fbpx

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila 19. apríla 2012 v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave multiCOOLtúrny večer s názvom Aj my sme tu doma. Podujatie bolo otvorením 7. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku. Multikultúrna párty s rytmami, tancami a chuťami z Ázie, Afriky, Orientu a Karibiku predstavila fúziu rôznych kultúr – našej i cudzincov žijúcich na Slovensku – a pritiahla vyše 500 záujemcov!

Záver roka 2011 priniesol vyvrcholenie viacerých projektov Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike vo forme odborných seminárov a konferencií. Newsletter IOM číslo 1/2012 prináša stručné informácie o týchto podujatiach a iných aktivitách, ktoré organizácia realizovala v období október až december 2011.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 01/2012

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Nadácia Milana Šimečku v spolupráci The MediaWise Trust z Veľkej Británie zorganizovali 17. 10. 2011 pre novinárov a 18. 10. 2011 pre študentov žurnalistiky a masmediálnych štúdií workshopy Migranti v centre pozornosti o migrácii a médiách. Oba sa uskutočnili v Bratislave.

Slovensko dvojnásobne uspelo v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov.

Ženeva, 18. decembra 2010 – Je potrebné, aby si vlády uvedomili prospešnosť migrácie a šírili tento pohľad vo vzťahu k širokej verejnosti, hovorí Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov. Pozitívny prínos migrantov pre spoločnosť je v dnešnej dobe často spochybňovaný, keďže mnohé vlády prijímajú krátkozraké opatrenia, predstavujúc túto skupinu populácie ako záťaž pre zotavujúce sa ekonomiky alebo systémy sociálneho zabezpečenia.

Publikácia „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR“ ponúka široký pohľad na rôzne aspekty zahraničnej migrácie na Slovensku a v mnohých smeroch ponúka nové informácie o téme, ktorá sa na Slovensku po roku 1989 neskúmala intenzívne a do hĺbky. Z tohto dôvodu sa IOM podujala spracovať správu skúmajúcu postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii.

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave vydal v rámci projektu Posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi žiadateľmi o azyl v SR a komplexný systém informovania o programe asistovaných dobrovoľných návratov so zreteľom na potreby migrantov, financovaného Európskym fondom pre utečencov, novú publikáciu: Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR.

Nová publikácia, ktorú vydal Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave v rámci projektu Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) – analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov, ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v Slovenskej republike od apríla 2009 do decembra 2009 realizovala projekt „Budovanie expertízy kľúčových aktérov na poli integrácie, pracovnej imigrácie a interkultúrneho dialógu,“ ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení migračných tokov.

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sme si pripomenuli 18. októbra 2009, spustila IOM novú kampaň zameranú na spotrebiteľov s cieľom zamedziť dopytu po nútenej práci. Východiskom kampane je presvedčenie, že kľúčovou podmienkou úspešného boja proti obchodovaniu s ľuďmi na účel nútenej práce je odstránenie dopytu po lacnom tovare na strane spotrebiteľov a snahy o čo najväčší zisk na strane podnikov.