fbpx

Február 2022 vtiahol do deja nespočetné množstvo aktérov. Medzi nimi sa ocitli aj rôzni poskytovatelia ubytovania, pripravení poskytnúť útočisko ľuďom prichádzajúcim z vojnou zasiahnutej Ukrajiny vo všetkých regiónoch Slovenska. Či už ich motivovali humanitárne dôvody, ochota pomôcť alebo len jednoducho zmysel pre zodpovednosť a povinnosť, migračná situácia, po invázii na Ukrajine, v každom prípade vyžadovala pohotový prístup s nasadením všetkých síl.

Malatiny 1 WM

IOM sa snaží o prepojenie ubytovacích zariadení vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom poskytuje podporu vedeniu zariadení.© Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Jedna tretina v zariadeniach kolektívneho ubytovania 

Okrem súkromných osôb, ktoré otvorili svoje domovy aj srdcia, našli obyvatelia utekajúci z Ukrajiny ubytovanie aj v kolektívnych zariadeniach. Išlo buď o komerčne prevádzkované budovy, ako sú hotely a ubytovne, alebo o zariadenia, ktoré štát poveril otvorením a poskytovaním prístrešia v rámci krízového riadenia, ako sú napríklad internáty stredných škôl. V roku 2022 žila v takýchto kolektívnych zariadeniach približne tretina zo stotisíc osôb so štatútom dočasnej ochrany na Slovensku.  
Po dvadsiatich štyroch mesiacoch krízy žijú mnohí utečenci z Ukrajiny ešte stále v kolektívnych centrách, ktoré sa tak stali ich novým domovom. Dostupnosť bývania na Slovensku sťažuje viacero faktorov vrátane vysokej miery vlastníctva bytov. Približne deväť z desiatich ľudí na Slovensku žije v bytoch a domoch, ktoré majú v súkromnom vlastníctve. Podiel trhu nájomného bývania nedosahuje ani desať percent a trh sociálneho bývania je ešte oveľa nižší. 

Ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkuje miestna samospráva, museli rýchlo konať. Matky, deti a ďalšie zraniteľné skupiny, ktoré prekračovali ukrajinsko-slovenskú hranicu v prvých mesiacoch po začiatku úplnej invázie na Ukrajine, predstavovali iný typ klientov, akým boli zariadenia zvyknuté poskytovať služby. Pomoc s ubytovaním ľuďom utekajúcim z Ukrajiny zrazu priniesla nielen nové potreby, ale aj úlohy - komunikáciu v iných jazykoch ako slovenčine, zisťovanie aktuálnych informácií o štatúte dočasnej ochrany či zápise do školy.

 

Malatiny 3 WM

Internáty stredných odborných škôl sa často využívajú na ubytovacie zariadenia pre ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine.© Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

V priebehu deviatich mesiacov sa urgentné potreby ako poskytovanie prístrešia, stravy a núdzovej zdravotnej starostlivosti rozšírili a zároveň priniesli určitú výzvu. Ľudia s dočasným útočiskom, ktorí si na Slovensku začali budovať svoj život odznova, potrebovali nájsť stabilné a dlhodobé bývanie, primerané pracovné príležitosti a komplexnú zdravotnú starostlivosť, vrátane duševného zdravia, špecializovanej starostlivosti, a podpory pre zdravotne znevýhodnených. Rovnako dôležitými sa stali aj zápis detí do školy, komunikácia s úradmi, spoločenský život a aktívne spolužitie s miestnymi obyvateľmi. Zvládnutie miestneho jazyka, často na výbornej úrovni, utečencom pomáha riešiť problémy a posúvať sa v živote ďalej.

Náročné časy si vyžadujú inovatívny prístup 

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku už rok intenzívne mapuje a podporuje zariadenia kolektívneho ubytovania. Postupne sa ukázalo, že ľudia v riadiacich a zamestnaneckých pozíciách v štátnych kolektívnych zariadeniach čelia sami výzvam a nemajú sa kam obrátiť za podporou. „Ľudia riadiaci ubytovacie zariadenia sú od začiatku v teréne, a preto je dôležité, aby sme im dali priestor vyjadriť sa a podeliť o svoje skúsenosti z prvej ruky,“ povedal Michal z tímu Krízovej odpovede (Emergency Response).

IOM vytvorilo sieť kolektívnych zariadení, prostredníctvom ktorej organizácia ponúka odborné znalosti v oblasti manažmentu zariadení s utečencami a umožňuje výmenu skúseností a osvedčených postupov. Koncom roka 2023 zorganizovalo oddelenie Krízovej odpovede (Emergency Response) stretnutie v obci Malatiny, okres Liptovský Mikuláš, na ktorom sa v zastúpení zúčastnilo osem ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú ubytovanie takmer 280 ľuďom z Ukrajiny.

Účastníci sa oboznámili s témou obchodovania s ľuďmi a preventívnymi postupmi. Stretnutie vytvorilo cennú platformu pre spoluprácu, nadviazanie kontaktov a dôležitú výmenu informácií o neustále sa vyvíjajúcich potrebách zariadení. Takáto spolupráca podporuje efektívne a včasné riešenie aktuálnych potrieb v zariadeniach ako aj nastavenie riešení na ich špecifické potreby na základe vzájomnej výmeny informácií. Takáto úzka kooperácia dáva IOM Slovensko možnosť sledovať najnovšie informácie o situácii v zariadeniach. V konečnom dôsledku z tohto prístupu najviac profitujú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a hľadajú si nový domov.

Malatiny 2 WM

IOM vytvorilo sieť kolektívnych zariadení, prostredníctvom ktorej organizácia ponúka odborné znalosti v oblasti manažmentu zariadení s utečencami a umožňuje výmenu skúseností a osvedčených postupov© Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Platforma ako zástanca témy ubytovania 

Dobré skúsenosti, odporúčania a zoznam najpálčivejších tém zozbierané počas prvého stretnutia poskytli vynikajúci spoločný základ pre ďalšiu spoluprácu. V polovici januára IOM zorganizovalo druhé stretnutie online. Tentoraz sa účastníci oboznámili s témou prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (PSEA), ktorá je kľúčovým prvkom pri informovaní zraniteľných skupín o ich právach a nárokoch v oblasti ochrany. PSEA ako prvok ochrany je jedným z troch pilierov riadenia ubytovacích zariadení pri reakcii na humanitárne krízy.

Iniciatíva IOM vytvorila platformu s jedinečnou sieťou, ktorá priniesla pridanú hodnotu pre všetkých aktérov. Vďaka tejto iniciatíve môžu zariadenia kolektívneho ubytovania nájsť odborné znalosti a podporu, miesto, kam sa môžu vždy obrátiť. V budúcnosti bude platforma slúžiť ako základ, na ktorom budeme môcť stavať ďalej, posilňovať sieť a spoluprácu, prijímať nových členov s ambíciou stať sa zástancami ubytovania.

 

Prečítajte si tiež: 

Mária: Tu môžem dať deťom to, čo by som na Ukrajine nedokázala 

Ukrajinka našla na Slovensku silu ísť ďalej aj napriek všetkým prekážkam 

 

S podporou:

logo norway web