fbpx

V roku 2015 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 3 568 konzultácií 2 296 klientom. Pracovníci IOM identifikovali 29 obetí obchodovania s ľuďmi a 19 obetiam asistovali aj pri ich bezpečnom návrate do krajiny pôvodu. IOM pomohla pri návrate zo Slovenska do 15 rôznych krajín ďalším 92 cudzincom, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný návrat domov a 17 z nich poskytla po návrate ďalšiu podporu, s ktorou si mohli zabezpečiť základné životné potreby. Okrem toho IOM zabezpečila humanitárny transfer 98 utečencov z utečeneckých táborov do Slovenskej republiky, ktorá im na svojom území poskytla dočasné útočisko. Utečenci budú po absolvovaní prípravy presídlení zo Slovenska do krajín, ktoré im poskytnú nový domov.

Prečítajte si súhrn výsledkov v kľúčových oblastiach činnosti IOM za rok 2015.

Integrácia migrantov

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Cudzincom v roku 2015 poskytovalo komplexné právne, sociálne a pracovné poradenstvo, podporovalo ich inklúziu na trh práce, organizovalo pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a sociálnej a kultúrnej orientácie a spolupracovalo s komunitami cudzincov, ktoré predstavili svoju kultúru verejnosti a podporovali spoločenský život svojich komunít.

Kancelárie MIC v Bratislave a v Košiciach v roku 2015 poskytli 3 568 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií 2 296 individuálnym klientom o hlavných oblastiach života na Slovensku ako je pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie či občianstvo. Ďalším 107 klientom poskytol poradenstvo počas terénnej práce tím pracovníkov MIC v spolupráci so zástupcami komunít cudzincov.

Najčastejšími krajinami pôvodu klientov MIC bola Ukrajina, Ruská federácia, USA, Srbsko, India a Kórejská republika.

Centrum uskutočnilo v Bratislave a Košiciach ďalších osem Info dní pre cudzincov, ktorí si na jednom mieste mohli vybaviť svoju agendu a získať poradenstvo naraz od právnych konzultantov MIC, príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, oddelenia živnostenského podnikania, oddelenia štátneho občianstva a matrík a zdravotných poisťovní. Toto integrované poradenstvo využilo 138 cudzincov z 30 krajín.

Dôležité informácie pre cudzincov o živote na Slovensku si na webovej stránke www.mic.iom.sk vyhľadalo 63 839 návštevníkov, stránka zaznamenala 91 188 návštev a 231 860 zobrazení.

V oblasti podpory cudzincov pri ich integrácii na trh práce na Slovensku MIC poskytlo 344 klientom celkom 1 009 konzultácií, ktoré zahŕňali asistenciu pri príprave životopisu, prípravu na pohovor, komunikáciu so zamestnávateľmi, pomoc pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovanie zamestnania. Na zvýšenie šancí na trhu práce MIC ďalej poskytlo finančnú podporu na absolvovanie rekvalifikačného kurzu 100 klientom.

MIC pokračovalo v jazykovom vzdelávaní cudzincov aj v roku 2015, na výučbe slovenského jazyka v Bratislave a Košiciach sa zúčastnilo 1 141 osôb. Na nadväzujúcich kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 108 osôb.

Pri podpore komunitného života cudzincov na Slovensku MIC spolupracuje so sieťou zástupcov komunít cudzincov – kultúrnymi mediátormi. V spolupráci s MIC kultúrni mediátori v roku 2015 zorganizovali 25 multikultúrnych informačných stretnutí pre viac ako 2 400 osôb. Boli to rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktorými predstavili svoje kultúry slovenskej verejnosti a podporili spoločenský život svoje komunity.

Okrem toho MIC uskutočnilo v Prešove, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach štyri multikultúrne podujatia Aj my sme tu doma s otvorenými diskusiami s cudzincami žijúcimi na Slovensku, výstavou fotografií z Afganistanu, ochutnávkou gastronómií z rôznych kútov sveta, premietaním filmu o živote cudzincov na Slovensku a hudobnými a tanečnými predstaveniami z Kuby či Afriky. Podujatia podporili vzájomné spoznanie sa a dialóg medzi majoritou a cudzincami v regiónoch Slovenska. Na podujatiach sa zúčastnilo vyše 600 ľudí.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo solidarita sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VII, Individuálny projekt). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

logo mvsr

Poskytovanie komplexných služieb Migračného informačného centra IOM v roku 2015 bolo spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike

V IOM v roku 2015 pokračovala vo vzdelávaní pracovníkov rôznych inštitúcií verejnej správy, ktoré poskytujú služby cudzincom z tretích krajín.

V marci 2015 IOM zorganizovala dva dvojdňové tréningy pre 38 príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných úradov, Centra právnej pomoci, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mestských zastupiteľstviev a úradov samosprávneho kraja. Na tréningy nadviazali dva workshopy v Banskej Bystrici a Trnave. Workshopy boli druhou časťou vzdelávacieho programu, zúčastnilo sa na nich 20 pracovníkov verejnej správy, ktorí pracujú s cudzincami z krajín mimo EÚ.

Účastníci získavali zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov.Od roku 2010 do mája 2015 tento vzdelávací program IOM absolvovalo vyše 510 odborníkov z celého Slovenska.

Viac informácií

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike V (individuálny projekt). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2015 IOM uskutočnila 92 asistovaných dobrovoľných návratov cudzincov do 15 krajín pôvodu. Najviac navrátilcov smerovalo do Srbskej republiky – Kosova (55) a do Iraku (15). IOM im pomohla s vybavením náhradných cestovných dokladov, poskytla im stravu, zabezpečila cestovné lístky, asistenciu na letisku pri odlete a tranzite a v prípade potreby dopravu až do miesta bydliska.

Celkový počet dobrovoľných návratov cudzincov zo Slovenska s IOM tak od roku 2004 vzrástol na 1 258. Za toto obdobie IOM realizovala návraty celkovo do 61 krajín, z toho v roku 2015 prvýkrát aj na Filipíny, do Palestíny, Somálska a Sudánu.

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

IOM v SR poskytuje navrátilcom od roku 2007 aj reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb po návrate domov. V roku 2015 IOM poskytla reintegračnú pomoc 17 jednotlivcom alebo celým rodinám v celkovej hodnote 31 275,53 eur v Gruzínsku, Indii, Iraku, Keni, Kosove, Mexiku, Moldavsku a vo Vietname. Navrátilci využili podporu najmä na rozbehnutie aktivít, ktoré  im a ich rodinám generujú príjem a obživu, ako aj na materiálnu pomoc, ktorú využili na zlepšenie bývania.

Od roku 2007 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 184 jednotlivcom alebo rodinám v 25 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote viac ako 280 000 eur.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

logo solidarita sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

V roku 2015 IOM idenfikovala 21 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 19 občanov SR a dvoch štátnych príslušníkov tretích krajín. Dvakrát viac identifikovaných obetí tvorili muži (14) ako ženy (7). Podľa údajov IOM bolo 81 % obetí obchodovaných do Veľkej Británie. Takmer dve tretiny (62 %) všetkých identifikovaných prípadov tvorili obete nútenej práce. Z celkového počtu obetí IOM pomáhala pri návrate do krajiny pôvodu 19 osobám, z ktorých sedemnásť sa rozhodlo vstúpiť do národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

V oblasti vzdelávania a budovania kapacít za rok 2015 IOM v spolupráci s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciou kriminality MV SR vyškolila 22 konzulárnych pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súčinnosti orgánov SR pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

V marci 2015 vzdelávala IOM 19 terénnych sociálnych pracovníkov z 12 obcí Košického kraja, aby mohli zvyšovať povedomie o hrozbe obchodovania s ľuďmi v ohrozených marginalizovaných komunitách.

V októbri a novembri 2015 IOM uskutočnila šesť tréningov pre 111 odborníkov z celého Slovenska – pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terenných sociálnych pracovníkov. Vyškolení odborníci tak v svojej práci môžu informovať mladých ľudí o hrozbe obchodovania s ľuďmi, radiť im o bezpečnom cestovaní a o znižovaní rizík práce v zahraničí.

Koncom januára 2015 IOM ukončila informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! o pomoci, ktorú môžu využiť obete obchodovania s ľuďmi. Kampaň na Slovensku prebiehala v mestách Košického kraja a v spolupráci s organizáciami La Strada aj v Poľsku a Česku v tých regiónoch, z ktorých pochádza najviac obetí obchodovaním s ľuďmi. Slovenská časť kampane propagovala na plagátoch a ďalších informačných materiáloch telefonickú linku 0800 800 818, kam môže zavolať každý, komu hrozí, že sa môže stať alebo sa už stal obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo kto uvažuje nad prácou v zahraničí.

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizovala IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý financovalo Ministerstvo vnútra SR.
Vzdelávanie odborníkov v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2015 financovalo Ministerstvo vnútra SR.

logo british embassy col

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2015 financovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

logo visegrad fund 400

Projekt Counter-trafficking Hotlines Campaign in SK/CZ/PL Vulnerable Regions finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Kampaň realizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej republike a Poľsku.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) vypracúva  publikácie a ad hoc otázky a organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a Nórsku národný kontaktný bod, činnosť kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). V roku 2015 EMN na Slovensku odpovedala za SR na 105 ad hoc otázok, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov.

Okrem toho v roku 2015 prispela k ďalšej aktualizácii Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, publikovala Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2014 a vypracovala päť štúdií: Prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel podnikania v SR; Určovanie nedostatkových profesií a potrieb pracovnej migrácie z tretích krajín v SR; Integrácia osôb s medzinárodnou ochranou na trhu práce v SR: legislatíva a prax; Poskytovanie informácií o dobrovoľných návratoch v SR: ako osloviť neregulárnych migrantov, ktorí nie sú v kontakte s oficiálnymi inštitúciami a organizáciami a Zmeny (právneho) statusu a účelu pobytu v SR.

EMN od januára do decembra 2015 zorganizovala tiež 17 pracovných a prezentačných stretnutí a odborných seminárov – medzi nimi konferenciu Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR, vzdelávací seminár Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva s diskusným večerom Európa alebo smrť? a slovenskou premiérou filmu The Good Lie.

Viac informácií: www.emn.sk.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v SR:

logo emn new sk

Humanitárny transfer utečencov

Slovenská republika poskytla v roku 2015 dočasné útočisko ďalším 98 utečencom pod ochranou Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Veľkú časť z nich tvorili somálske rodiny s deťmi a zvyšok utečenci z Etiópie a Sudánu, ktorí boli pre konflikty a nepokoje nútení opustiť svoje domovy. Návrat domov pre nich nebol možný a presídlenie do tretej krajiny im poskytlo šancu na nový začiatok v bezpečnom prostredí.

IOM prepravila utečencov na Slovensko a po dobu šiestich mesiacov boli ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Centrum bolo zriadené v roku 2009, aby poskytovalo dočasnú ochranu tým najzraniteľnejším skupinám. Počas dočasného pobytu v centre utečenci absolvujú pohovory, zdravotné prehliadky a kurz kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine. Následne sú prepravení zo Slovenska do krajiny trvalého presídlenia.

V roku 2015 IOM v spolupráci s partnermi presídlila z ETC 146 utečencov, ktorí prišli do centra v roku 2014 a 2015, všetkých prijali Spojené štáty americké. Väčšinu presídlených v roku 2015 tvorili somálske rodiny s deťmi.

Utečenci sú presídľovaní na základe trojstrannej dohody o humanitárnom transfere medzi vládou SR, UNHCR a IOM. IOM v tomto programe zodpovedá za prepravu z utečeneckého tábora na Slovensko a zo Slovenska do krajiny presídlenia, za realizáciu bezpečnostných pohovorov, zdravotných prehliadok a očkovaní a kurzu kultúrnej orientácie.

IOM na projekte presídľovania spolupracuje s vládou SR a UNHCR od augusta 2009 a odvtedy bolo cez ETC v Humennom presídlených už 797 utečencov.

Viac informácií.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).

Prečítajte si tiež:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2014.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.