fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vydala štúdiu Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím s výsledkami výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním. Štúdia zároveň identifikuje príčiny násilia, faktory zraniteľnosti a odolnosti voči násiliu a poskytuje hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia. Taktiež predkladá súbor odporúčaní pre kľúčových aktérov – inštitúcie pôsobiace v oblasti migrácie, políciu, pomáhajúce profesie a iných.

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila v januári 2013 v Piešťanoch dva tréningy pre 45 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, oddelení hraničnej kontroly, riaditeľstva hraničnej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, mestských zastupiteľstiev a centier právnej pomoci z celého Slovenska. Cieľom tréningov bolo posilniť odborné kapacity a interkultúrne zručnosti zamestnancov štátnych inštitúcií, ktorí pri svojej práci poskytujú služby migrantom.

V prvom čísle newslettra v roku 2013 sme urobili súhrn kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. Okrem štatistickej rekapitulácie celého roka vám ponúkame tiež informácie o aktivitách IOM za október až december 2012 a ďalšie príbehy klientov IOM.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2013

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 01/2013

Prečítajte si súhrn kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov.

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu organizuje v januári 2013 dva tréningy pre príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, centier právnej pomoci a mestských zastupiteľstiev. Tréningy sú zamerané na budovanie odborných kapacít pracovníkov týchto inštitúcií v oblasti práce s migrantmi. Budovaním kapacít chce IOM podporiť poskytovanie pomoci migrantom pri ich integrácii na Slovensku.

Čo potrebujú cudzinci vedieť, aby mohli začať život v novej krajine a úspešne sa integrovať do spoločnosti? Svoje skúsenosti a odporúčania z praxe v poskytovaní sociálnej a kultúrnej orientácie predstavili na medzinárodnej odbornej konferencii Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín dňa 19. septembra 2012 v Bratislave odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve, Prahe a Bratislave.

Tridsaťdva slovenských rodín a rodín cudzincov sa 18. novembra 2012 stretlo pri spoločných nedeľných obedoch. Stretnutia rodín organizovala IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v rámci projektu Next Door Family (Rodina odvedľa), ktorého cieľom je spájať slovenské rodiny a rodiny cudzincov, majoritu a menšiny žijúce na Slovensku.

IOM Bratislava uskutočnila v júli až októbri 2012 v oblasti integrácie cudzincov, vzdelávania a zvyšovania povedomia o problematike migrácie, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, výskumu násilia páchaného na cudzincoch v SR a ďalších oblastiach rôzne aktivity a podujatia, o ktorých sa dočítate v tomto newslettri. Novinkou tohto čísla sú príbehy klientov IOM – o pomoci pri dobrovoľnom návrate do Vietnamu a opätovnej integrácii v domovskej krajine a o životnom príbehu utečenkyne presídlenej z utečeneckého tábora v Jemene, ktorej Slovensko poskytlo dočasné útočisko.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 4/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 04/2012

Od 7. do 14. októbra 2012 prebiehal festival Rozmanitosť ako súčasť programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Sprievodné akcie festivalu zaujímavo predstavili rôzne menšiny žijúce v Košiciach. Partnerom festivalu bola IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá sa v spolupráci so zástupcami komunít migrantov aktívne zapájala do príprav a programu tohto podujatia. Rozmanitosť vyvrcholila v sobotu 13. 10. 2012 tzv. Polievkovým festivalom, na ktorom si návštevníci mohli vychutnať rozmanitosť kulinárstva a kultúr menšín.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike uskutočnil 21. augusta 2012 v KC Dunaj diskusný večer s názvom Aj my sme tu doma? Diskusia otvorená pre verejnosť sa konala v rámci vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne.