fbpx

Podľa výsledkov reprezentatívneho výskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike si ľudia vytvárajú názory o migrácii a migrantoch na základe mylných predstáv, predsudkov a nedostatočných informácií. Domáce obyvateľstvo sa obáva, že na Slovensku žije vysoký počet cudzincov, ktorí berú pracovné miesta Slovákom, rozširujú nebezpečné choroby, sú ekonomickou záťažou pre štátny rozpočet a že kriminalita cudzincov môže postupne narastať. Migranti sú vnímaní ako ohrozenie pre domácu populáciu a tento pocit ohrozenia generuje ďalšie predsudky.

Búrame predsudky o migrantoch

IOM realizovala v SR od októbra 2012 do marca 2013 projekt Aj my sme tu doma! s cieľom predložiť vyvážené a podložené informácie, ktoré prispejú k vytváraniu informovaného názoru o migrácii a migrantoch, začleniť tieto informácie do vzdelávania, posilniť diskusiu o migrácii a migrantoch a prispieť tak k dekonštrukcii stereotypov a mýtov v spoločnosti a k predchádzaniu prejavom intolerancie, diskriminácie a xenofóbie.

IOM v rámci projektu vydala súbor vzdelávacích materiálov: dokumentárny filminštruktážny materiál a informačný plagát. Vzdelávacie materiály slúžia ako pomôcky pri predstavení problematiky migrácie v rámci multikultúrnej výchovy na všetkých stupňoch formálneho vzdelávania, vzdelávania odborníkov pracujúcich s migrantmi v interkultúrnych zručnostiach a na ďalšiu prezentáciu témy migrácie širokej verejnosti.

Materiály sú k voľne použiteľné a šíriteľné pre potreby ich nekomerčného použitia v interkultúrnej výchove a vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach. Žiadna časť týchto materiálov alebo materiály ako celok nemôžu byť na iný účel reprodukované, uložené vo vyhľadávacom systéme alebo rozširované žiadnym spôsobom a v žiadnej forme bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

Dokumentárny film Aj my sme tu doma

Film poukazuje na názory obyvateľov SR o migrantoch a prostredníctvom konkrétnych príbehov osobných príbehov palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu a podložených údajov predstavuje život migrantov a realitu o migrácii na Slovensku:

Inštruktážny materiál Aj my sme tu doma

Materiál je určený pedagogickým pracovníkom a lektorom. Poskytuje im flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, s aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými dokážu jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov s použitím dokumentárneho filmu do vyučovania na školách a do vzdelávania odborníkov rôznych inštitúcií a organizácií pracujúcich s migrantmi. Materiál predkladá základné fakty a pojmy o migrácii a integrácii migrantov vo svete a na Slovensku, výsledky reprezentatívneho výskumu verejnej mienky o migrácii a migrantoch, návod na prácu s dokumentárnym filmom a interaktívne aktivity,  ktoré vedú k zvýšeniu povedomia a k vytvoreniu si vlastného názoru o migrácii založeného na podložených informáciách.

iom-instr-mat-aj-my-sme-tu-doma.pdf

Aj my sme tu doma – inštruktážny materiál pre pedagógov a lektorov

Plagát Aj my sme tu doma

Plagát uvádza do témy migrácie a integrácie migrantov. Je možné ho vytlačiť a vyvesiť samostatne, alebo doplniť ďalšími informáciami a fotografiami o téme migrácie a integrácie migrantov.

iom-poster aj-my-me-tu-doma

Aj my sme tu doma – informačný plagát

Verejná prezentácia Aj my sme tu doma

V marci 2013 uskutočnila IOM verejnú prezentáciu filmu Aj my sme tu doma a jeho využitia s pomocou inštruktážneho materiálu vo vzdelávaní. Podujatia sa zúčastnilo 57 pracovníkov metodických centier, pedagogických pracovníkov stredných a vysokých škôl, zástupcov Ministerststva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zástupcov organizácií, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti migrácie a integrácie a v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd (Amnesty International, Detský fond SR, IOM, Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimecku, Plusko, Quo Vadis, SKCH a ď.), novinárov a zástupcov komunít migrantov. Po projekcii filmu sa uskutočnila diskusia s protagonistami filmu.

Ako sa vám pracuje s materiálmi?

Vyplňte a pošlite nám prosím dotazník aj s vaším hodnotením, ako sa vám pracuje s filmom a inštruktážnym materiálom a aké sú reakcie účastníkov vzdelávania na film, aktivity a tému migrácie. Vaše podnety a pripomienky nám pomôžu pri príprave ďalších vzdelávacích materiálov. Ďakujeme vám!

Dotazník – hodnotenie práce so vzdelávacím materiálmi Aj my sme tu doma

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.logo avf

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná IOM.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.