fbpx

Migranti, ktorí sa zo Slovenska vracajú do krajiny svojho pôvodu, sa môžu ocitnúť v zraniteľnej situácii. IOM Slovensko preto pripravila sériu školení pre pracovníkov z rôznych inštitúcií a oblastí verejného života na tému ako identifikovať a následne pomôcť ľuďom v takejto situácii.

Foto - Workshop IOM o obchodovaní s ľuďmi a o komunikácii s potenciálnymi obeťami. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Jedna zo školiteliek IOM, Zuzana Čačová, vedie workshop o obchodovaní s ľuďmi a o komunikácii s potenciálnymi obeťami. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

„Rýchla a účinná identifikácia znakov rôznych zraniteľných situácií je v praxi kľúčová. Vyškolení pracovníci, ktorí s migrantmi prichádzajú do kontaktu, tak v prípade potreby môžu efektívnejšie zasiahnuť a pomôcť človeku v núdzi,“ hovorí Juraj Brychta, vedúci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM Slovensko.

Na školeniach približuje tím lektorov a lektoriek IOM špecifické znaky zraniteľnej situácie, v ktorej sa človek môže nachádzať, ale aj riziká, ktoré s ňou môžu súvisieť.

„Ide prevažne o migrantov so zdravotnými ťažkosťami, o deti a maloletých bez sprievodu, ale aj o možné obete sexuálneho vykorisťovania a zneužívania či obchodovania s ľuďmi. Pri komunikácii s ľuďmi v takejto situácii treba postupovať mimoriadne citlivo,“ dopĺňa Brychta.

Najúčinnejšou technikou, ako zaznamenať znaky zraniteľnej situácie, je rozhovor. Počas odborne vedeného rozhovoru dokáže školený pracovník zaznamenať signály naznačujúce, že človek je v zraniteľnej situácii. Rozhovorom sa tiež dajú odbúrať bariéry v komunikácii, ktoré človeku v takejto situácii môžu brániť konkrétne pomenovať svoje problémy.

IOM Slovensko týmito školeniami zvyšuje informovanosť o typoch zraniteľnosti migrantov, vrátane obetí obchodovania s ľuďmi. V máji 2023 sa v Košiciach konalo prvé z dvoch školení zameraných na zvýšenie povedomia o zraniteľnosti migrantov, tentoraz pre príslušníkov oddelení cudzineckej polície v Košiciach, Prešove a Rimavskej Sobote, príslušníkov oddelenia hraničnej kontroly na letisku v Košiciach a členov Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, ako aj pre pracovníkov Centra pre rodiny a maloletých Dlaň v Medzilaborciach a zamestnancov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

Foto - IOM zvyšuje povedomie o rôznych druhoch zraniteľnosti migrantov pri návrate domov. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

IOM Slovensko zvyšuje povedomie o rôznych druhoch zraniteľnosti, ktorým migranti môžu čeliť. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Druhé školenie uskutočnila IOM tiež v máji 2023 v Piešťanoch. Určené bolo pre pracovníkov z Migračného úradu MV SR a jeho zariadení v Rohovciach, Opatovskej Novej Vsi a Gabčíkove a pre príslušníkov z Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Medveďove a príslušníkov oddelení cudzineckej polície P PZ v Nitre, Nových Zámkoch, Bratislave, Trnave a Dunajskej Strede. Na školení sa zúčastnil aj pracovník Slovenskej humanitnej rady.

Na oboch školeniach o zraniteľnosti migrantov IOM Slovensko sa zúčastnilo už 33 ľudí.

Účastníci z rozličných profesijných oblastí sa oboznámili s rôznymi technikami komunikácie s ľuďmi v zraniteľnej situácii, zdieľali pracovné skúsenosti a bližšie spoznávali činnosť ostatných inštitúcií.

„Na našom útvare denne pracujeme s cudzincami. Prínosné boli pre mňa informácie o tom, ako vytipovať ľudí, ktorí môžu preukazovať znaky obchodovania s ľuďmi. Pracovali sme na technikách citlivej komunikácie a verím, že získané zručnosti aktívne prenesieme do praxe,“ hovorí jedna z účastníčok školenia, Zuzana Petrusová z Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach.

“Každý si zo školenia niečo odniesol. Téma zraniteľnosti migrantov v kontexte asistovaných dobrovoľných návratov je aktuálna a je tu potenciál aj na ďalšie školenia,” uzatvára Juraj Brychta.

S podporou:

logo isf amif fareb en

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.