IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Nadácia Milana Šimečku v spolupráci The MediaWise Trust z Veľkej Británie zorganizovali 17. 10. 2011 pre novinárov a 18. 10. 2011 pre študentov žurnalistiky a masmediálnych štúdií workshopy Migranti v centre pozornosti o migrácii a médiách. Oba sa uskutočnili v Bratislave.

Na prvom workshope pre novinárov sa zúčastnili zástupcovia 8 rôznych celoslovenských printových aj elektronických médií. Nasledujúci workshop bol určený budúcim novinárom – študentom žurnalistiky a masmediálnej komunikácie a študentom európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, ktorí prejavili záujem o mediálne spracovanie témy migrácie. Druhého workshopu sa zúčastnili študenti vysokých škôl v Bratislave, Nitre, Košiciach a Prešove.

iom-nms mits workshops 2011 02

Program bol zostavený tak, aby pokryl hlavné body o téme migrácie v médiách a aby vzhľadom na krátkosť času poskytol priestor na diskusiu a umožnil overiť si práve získané zručnosti a vedomosti v praxi. Hlavný program workshopu otvorila Zuzana Vatráľová, vedúca úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave, prezentáciou stereotypov, mýtov a faktov o migrácii a súvisiacich otázok. Uviedla tému vrátane terminológie, štatistík, legislatívy a zainteresovaných subjektov na Slovensku, ktoré sa zaoberajú migráciou. Tento panel navyše informoval o zaujímavých faktoch vychádzajúcich zo štúdie IOM Bratislava „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike“, ktorá popri pozitívnych prístupoch odkryla aj značne negatívne postoje slovenskej verejnosti k cudzincom. Táto časť bola základom pre ďalšiu diskusiu a migračný panel, ktorý nasledoval po prezentácii. Zúčastnili sa na ňom traja migranti s rôznym pôvodom: študent z Thajska, novinár – utečenec z Afganistanu a doktor z Bangladéša na workshope pre novinárov a na workshope pre študentov doktorand z Vietnamu a aktivistka zo Spojených štátov spolu s novinárom z Afganistanu z predchádzajúceho dňa. Ich osobné príbehy a skúsenosti so začiatkom nového života a integráciou na Slovensku obohatili účastníkov a prispeli k lepšiemu pochopeniu migrácie.

iom-nms mits workshops 2011 01

Popoludňajší program viedli lektori – zahraničný novinár Richard Cookson, ktorý tiež pracuje pre organizáciu The MediaWise Trust z Veľkej Británie, a Marie Stracenská, domáca odborníčka na médiá a vedúca vydania Televíznych novín TV Markíza. Účastníci sa oboznámili s príkladmi škodlivých článkov o migrácii v Británii aj na Slovensku, ktoré rozširujú mýty a stereotypy a zovšeobecňovaním a pozmeňovaním faktov zavádzajú čitateľov. Študenti okrem toho získali praktické zručnosti pri mediálnom spracovávaní problematiky migrácie a jej prezentácie. Na záver mohli všetky nadobudnuté znalosti uplatniť pri simulovaných reportážach s prítomnými migrantmi. Na základe spätnej väzby od lektorov, migrantov a samotných účastníkov boli súčasným i budúcim novinárom predstavené odporúčania, ako efektívne spracovávať tému migrácie v médiách.

iom-nms mits workshops 2011 04

Novinári aj študenti privítali tréningy na tému migrácie, ktorá bola doteraz spracovaná a analyzovaná len okrajovo. Novinári ocenili iniciatívu organizátorov pripraviť vzdelávací program o migrácii, ktorý poskytol hlbší pohľad do témy, ktorá začína rezonovať v našej spoločnosti. Študenti boli vďační za príležitosť získať prehľad a dozvedieť sa viac o problematike, ktorá nie je súčasťou výukových programov na univerzitách. Atmosféra, profesionálne vedenie programu a kvalitná  organizácia workshopov bola podľa spätnej väzby prínosná pre všetky zúčastnené strany.

Viac fotografií z workshopov Migranti v centre pozornornosti.

O workshopoch a projekte Migranti v centre pozornosti:

logo iom          logo nms m                logo mediawise

Workshopy zrealizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu v Slovenskej republike a Nadácia Milana Šimečku (www.nadaciamilanasimecku.sk a www.multikulti.sk). Partnerom workshopov bol The MediaWise Trust a Veľkej Británie (www.mediawise.org.uk).

logo eu

Workshopy sa uskutočnili v rámci projektu Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov, ktorý je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom European Integration Fund Community Actions 2009.

Projekt prebieha do konca decembra 2011 zároveň v Maďarsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku, Rumunsku a na Slovensku, kde ho realizuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Nadácia Milana Šimečku. Cieľom projektu je prispieť ku kvalitnejšiemu spravodajstvu v médiách o migrácii, o štátnych príslušníkoch tretích krajín a ich integrácii a tým zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike migrácie a integrácie. Dlhodobým zámerom projektu je kvalitným a profesionálnym informovaním o migrácii prispieť k zníženiu predsudkov a stereotypov v spoločnosti a k lepšej integrácii migrantov.

Zámerom workshopu pre novinárov bolo zvýšiť odborné kapacity a informovanosť pracovníkov médií o migrácii, integrácii a štátnych príslušníkoch tretích krajín a prispieť tým k informovanému spracovaniu týchto tém a ich medializácii. Zámerom workshopu pre študentov bolo posilniť odbornú kapacitu študentov a vytvoriť pre nich priestor na získanie vedomostí a zručností, ktoré im pomôžu pri mediálnom spracovaní tém migrácie a ktoré budú prínosom pre ich budúcu kariéru.

FB stránka Migranti v centre pozornosti – Migrants in the Spotlight:

http://www.facebook.com/MigrantsInTheSpotlight

0
0
0
s2smodern