fbpx

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sme si pripomenuli 18. októbra 2009, spustila IOM novú kampaň zameranú na spotrebiteľov s cieľom zamedziť dopytu po nútenej práci. Východiskom kampane je presvedčenie, že kľúčovou podmienkou úspešného boja proti obchodovaniu s ľuďmi na účel nútenej práce je odstránenie dopytu po lacnom tovare na strane spotrebiteľov a snahy o čo najväčší zisk na strane podnikov.

Kampaň, ktorú pripravila reklamná agentúra Saatchi & Saatchi (Ženeva), sa snaží ľudí motivovať k hľadaniu odpovede na otázku „Čo sa skrýva za vecami, ktoré kupujeme?“ a naštartovať tak zmenu ich spotrebiteľského správania. „Príliš dlho vládla predstava, že chudoba a diskriminácia na základe pohlavia sú najdôležitejšími príčinami obchodovania s ľuďmi, ktoré je možné riešiť len pri ich zdroji. Je to však krátkozraký názor,“ hovorí generálny riaditeľ IOM William Lacy Swing. „Obchodovanie s ľuďmi je poháňané dopytom po prehnane lacnej pracovnej sile a tovare z celého sveta.“

Televízny spot „Kupuj zodpovedne,“ ako aj samotná kampaň, boli slávnostne predstavené na Schumanovom námestí v Bruseli. Na námestí bol umiestnený obrovský, prevrátený nákupný vozík, v ktorom boli uväznení ľudia predstavujúci zneužívaných pracovníkov – migrantov. Spotrebitelia boli vyzvaní k návšteve webovej stránky www.buyresponsibly.org, kde sa môžu dozvedieť viac o obchodovaní s ľuďmi na účel nútenej práce a možnostiach, ako sa zapojiť do boja proti tomuto fenoménu.

Starnutie populácie, klesajúca pôrodnosť, nižšie zapojenie pracovnej sily vo vyspelých krajinách v spojení s prebytkom pracovnej sily v rozvojových krajinách a nedostatočnými možnosťami legálnej migrácie umožňujú obchodníkom s ľuďmi profitovať z dopytu po lacnej pracovnej sile a službách. Podľa niektorých odhadov dosahuje v súčasnosti počet ľudí obchodovaných na nútené alebo otrocké práce a sexuálne otroctvo 12,3 milióna.

Hoci sa donedávna hovorilo najmä o obchodovaní so ženami a dievčatami na účel sexuálneho vykorisťovania, v súčasnosti narastá počet prípadov obchodovania na účel nútenej práce, a to v rámci všetkých vekových kategórií a oboch pohlaví. Údaje z Globálnej databázy IOM na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, zaznamenávajú a sledujú údaje o pomoci poskytnutej obetiam misiami IOM, ukazujú, že počas uplynulých 11 rokov postupne rástol počet obetí obchodovaných na nútené práce, pričom k najvyššiemu nárastu došlo v uplynulých 5 rokoch. V značnej miere šlo o mužov a chlapcov, ktorí pracujú v poľnohospodárstve, stavebníctve, rybolove a službách v domácnosti.

Až doteraz bolo celosvetové úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi zamerané na prevenciu a poskytovanie následnej pomoci v krajinách pôvodu. Malá pozornosť sa však venovala obmedzeniu dopytu po nútenej práci, ktoré je pre riešenie problému rovnako dôležité. „Niektoré odvetvia hospodárstva, ako je stavebníctvo a poľnohospodárstvo sú založené na nelegálnej lacnej pracovnej sile, ktorá produkuje rast a zisky. Avšak hospodársky rast by nemal závisieť od nútenej práce,“ uvádza generálny riaditeľ IOM.

Napriek mnohostrannému úsiliu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi všetko nasvedčuje tomu, že v súčasnosti je rozšírené viac ako pred desiatimi rokmi. „Niečo také je neprijateľné. Musia nastať zmeny v myslení a správaní spotrebiteľov a podnikov,“ dodáva Swing. na dosiahnutie tohto cieľa je možné uskutočniť niekoľko konkrétnych, významných krokov. Medzi ne patrí regulácia neformálnej ekonomiky v cieľových krajinách tak, aby boli pracovníci pod ochranou pracovnoprávnych predpisov, zavedenie právnej zodpovednosti podnikateľov a zamestnávateľov za obchodovanie a vykorisťovanie ľudí v rámci svojej dodávateľskej siete, podpora vytvárania etických združení zamestnávateľov dodržiavajúcich etické kódexy rešpektovania práv migrantov a pracovníkov. Ďalším možným opatrením je vytvorenie viacerých právnych možností legálnej migrácie a nemenej dôležité je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o produktoch a službách poskytovaných obeťami obchodovania a nútených prác.

„Spotrebitelia, ktorí čoraz viac podporujú „fair trade,“ majú prostredníctvom zodpovedného nakupovania moc ukončiť pracovné vykorisťovanie a prinútiť podnikateľov, aby prehodnotili, ako celý systém funguje. Je aj v záujme podnikov, aby v ich dodávateľskom reťazci neboli ľudia vykorisťovaní na účel nútenej práce. Práve takto by sme mohli zvrátiť neúspechy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Nemôžme však strácať čas,“ hovorí Swing.

Pre informácie, ako môžete prispieť k boju proti obchodovaniu s ľuďmi na účel nútenej práce kliknite na stránku www.buyresponsibly.org.

Pozrite si TV spot kampane:

IOM by chcela vyjadriť vďaku a uznanie agentúre Saatchi & Saatchi v Ženeve za jej kreatívny prístup a neoceniteľnú pomoc pri vývoji kampane.