fbpx

This article is published only in Slovak language.

Do 4. apríla 2011 sa študenti vysokých škôl vo veku od 18 do 28 rokov môžu zapojiť do medzinárodnej súťaže Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie.

„Práce sa majú tvorivo zaoberať otázkami migrácie, integrácie alebo kultúrnej rozmanitosti. Príkladom môže byť príbeh mladého migranta, ktorý sa snaží presadiť v novej krajine, príbeh úspešnej integrácie v cudzine, alebo predstavenie organizácie, ktorá sa venuje migrantom,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike, ktorý v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku realizuje medzinárodný projekt Migranti v centre pozornosti.

Uzávierka súťaže je 4. apríla 2011. Víťazi získajú zaujímavú cenu a účasť na slávnostnom ceremoniáli počas medzinárodnej konferencie Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa bude konať v máji 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ. Víťazné práce budú zverejnené vo vybraných médiách.

Okrem súťaže môžu začínajúci pracovníci v oblasti migrácie, integrácie cudzincov alebo médií a študenti žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie, medzinárodných vzťahov, politológie, sociálnych vied a príbuzných odborov absolvovať v IOM Medzinárodnej organizácii pre migráciu alebo v Nadácii Milana Šimecku trojmesačnú stáž zameranú na oblasť migrácie.

V rámci projektu sa na jeseň uskutočnia aj vzdelávacie semináre pre profesionálnych pracovníkov médií, pracovníkov médií migrantov a pre študentov žurnalistiky zamerané na problematiku migrácie a posilnenie zručností na kvalitné mediálne spracovanie tém migrácie a integrácie.

Súťaž, konferencia, stáže a semináre sú súčasťou medzinárodného projektu Migranti v centre pozornosti – Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov, ktorý realizuje IOM v spolupráci s partnermi na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku a Rumunsku. Cieľom projektu, ktorý prebieha do konca decembra 2011 a je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom Európskeho fondu pre integráciu, je prispieť k zlepšeniu pochopenia, povedomia a informovanosti verejnosti o migrácii, o imigrantoch z tretích krajín a ich integrácii zvyšovaním odborných kapacít súčasných aj budúcich pracovníkov v mediálnej oblasti a kvalitnejším spravodajstvom o týchto témach. Dlhodobým zámerom projektu je kvalitným a profesionálnym informovaním o migrácii prispieť k zníženiu predsudkov a stereotypov v spoločnosti a k lepšej integrácii migrantov.

Bližšie informácie o súťaži Migrants in the Spotlight a o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.mits-eu.org.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predstavenie organizácií

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 132 členských a 17 pozorovateľských štátov a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.
Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti a výskumu. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskum, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie slovenské mimovládne organizácie. Od svojho vzniku v roku 1991 sa venuje presadzovaniu demokracie, rozvoju občianskej spoločnosti a obhajobe ľudských a menšinových práv. V súčasnosti realizuje tri programy: Výchova k ľudským právam je ľudským právom; S Rómami žiť budeme. Ide o to ako... a Osudy tých, ktorí prežili holokaust. V ľudskoprávnom programe sa zameriava na multikulúrne vzdelávanie, osobitne aj na problematiku nových menšín a integrácie detí cudzincov do vzdelávacieho systému. Od roku 2006 organizuje multižánrový festival Týždeň nových menšín. Viac informácií na www.nadaciamilanasimecku.sk a www.multikulti.sk.

Financovanie projektu

logo eu

Projekt Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom European Integration Fund Community Actions 2009.
The project Migrants in the Spotlight: Training and Capacity Building for Media Representatives and Students is co-funded by the European Commission through the European Integration Fund Community Actions 2009.