fbpx

Tento medzinárodný projekt zrealizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) od septembra 2011 do augusta 2012 v siedmich krajinách Európy a v spolupráci s partnermi z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, zo Slovenska a Slovinska. Projekt bol reakciou na rôznorodosť systémov opatrovníctva maloletých bez sprievodu, rozdielnu úroveň štandardov starostlivosti či nedostatočné napĺňanie záväzkov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ), ktoré vyplývajú z medzinárodného práva v oblasti ochrany detí.

Zámerom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality opatrovníctva a starostlivosti o maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu (MBS – ŽA) a k harmonizácii štandardov poskytovanej starostlivosti pre túto cieľovú skupinu v súlade s medzinárodnými dohovormi a relevantnými smernicami EÚ.

V úvodnej fáze projektu jednotlivé krajiny zmapovali systémy, politiky a postupy v poskytovaní opatrovníctva a starostlivosti o MBS – ŽA. Výsledky boli zosumarizované do spoločnej správy Prehľad o systémoch opatrovníctva maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu v regióne strednej Európy.

Na základe správy IOM vypracovala tréningový manuál a kurikulum na školenie opatrovníkov a relevantných pracovníkov, ktorí poskytujú starostlivosť maloletým bez sprievodu. V apríli 2012 boli vo Varšave vyškolení tréneri z jednotlivých krajín, ktorí následne zrealizovali národné tréningy pre jednotlivé skupiny profesionálov zamerané na skvalitnenie postupov práce v starostlivosti o MBS-ŽA. Tréning na Slovensku zrealizovala v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2012 IOM so Spoločnosťou ľudí dobrej vôle ako partnerom projektu a vyškolili ním 19 opatrovníkov a ďalších relevatných aktérov pracujúcich s MBS – ŽA.

Projekt vyvrcholil 14. – 15. 6. 2012 záverečnou medzinárodnou konferenciou v Budapešti, ktorej sa zúčastnili aj sociálni pracovníci a opatrovníci zo Slovenska a ktorá predstavila poznatky v oblasti poskytovania opatrovníctva a starostlivosti získané z prípravy súhrnnej správy a tréningov v jednotlivých krajinách.

logo eu

Projekt bol financovaný Európskou komisiou z Európskeho fondu pre utečencov – Akcie Spoločenstva 2010.