, klimatické zmeny a životné prostredie

Životné prostredie má dlhodobý vplyv na migračné toky, ľudia oddávna opúšťali územia s nevhodnými alebo zhoršujúcimi sa prírodnými podmienkami. Očakáva sa, že migrácia spôsobená zmenami životného prostredia bude narastať; vplyvom klimatických zmien a zhoršovaním životného prostredia bude migrácia predstavovať spôsob prežitia.

Migrácia, klimatické zmeny a životné prostredie sú prepojené fenomény. Zhoršovanie životného prostredia a prírodné katastrofy môže spôsobiť migráciu, pohyb obyvateľstva môže mať významný vplyv na ekosystémy. Migrácia je často nesprávne vnímaná ako dôsledok neschopnosti adaptovať sa na zmeny životného prostredia. Na druhej strane migrácia môže byť vnímaná ako stratégia prispôsobovania sa klimatickým zmenám a zmenám životného prostredia a ako významná súčasť socio-enviromentálnych procesov, ktoré by mali byť riadené, pretože migrácia bude mať vplyv na životné prostredie v miestach pôvodu, na migračných trasách a v cieľových miestach migrantov a bude tak prispievať k ďalšej degradácii životného prostredia.

Dlhodobou stratégiou environmentálnej migrácie je podporovať zodpovedný prístup vlád jednotlivých krajín k životnému prostrediu a tým znižovať nútenú migráciu v dôsledku environmentálnych faktorov. Cieľom IOM je zabrániť nútenej migrácii z dôvodu negatívnych vplyvov životného prostredia,  pomáhať obyvateľom, ktorých faktor životného prostredia prinútil k migrácii a budovať kapacity vlád a ďalších aktérov, aby dokázali riadiť migračné toky spôsobené zmenami životného prostredia.

Viac informácií o aktivitách IOM vo svete nájdete na globálnej stránke organizácie www.iom.int.