fbpx

IOM poskytuje na Slovensku svoje služby a poradenstvo už 25 rokov. Pozrite si prehľad jej kľúčových aktivít a výsledkov v brožúre IOM Slovensko 1996 – 2021:

Titulná strana – Brožúra IOM Slovensko 1996 – 2021

 

Kľúčové míľniky a udalosti IOM na Slovensku v rokoch 1996 – 2021:

 
   
   

1996

   

Slovensko sa stáva členom IOM, IOM otvára svoj úrad v Bratislave.

     
   
   

1998

   

Program pomoci neúspešným žiadateľom o azyl a cudzincom bez povolenia na pobyt na území SR pri návrate zo Slovenska domov.

Foto - Pomoc migrantom pri dobrovoľnom návrate zo Slovenska domov

Viac informácií.

     
   

2000

   

Otvorenie kancelárie IOM v Košiciach.

     
     
   

2003

   

Celonárodná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi.

Foto - Celonárodná kampaň IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Viac informácií.

     
   

2006

   

Komplexný program návratu a pomoci obchodovaným osobám.

   

   

Otvorenie Migračného informačného centra IOM v Bratislave a v Košiciach.

Foto - Poradenstvo a služby Migračného informačného centra IOM

Viac informácií.

     
   

2007

   

Poskytovanie reintegračnej podpory migrantom po návrate zo Slovenska do krajiny pôvodu s pomocou IOM.

Foto - Pomoc IOM migrantom aj po návrate domov

Yuliya sa s podporou IOM vrátila zo Slovenska domov, absolvovala kurz a získala novú profesiu.

Viac informácií.

     
   

2008

   

Založenie národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

     
     
   

2009

   

IOM sa stáva koordinátorom Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR.

Viac informácií.

   

   

Výskum o migrácii a migračných trendoch na Slovensku a o postojoch verejnosti v SR k migrácii.

Migračné trendy / Postoje verejnosti

   

   

V spolupráci s UNHCR a vládou SR začiatok humanitárneho transferu utečencov cez územie SR.

Foto - Humanitárny transfer utečencov cez územie SR

Viac informácií.

     
   

2010

   

Spustenie vzdelávacieho programu na posilnenie interkultúrnych zručností zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí poskytujú služby cudzincom.

Foto - Budovanie kapacít odborníkov v oblasti migrácie

Viac informácií.

     
   

2011

   

Medzinárodná mediálna súťaž Migranti v centre pozornosti a vzdelávacie workshopy o migrácii pre novinárov a študentov žurnalistiky.

Foto - Workshopy Migrants in the Spotlight pre novinárov

Viac informácií.

   

   

Vytvorenie dokumentárneho filmu 0800 800 818 o obetiach a rizikách obchodovania s ľuďmi.

Foto - Dokumentárny film 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi

Viac informácií.

     
   

2012

   

Prvý ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii.

Foto - Vzdelávací seminár EMn o migrácii

Viac informácií.

   

   

Výskum Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR.

Obálka - Výskum IOM - Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR

Viac informácií.

     
   

2013

   

Vytvorenie dokumentárneho filmu Aj my sme tu doma o živote cudzincov na Slovensku a vzdelávacích materiálov o migrácii.

Obálka - Inštruktážny materiál Aj my sme tu doma

Viac informácií.

     
   

2016

   

Vytvorenie bezplatnej mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad na pomoc proti obchodovaniu s ľuďmi.

Banner - Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad

Viac informácií.

     
   

2019

   

Školenia a poradenské služby pre zamestnávateľov o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku.

Banner - Školenia a poradenstvo o zamestnávaní cudzincov

Viac informácií.

     
   

2020

   

Služby a poradenstvo občanom Spojeného kráľovstva pri registrácii pobytu a ďalších oblastiach života na Slovensku po vystúpení ich krajiny z EÚ.

Banner - Služby pre občanov UK po odchode krajiny z EÚ

Viac informácií.

     
   

2021

   

Vypracovanie Schémy pracovnej mobility pre SR.

Obálka - Schéma pracovnej mobility pre SR

Viac informácií.

     
 

Prečítajte si tiež:

Výsledky IOM na Slovensku.

História IOM vo svete.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je popredná medzivládna organizácia v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom.

IOM vo svete

IOM bola založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V septembri 2016 sa stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov (OSN). V súčasnosti má IOM 174 členských štátov a 8 štátov so štatútom pozorovateľa.

Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. IOM v spolupráci s vládami, migrantmi, štátnymi inštúciami, medzivládnymi a mimovládnymi partnermi a občianskou spoločnosťou vo všetkých oblastiach sveta vyvíja úsilie na riešenie migračných otázok, podporuje dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie, rozvíja výskum fenoménu migrácie a podporuje vlády v pochopení komplexnosti modernej migrácie.

Webová stránka Ústredia IOM: www.iom.int

IOM na Slovensku

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996, keď bola podpísaná dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, na základe ktorej vznikol Úrad IOM v Bratislave. V roku 2000 vznikla pobočka úradu v Košiciach. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu na trhu práce a do spoločnosti. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku.

IOM na Slovensku vyvíja aktivity najmä v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu a podpory ich reintegrácie, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám a integrácie migrantov do spoločnosti. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskum, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov a zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznych oblastiach migrácie.

IOM počas svojej 22-ročnej činnosti na Slovensku asistovala 1 500 migrantom pri návrate do domovskej krajiny, prostredíctvom MIC poskytla komplexné integračné poradenstvo viac ako 18 000 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života pri ich integrácii a pobyte na Slovensku a pomohla sa vrátiť a opätovne sa začleniť do svojho života takmer 140 obetiam obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si podrobnejšie výsledky IOM na Slovensku.

Aktivity IOM sú financované výhradne prostredníctvom projektov.

Webová stránka IOM Slovensko: www.iom.sk

Ďalšie webové stránky IOM Slovensko o jej aktivitách:

Migračné informačné centrum IOM
www.mic.iom.sk

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií
www.avr.iom.sk

Európska migračná sieť – Národný kontaktný bod v SR
www.emn.sk

Webová stránka aplikácie SAFE Travel & Work Abroad
www.safe.iom.sk

Webová stránka Bezpečné cestovanie
www.bezpecnecestovanie.iom.sk

Poslanie IOMiom02

Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnostiam. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM spolu so svojimi partnermi v medzinárodnom spoločenstve úsilie s cieľom:

 • napomáhať pri zvládaní narastajúcich operačných výziev v oblasti manažmentu migrácie,
 • zlepšovať pochopenie problematiky migrácie,
 • podporovať sociálny a ekonomický rozvoj prostredníctvom migrácie,
 • presadzovať dobré životné podmienky migrantov a rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti.

Stratégia IOM

 1. Poskytovať bezpečné, spoľahlivé, flexibilné a efektívne služby pre osoby, ktoré potrebujú pomoc v oblasti zahraničnej migrácie.
 2. Podporovať humánny a organizovaný manažment migrácie a dodržiavanie ľudských práv migrantov súlade s medzinárodným právom.
 3. Poskytovať odborné stanoviská, výskumy, technickú asistenciu a operatívnu pomoc štátom, medzivládnym a mimovládnym organizáciám a iným zainteresovaným stranám s cieľom budovať kapacity na národnej úrovni a zároveň podporovať medzinárodnú, regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v oblasti migrácie.
 4. Prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátov prostredníctvom výskumu, dialógu, prípravy a implementácie programov v oblasti migrácie s cieľom maximalizovať pozitívne prínosy migrácie.
 5. Podporovať štáty, migrantov a komunity pri riešení otázok nelegálnej migrácie, napr. prostredníctvom skúmania jej príčin, výmeny informácií a presadzovania najlepšej praxe a riešení podporujúcich rozvoj.
 6. Byť primárnym referenčným zdrojom informácií v oblasti migrácie vrátane výskumu; príkladov dobrej praxe; zberu, zjednocovania a zdieľania štatistických údajov.
 7. Podporovať regionálny a globálny dialóg o migrácii, napríklad v rámci Medzinárodného dialógu o migrácii (International Dialogue on Migration) s cieľom posilniť pochopenie príležitostí a výziev, ktoré migrácia prináša, a prispieť k tvorbe efektívnych politík s cieľom reagovať na tieto príležitosti a výzvy, ako aj identifikovať komplexné prístupy a opatrenia na podporu medzinárodnej spolupráce.
 8. Pomáhať štátom pri integrácii migrantov do nového prostredia a spolupracovať s diaspórami migrantov vrátane ich angažovania ako rozvojových partnerov.
 9. V spolupráci s inými agentúrami sa podieľať na koordinovaných humanitárnych programoch a zabezpečovať migračné služby a iné krízové a záchranné opatrenia podľa situácie a potreby jednotlivcov a tak prispievať k ochrane týchto osôb. Hoci IOM nemá právny mandát v oblasti ochrany, aktivity organizácie prispievajú k ochrane ľudských práv a v dôsledku toho k ochrane migrujúcich osôb.
 10. Realizovať programy umožňujúce dobrovoľný návrat a reintegráciu utečencov, presídlených osôb, migrantov a iných osôb, ktoré potrebujú služby v oblasti zahraničnej migrácie, podľa potreby v spolupráci s inými relevantnými medzinárodnými organizáciami a berúc ohľad na potreby a situáciu v miestnych komunitách.
 11. Asistovať štátom pri navrhovaní a realizácii programov v oblasti boja s prevádzačstvom a obchodovaním s ľuďmi, najmä ženami a deťmi, spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom.
 12. Podporovať úsilie štátov v oblasti pracovnej migrácie, najmä pokiaľ ide o krátkodobú migráciu a iné typy cirkulárnej migrácie.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vznikla v roku 1951 a v súčasnosti je poprednou medzinárodnou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie. Organizácia v posledných desaťročiach dynamicky rastie – v súčasnosti má 173 členských štátov a ďalších 8 štátov má štatút pozorovateľa. IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých častiach sveta. Programový rozpočet IOM v roku 2017 dosiahol 1,552 miliardy amerických dolárov a pokrýval realizáciu viac ako 2 270 aktívnych projektov, na ktorých pracovalo viac ako 12 600 zamestnancov vo vyše 400 misiách v rôznych častiach sveta.

IOM podporuje humánnu a organizovanú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým. Robí tak poskytovaním služieb, poradenstva a pomoci vládam a migrantom. Úzko pri tom spolupracuje s partnermi z vládneho, medzivládneho a mimovládneho sektora.

IOM pôsobí v nasledovných oblastiach manažmentu migrácie:

Migrácia a rozvoj

Migrácia je považovaná za jednu z určujúcich globálnych otázok dvadsiateho prvého storočia. Súčasná rozsiahla mobilita ľudí je väčšia než v ktoromkoľvek okamihu novodobej ľudskej histórie. IOM považuje za kľúčové riadiť a využívať rozvojový potenciál migrácie v prospech jednotlivých migrantov a v prospech spoločností – ak je medzinárodná migrácia správne riadená, môže prispieť k rastu a prosperite krajín pôvodu aj cieľových krajín, a je prínosom aj pre samotných migrantov.

Programové aktivity v tejto oblasti zahŕňajú: podporu tvorby politík v oblasti migrácie, posilňovanie kapacít vlád a ostatných partnerov tak, aby zapájali migrantov do rozvojových procesov v ich krajinách pôvodu, podporu ekonomického a komunitného rozvoja v oblastiach vysokej emigrácie, podporu rozvoja ľudského kapitálu prostredníctvom programov pracovnej migrácie, podporu vplyvu remitencií na rozvoj vysielajúcich krajín a miestnych komunít a uľahčovanie návratu a reintegrácie kvalifikovaných pracovníkov do krajiny pôvodu.

Migrácia a zdravie

Zlepšujúce sa štandardy fyzického, mentálneho a sociálneho zdravia v jednotlivých krajinách slúžia v prospech migrantov, ktorí prispievajú k rozvoju hosťujúcej krajiny, aj krajiny pôvodu. Cieľom IOM v tejto oblasti je podporovať komplexné preventívne a liečebné zdravotné programy a zdravotnícke služby, ktoré sú prospešné a dostupné všetkým migrantom a napĺňajú potreby štátov v oblasti riadenia migrácie. IOM pracuje na rozvoji politík zdravia migrantov, buduje kapacity na zlepšovanie zdravia migrantov a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podpora migrácie

Mobilita je charakteristickou črtou súčasného sveta. Integrované svetové trhy, vznik nadnárodných sietí a rýchly rozvoj komunikačných technológií prispievajú k zintenzívneniu pohybu vysoko- aj nízkokvalifikovanej pracovnej sily, študentov, rodín, turistov a i. Meniaca sa demografická a sociálna štruktúra industrializovaného sveta zároveň vytvára potrebu prijímania pracovníkov a odborníkov z iných krajín. Rozsiahla migrácia za prácou predstavuje veľké výzvy a nároky, avšak ekonomiky, ktoré chcú ostať konkurencieschopné, nemôžu ignorovať potrebu zmeny. Podpora migrácie za prácou môže preto byť tzv. „win-win“ riešením.

Okrem poskytovania poradenstva pri riadení pracovnej migrácie a iných migračných pohybov IOM realizuje programy na pomoc vládam a migrantom pri výbere/nábore pracovníkov, jazykovej príprave a kultúrnej orientácii migrantov pred príchodom, konzulárnych službách, prijímaní a integrácii migrantov, ako aj ich návrate. Tieto služby poskytuje vo všetkých fázach procesu – od poskytovania informácií potenciálnym migrantom a prijímania žiadostí, cez overovanie dokladov, vedenie pohovorov, vyhodnocovanie zdravia, manažment logistiky, až po podporu integrácie, ktorá môže uľahčiť migrantom prispôsobiť sa novej kultúre a harmonizovať vzťah medzi novými a pôvodnými členmi komunity.

Riadenie migrácie v krízových a post krízových situáciách

Programy IOM v tejto oblasti zahŕňajú asistenciu pri presídľovaní a repatriácii a pomoc v krízových a post krízových situáciách. IOM pomáha utečencom počas a po krízových situácií, ďalej pomáha pri presídlení utečencov, pre ktorých je táto možnosť dohodnutým trvalým riešením, a vyvíja aktivity na pomoc interne presídleným osobám, bývalým vojakom, obetiam etnických konfliktov a populáciám v spoločnostiach, ktoré sú v procese prechodu a obnovy. IOM taktiež realizuje rozsiahle programy a má uznávanú expertízu v oblasti kompenzácií po vojnových konfliktoch.

Regulácia migrácie

Neriadená migrácia môže mať za následok zvyšovanie sociálnych, finančných a politických nákladov na jednotlivcov, spoločnosť a vlády. Komplexný, transparentný a koherentný prístup k riadeniu migrácie môže napomôcť v boji proti nelegálnej migrácii, minimalizovať negatívne dopady migrácie a zachovať integritu migrácie ako prirodzeného sociálneho procesu. Kľúčovým v tomto procese je dobrá správa vecí verejných na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Nahradenie nelegálnych migračných pohybov organizovanou, legálnou migráciou je v záujme všetkých vlád a IOM v tejto súvislosti pomáha vládam pri tvorbe a implementácii migračných politík, súvisiacej legislatívy a administratívnych procesov, ktoré zlepšujú riadenie migrácie a ochraňujú práva migrantov. IOM v rámci tejto oblasti realizuje programy asistovaných dobrovoľných návratov pre neúspešných žiadateľov o azyl, presídlené osoby a iných migrantov v neriešiteľnej situácii a ich reintegráciu v krajine pôvodu s ohľadom na potreby a situáciu v miestnych komunitách. Okrem toho IOM ponúka širokú škálu programov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a poskytuje technickú pomoc a vzdelávania štátnej správy v oblasti manažmentu hraníc, vízových systémov, regulácie vstupu a pobytu, zberu a použitia biometrických dát a pod.

Programy reparácií

Nové výzvy 21. storočia spojené s migráciou vyžadujú od IOM rozšíriť svoje aktivity a reagovať na núdzové a krízové situácie, ktoré sú často nepredvídateľné a môžu sa objaviť kedykoľvek a v ktorejkoľvek časti sveta. Ich príčinou bývajú jednak prírodné a ekologické katastrofy a jednak vlády, režimy a rozhodnutia, v dôsledku ktorých je potrebné zabezpečiť návrat alebo kompenzáciu ľudí roztrúsených po svete, ktorí boli presídlení, bol vyvlastnený ich majetok, boli prenasledovaní alebo utrpeli ujmu počas vlády predchádzajúcich režimov. IOM reaguje na tieto výzvy prostredníctvom svojej globálnej siete, svojich programov a aktivít.

Všeobecné programy

Niektoré aktivity IOM sú všeobecnej povahy, podporujú širokú škálu programov a majú prierezový charakter cez viaceré aspekty riadenia migrácie. Medzi takéto aktivity môžeme zahrnúť výskum v oblasti migrácie a podpora migračnej legislatívy.

Výskumy a analýzy sú kľúčovou podmienkou pochopenia migračných otázok a prijímania efektívnych politík a udržateľných praktických riešení. Poskytovanie informácií o migračných trendoch, výzvach a príležitostiach, publikácie a výskumy je kľúčovým poslaním IOM. Organizácia napr. pravidelne vydáva World Migration Report, ročnú správu, ktorá poskytuje prehľad o najdôležitejších trendoch v oblasti migrácie.

IOM posilňuje svoju úlohu pri šírení, pochopení a uplatňovaní medzinárodnej migračnej legislatívy. Organizácia vykonáva s vládami a ďalšími partnermi v tejto oblasti rozsiahle školenia a programy budovania kapacít. Osobitne dôležitými sa stali aj pravidelné konzultácie medzi vládami, ktoré čelia podobným migračným otázkam. IOM poskytuje obsahovú aj logistickú podporu mnohým konzultačným procesom, ktoré prebiehajú v Južnej a Severnej Amerike, Európe, Afrike, Ázii a tichomorskej oblasti. Na globálnej úrovni existuje IOM Council´s International Dialogue on Migration (Medzinárodný dialóg o migrácii Rady IOM) – hlavné medzinárodné fórum pre medzivládnu diskusiu o migračných politikách.

Migrácia, klimatické zmeny a životné prostredie

Životné prostredie má dlhodobý vplyv na migračné toky, ľudia oddávna opúšťali územia s nevhodnými alebo zhoršujúcimi sa prírodnými podmienkami. Očakáva sa, že migrácia spôsobená zmenami životného prostredia bude narastať; vplyvom klimatických zmien a zhoršovaním životného prostredia bude migrácia predstavovať spôsob prežitia.

Migrácia, klimatické zmeny a životné prostredie sú prepojené fenomény. Zhoršovanie životného prostredia a prírodné katastrofy môže spôsobiť migráciu, pohyb obyvateľstva môže mať významný vplyv na ekosystémy. Migrácia je často nesprávne vnímaná ako dôsledok neschopnosti adaptovať sa na zmeny životného prostredia. Na druhej strane migrácia môže byť vnímaná ako stratégia prispôsobovania sa klimatickým zmenám a zmenám životného prostredia a ako významná súčasť socio-enviromentálnych procesov, ktoré by mali byť riadené, pretože migrácia bude mať vplyv na životné prostredie v miestach pôvodu, na migračných trasách a v cieľových miestach migrantov a bude tak prispievať k ďalšej degradácii životného prostredia.

Dlhodobou stratégiou environmentálnej migrácie je podporovať zodpovedný prístup vlád jednotlivých krajín k životnému prostrediu a tým znižovať nútenú migráciu v dôsledku environmentálnych faktorov. Cieľom IOM je zabrániť nútenej migrácii z dôvodu negatívnych vplyvov životného prostredia,  pomáhať obyvateľom, ktorých faktor životného prostredia prinútil k migrácii a budovať kapacity vlád a ďalších aktérov, aby dokázali riadiť migračné toky spôsobené zmenami životného prostredia.

Viac informácií o aktivitách IOM vo svete nájdete na globálnej stránke organizácie www.iom.int.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pôsobí na Slovensku od roku 1996. Medzi hlavné oblasti činnosti patria: asistované dobrovoľné návraty, integrácia migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám a koordinácia aktivít Európskej migračnej siete.

sdg logo sk 100x100

V roku 2015 členské štáty Organizácie Spojených národov prijali Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sú záväzkom pre všetky krajiny bez ohľadu na ich stupeň rozvoja do roku 2030 odstrániť najzávažnejšie súčasné globálne výzvy ako chudoba, nerovnosť, zhoršovanie sa životného prostredia, neudržateľná výroba a spotreba a dosiahnuť udržateľný svet s hospodárskym rastom a prosperitou, kvalitou života a ochranou životného prostredia. Viac informácií nájdete na sdgs.un.org.

IOM svojimi aktivitami vo svete a na Slovensku pracuje na úspešnom splnení viacerých cieľov Agendy 2030. Viac informácií nájdete na www.iom.int.

Kľúčové aktivity IOM Slovensko:

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v krajine pôvodu

Foto - Pomoc IOM migrantom pri návrate zo Slovenska domov - program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií

 • Pomoc pri návrate nelegálnych migrantov a neúspešných žiadateľov o azyl do krajiny pôvodu zahŕňajúcu návratové poradenstvo, pomoc pri zabezpečení náhradných cestovných dokumentov, prípravu cestovného plánu, zabezpečenie návratu, asistencie pri odlete zo Slovenskej republiky a asistencie v tranzitných krajinách (od r. 1999).
 • Reintegračná asistencia vracajúcim sa migrantom na základe individuálnych reintegračných plánov (od r. 2008).
 • Budovanie kapacít a sieťovanie odborníkov, ktorí sa podieľajú na procese dobrovoľného, vrátane posilnenia spolupráce so zastupiteľskými úradmi hlavných krajín pôvodu migrantov.
 • Šírenie informácií a informačné kampane zamerané na odborníkov pracujúcich s potenciálnymi a registrovanými navrátilcami, ako aj všeobecne na migrantov, ktorí môžu mať záujem o možnosť dobrovoľného návratu.
 • Výmena skúseností s inými krajinami EÚ, ktoré implementujú programy dobrovoľných návratov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 10 sk 100x100   sdg icon goal 17 sk 100x100

Integrácia migrantov

Foto - Služby a poradenstvo IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku - Migračné informačné centrum IOM

 • Poskytovanie praktickej integračnej pomoci migrantom vrátane komplexného právneho, sociálneho a pracovného poradenstva (od r. 2006 prostredníctvom Migračného informačného centra IOM).
 • Podpora jazykového vzdelávania, rekvalifikácie a odborných zručností migrantov, ktoré zvyšujú ich šance uplatniť sa na trhu práce.
 • Poskytovanie bezplatných otvorených kurzov slovenského jazyka a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantom.
 • Podpora komunitného života cudzincov na Slovensku, spolupráca so zástupcami jednotlivých komunít migrantov a budovanie ich kapacít.
 • Zvyšovanie povedomia o migrantoch na Slovensku organizovaním, podporou a zastrešovaním interkultúrnych aktivít medzi komunitami a majoritnou spoločnosťou.
 • Budovanie kapacít a vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v oblasti migrácie/integrácie na regionálnej a národnej úrovni.
 • Výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi kľúčovými aktérmi a odborníkmi v SR a s predstaviteľmi z členských krajín EÚ; ich zavádzanie do praxe s cieľom zlepšiť prístup migrantov k službám a posilňovať efektívnosť integračných opatrení.
 • Výskum rôznych aspektov integrácie migrantov na Slovensku.
 • Poskytovanie informácií a skúseností na tvorbu politík na Slovensku (napr. Koncepcie integrácie cudzincov v SR schválenej v máji 2009).

Viac informácií: www.mic.iom.sk

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 01 sk 100x100   sdg icon goal 03 sk 100x100   sdg icon goal 04 sk 100x100   sdg icon goal 05 sk 100x100   sdg icon goal 08 sk 100x100   sdg icon goal 10 sk 100x100   sdg icon goal 11 sk 100x100   sdg icon goal 16 sk 100x100   sdg icon goal 17 sk 100x100

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Foto - Tréningy IOM v prevencii obchodovania s ľuďmi - boj proti obchodovaniu s ľuďmi

 • Prevencia obchodovania s ľuďmi zameraná na konkrétne zraniteľné skupiny, ako napr. študenti stredných škôl, znevýhodnené rómske komunity, mladiství v náhradnej starostlivosti a pod. (od r. 2003).
 • Asistencia pri návrate obchodovaných osôb (v rokoch 2006 – 2017) a ich reintegrácii (v rokoch 2006 – 2014).
 • Prevádzkovanie Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (v rokoch 2008 – 2014).
 • Vzdelávanie a budovanie kapacít odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a v oblasti identifikácie a asistencie obchodovaným osobám (ako partner Ministerstva vnútra SR od r. 2008).
 • Asistencia pri tvorbe politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi najmä v rámci prípravy národného programu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a budovania národného referenčného mechanizmu.

Viac informácií.

Webová stránka Bezpečné cestovanie: www.bezpecnecestovanie.sk

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad proti obchodovaniu s ľuďmi: www.safe.iom.sk.

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 05 sk 100x100   sdg icon goal 08 sk 100x100   sdg icon goal 10 sk 100x100

Európska migračná sieť

Foto - Vzdelávací seminár EMN o migrácii - koordinácia aktivít Európskej migračnej siete v SR

 • Koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR (NKB EMN) (od r. 2009).
 • Realizácia aktivít NKB EMN v SR s cieľom napĺňať informačné potreby inštitúcií Európskej únie a orgánov členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle.

Viac informácií: www.emn.sk

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 10 sk 100x100   sdg icon goal 17 sk 100x100

Iné typy aktivít realizované v posledných rokoch zahŕňali:

 • Presídľovanie utečencov: Zabezpečovanie prepravy utečencov z utečeneckých táborov do SR (Evakuačného tranzitného centra v Humennom), zdravotných prehliadok, kultúrnej orientácie, jazykových školení a prepravy utečencov zo SR do krajiny presídlenia – na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a IOM o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku (od r. 2009). Viac informácií.
 • Výskum a budovanie kapacít v oblasti pracovnej migrácie a v oblasti migrácie a zdravia.
 • Projekty na stabilizáciu zraniteľných komunít na východnom Slovensku (v spolupráci s partnerskými MVO).
 • Humanitárne a sociálne programy (v spolupráci s vybranými partnerskými MVO).

V prípade potreby je tiež IOM pripravená a schopná poskytovať služby v krízových situáciách (napr. prírodné katastrofy, konflikty) prostredníctvom svojich misií a úradov v dotknutých krajinách – v roku 2008 IOM Slovensko týmto spôsobom poskytla pomoc vnútorne vysídleným osobám v Gruzínsku v dôsledku konfliktu s Ruskom.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Obálka – Brožúra IOM Slovensko 1996 – 2021

Brožúra IOM Slovensko 1996 – 2021

Ak nie je uvedené inak, štatistiky IOM v SR sú k 31. 12. 2022.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

1 784

Od roku 2004 IOM asistovala pri návrate 1 784 migrantom, ktorí sa vrátili 69 krajín na celom svete. Najviac z nich smerovalo do Moldavska, Číny, Vietnamu, na Ukrajinu a do Iraku.

370

IOM poskytla od roku 2007 pomoc po návrate domov 370 migrantom v celkovej hodnote 541 045,49 eur. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, zabezpečenie základných životných potrieb, dôstojných podmienok na bývanie a zdravotnú pomoc. IOM Slovensko doteraz takto pomohla jednotlivcom a rodinám v 39 krajinách na celom svete.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

Integrácia migrantov

58 981

Od roku 2006 poskytlo Migračné informačné centrum IOM (MIC) komplexné integračné poradenstvo 58 981 cudzincom z viac ako 160 krajín.

97 976

MIC poskytlo svojim klientom 97 976 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií v hlavných oblastiach života na Slovensku ako sú pobyt, zamestnanie, rodina, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

2 722 990

Informácie a poradenstvo o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke MIC od roku 2006 vyhľadalo už 2 722 990 návštevníkov.

25

MIC od roku 2006 vydalo už deväť viacjazyčných informačných brožúr16 informačných kariet o pobyte v SR, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v základných oblastiach života cudzincov na území Slovenskej republiky ako je pobyt, zamestnanie, sociálne zabezpečenie, podnikanie a ďalšie oblasti.

26 306

Informácie pre cudzincov o vízach na vstup do SR a o druhoch pobytu potrebných na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku si od roku 2017 v aplikácii MIC Visa Check vyhľadalo 26 306 klientov zo 181 krajín, najviac z Ukrajiny, Indie, USA, Ruska a Srbska.

498

Od roku 2012 MIC zorganizovalo v Bratislave a Košiciach už 29 One-Stop Shopov. Sú to dni špecializovaného poradenstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP, ktorí na jednom mieste môžu získať komplexné a bezplatné poradenstvo naraz od príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, zdravotných poisťovní a konzultantov MIC. Služby One-Stop Shopov využilo 498 cudzincov z viac ako 30 krajín.

14 897

Kurzy slovenského jazyka, ktoré organizuje MIC v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku, absolvovalo od roku 2011 už 14 897 migrantov a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie využilo 4 219 migrantov. Ďalších 832 migrantov získalo podporu na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. MIC realizáciou týchto aktivít podporuje migrantov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie či rekvalifikácii a uľahčuje tak ich integráciu do spoločnosti.

229

Zástupcovia združení a komunít cudzincov na Slovensku zorganizovali od roku 2006 s podporou MIC 229 multikultúrnych a informačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 15 163 ľudí. Podobnými podujatiami kultúrni mediátori predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti.

690

V rámci výskumu o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním, ktorý uskutočnila IOM od januára 2012 do marca 2013, bolo spracovaných 690 dotazníkových odpovedí občanov z krajín mimo EÚ a desiatky hĺbkových rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. Vypracovaná analýza slúžila ako podklad  na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov.

510

Od roku 2010 sa na tréningoch a workshopoch IOM o migrácii, interkultúrnych zručnostiach a regionálnej spolupráci zúčastnilo vyše 510 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí pracujú s cudzincami v SR. Účastníci získavali zručnosti v interkultúrnej komunikácii, poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

18 200

Dokumentárny film Aj my sme tu doma si na YouTube stránke IOM od apríla 2013 premietlo vyše 18 200 návštevníkov. Film si na medzinárodnom filmovom festivale Jeden svet 2013 pozrelo 400 žiakov základných a stredných škôl a ďalšie tisícky ľudí počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku. Dokument prostredníctvom osobných príbehov ľudí z rôznych krajín a podložených údajov predstavuje migrantov a realitu o migrácii na Slovensku. Je súčasťou vzdelávacích materiálov IOM o migrácii.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

213

Od roku 2006 IOM identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 132 žien a 81 mužov. Z toho 162 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a 128 IOM pomohla pri návrate na Slovensko. Obete zaradené do programu dostali možnosť využiť krízovú intervenciu a reintegračnú asistenciu – služby, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života. IOM do konca roka 2014 poskytla takúto pomoc a podporu 139 obetiam obchodovania s ľuďmi.

7 420

Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pracovníci IOM poskytli od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014 celkovo 7 420 konzultácií. Prostredníctvom linky sa im podarilo identifikovať a pomôcť 37 obetiam obchodovania s ľuďmi. Od 15. decembra 2014 linku 0800 800 818 prevádzkovalo Slovenské krízové centrum Dotyk a od 1. septembra 2018 je to Slovenská katolícka charita.

3 102

Pracovníci IOM od roku 2008 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a podporou ďalších donorov zorganizovali a lektorovali 172 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 3 102 odborných pracovníkov. Školenia sú zamerané na vykonávanie prevencie obchodovania s ľuďmi, rozpoznanie rizík obchodovania s ľuďmi a možných obetí.

Viac informácií.

Presídľovanie utečencov

1 026

Od roku 2009 IOM v spolupráci s partnermi prepravila na Slovensko 1 026 utečencov z Afganistanu, Eritrey, Etiópie, Iraku, Somálska a Sudánu, ktorí museli ujsť zo svojej krajiny a uviazli v utečeneckých táboroch v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. Väčšinu z celkového počtu týchto utečencov tvoria rodiny s deťmi, pre ktoré je presídlenie jedinou šancou na život v bezpečnom prostredí. Slovenská republika im na svojom území poskytla dočasné útočisko, utečenci sú tu po dobu šiestich mesiacov ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Tu absolvujú prípravu a po nej sú presídlení do krajín, ktoré im poskytnú nový domov.

1 034

IOM prepravila z ETC na Slovensku do krajiny finálneho presídlenia už 1 034 utečencov. Väčšina z nich bola presídlená do USA, ďalší našli svoj nový domov v Kanade, Nórsku a Švédsku.

Viac informácií.

Európska migračná sieť (EMN) – Národný kontaktný bod v SR

65

Od roku 2009 IOM ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku vydala 65 publikácií, ktoré zahŕňajú Výročné správy EMN o migrácii a azyle a štúdie o rôznych témach migrácie.

8

Počas ôsmich ročníkov Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii odznelo 115 prednášok zahraničných a domácich odborníkov na medzinárodnú migráciu. Na seminároch sa od roku 2012 zúčastnilo viac ako 550 pracovníkov najmä verejnej správy a občianskeho sektora.

15

EMN uskutočnila pre verejnosť pätnásť podujatí – premietania dokumentárnych alebo hraných filmov o rôznych otázkach migrácie a diskusné večery, jeden aj s divadelným predstavením.

1 105

EMN v SR odpovedala na 1 105 ad hoc otázok, ktorými si členské štáty EÚ a Nórsko cez celoeurópsky systém EMN vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov v oblasti migrácie a azylu.

Viac informácií: www.emn.sk

Školenia a poradenstvo IOM o zamestnávaní cudzincov na Slovensku

132

Od januára 2019 na 15 školeniach IOM získali praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku pracovníci 132 rôznych zamestnávateľov. Poradenské služby IOM formou osobnej, telefonickej alebo e-mailovej konzultácie v tomto období využilo 30 zamestnávateľov.

Viac informácií.

Podrobnejšie informácie:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2022.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2021.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2020.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2019.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2018.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2017.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2016.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2015.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2014.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.

Ako vám môže pomôcť IOM?

Ste cudzinec z tretej krajiny s legálnym pobytom alebo plánujete dlhodobo žiť a pracovať na území SR? Potrebujete poradiť s pobytom, prácou alebo inými otázkami o živote na Slovensku?

Viac informácií získate na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (MIC).

Ste žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl alebo nelegálnym migrantom, ktorý zvažuje návrat do krajiny svojho pôvodu?

Viac informácií získate na webovej stránke programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR).

Potrebujete viac informácií o problematike obchodovania s ľuďmi? Máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi? Chcete sa pripraviť na bezpečnú cestu do zahraničia?

Viac informácií nájdete v sekcii Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a na webovej stránke Bezpečné cestovanie.

Ste odborný pracovník, výskumník, zamestnanec štátnej správy, študent alebo doktorand zaoberajúci sa migráciou a azylom a hľadáte štúdie, publikácie a iné odborné výstupy z tejto oblasti?

Viac informácií získate na webovej stránke Európskej migračnej siete (EMN) alebo v sekcii Publikácie.

Ste novinár a potrebujete informácie o migrácii? Hľadáte novinky o činnosti IOM alebo tlačové správy?

Pozrite si sekciu Pre médiá.

Štátne inštitúcie

Potrebujete viac informácií a údajov o azyle a medzinárodnej ochrane vrátane kontaktov na azylové zariadenia?

Prečítajte si ich na webovej stránke Migračného úradu Ministerstva vnútra SR (MÚ MV SR).

Máte záujem o informácie o kontrole hraníc a hraničnej kontrole, nelegálnej migrácii a prevádzačstve, povoľovaní a kontrole pobytu či vyhosťovaní cudzincov, vízovej praxi alebo realizácii dublinského nariadenia?

Navštívte webovú stránku Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ).

Hľadáte informácie o právnej úprave zamestnávania cudzincov na území SR, vydávaní povolení na zamestnanie pre cudzincov, integrácii cudzincov a integračných politikách?

Navštívte webovú stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR). Informácie o Európskych službách zamestnanosti (EURES) a zamestnávaní cudzincov v SR nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Potrebujete konzulárne informácie a údaje týkajúce sa vydávania víz a povoľovania pobytu cudzincov na území SR vrátane kontaktov na slovenské konzulárne úrady?

Navštívte webovú stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).