fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s Európskou komisiou poskytla technickú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR (ďalej Schéma). Jej cieľom je zefektívniť zamestnávanie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a EHP na Slovensku najmä v zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily.

Schéma bola vypracovaná v úzkej spolupráci s odborníkmi z relevantných orgánov štátnej správy, zástupcami zamestnávateľov, odborov a samosprávy.

Okrem Schémy IOM vypracovala aj ďalšie výstupy, ktoré majú uľahčiť implementáciu navrhovaných opatrení v Schéme a poskytnúť dodatočné informácie pre tvorcov a implementátorov politík pracovnej mobility:

Schéma pracovnej mobility pre SR:

Obálka - Schéma pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť schému.

Schéma je expertný dokument a má odporúčací charakter. Vychádza zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR, ktorú prijala vláda SR v roku 2018, a reflektuje aj prijatý Plán obnovy a odolnosti SR najmä v oblasti prilákania potrebnej pracovnej sily zo zahraničia.

Schéma obsahuje legislatívne, technické aj motivačné opatrenia, ktoré:

  • znížia administratívnu záťaž pre štátne orgány, cudzincov aj zamestnávateľov,
  • zrýchlia procesy a vstup zahraničného zamestnanca na trh práce,
  • podporia systematické, transparentné a predvídateľné rozhodovanie štátnych orgánov,
  • zjednodušia systém a spoja všetky postupy do harmonického celku,
  • podporia aktívnu participáciu sociálnych partnerov.

Cieľom opatrení je uľahčiť a zrýchliť prijímanie zahraničných pracovníkov na slovenský trh práce, zvýšiť atraktívnosť Slovenska pre zahraničnú pracovnú silu, pomôcť zahraničným pracovníkom pri integrácii do spoločnosti, podporiť návrat zahraničnej pracovnej sily do krajiny pôvodu a prispieť tak k efektívnej politike pracovnej mobility v SR.

Schéma zároveň ponúka viacero odporúčaní, ako spolupracovať s krajinami pôvodu zahraničných pracovníkov a ako zbierať dáta, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie úspešnosti opatrení a nástrojov pracovnej mobility.

Podporné materiály Schémy pracovnej mobility pre SR:

Opatrenia Schémy pracovnej mobility pre SR (krátky súhrn)

Obálka - Opatrenia Schémy pracovnej mobility pre SR - stručný súhrn

Stiahnuť opatrenia.

Komunikačná stratégia Schémy pracovnej mobility pre SR

Obálka - Komunikačná stratégia Schémy pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť komunikačnú stratégiu.

Návrh legislatívnych zmien

Obálka - Návrh legislatívnych zmien – Schéma pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť návrh legislatívnych zmien.

Hlavné zistenia z výskumného zborníka

Obálka - Hlavné zistenia z výskumného zborníka – Schéma pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť hlavné zistenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vlajka EÚ

Projekt Technická podpora pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR bol financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a implementovaný Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM).

IOM na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a boja proti obchodovaniu s ľuďmi podporuje tvorbu politík, buduje kapacity odborníkov, realizuje výskumy a informačné kampane. Spolupracuje pri tom s inštitúciami štátnej správy, samosprávy, akademickej sféry, mimovládnymi organizáciami a expertmi.

Podpora tvorby migračných politík

IOM je členom Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR (MECOMIC), členom Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov a členom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

IOM ako člen týchto expertných skupín prispieva k tvorbe politík, koncepčných národných programov a národných referenčných mechanizmov na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a obchodovania s ľuďmi. V týchto oblastiach v spolupráci s partnermi zo štátnej správy aj tretieho sektora IOM koordinuje aktivity a iniciuje prijímanie nových opatrení.

Budovanie kapacít odborníkov

IOM v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR buduje kapacity pracovníkov štátnej správy v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a asistencie obchodovaným osobám.

IOM realizuje tiež tréningy v oblasti prevencia obchodovania s ľuďmi a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi pre terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a ďalších odborných pracovníkov.

IOM vyškolila vyše 500 zamestnancov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s cudzincami z tretích krajín. Tréningy a workshopy IOM kládli dôraz na posilnenie zručností v interkultúrnej komunikácii a znalostí o migrácii a integrácii cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na vzájomnú spoluprácu rôznych inštitúcií pri poskytovaní služieb cudzincom.

Výskumy o migrácii

IOM v spolupráci s expertmi a pracovníkmi akademickej sféry realizovala výskumy o migrácii a migračných trendoch, o postojoch verejnosti v SR k migrácii a o násilí na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR.

Zvyšovanie povedomia o migrácii

IOM realizuje informačné kampane, ktorými v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi zvyšuje informovanosť o migrácii a migrantoch na Slovensku, odstraňuje bariéry medzi domácimi a cudzincami či informuje o rizikách obchodovania s ľuďmi a o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí, napríklad:

V projekte SAFE – smart, aware, free, enjoy IOM na Slovensku a v spolupráci s partnermi aj v Česku, Maďarsku a Poľsku spustila novú mobilnú aplikáciu SAFE najmä pre mladých ľudí, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi.

IOM v projekte 0800 800 818 – Preventívna kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočnila na Slovensku a v spolupráci s partnermi v Česku a v Poľsku informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

IOM v rámci projektu Aj my sme tu doma pripravila a vydala dokumentárny film o živote migrantov na Slovensku a inštruktážny materiál, ktoré verejnosti prezentujú vyvážené a podložené informácie o migrácii a zároveň slúžia ako vzdelávacie materiály o migrácii pre učiteľov a lektorov.

V medzinárodnom projekte Migranti v centre pozornosti IOM na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku uskutočnila mediálnu súťaž o migrácii a budovala kapacity súčasných a budúcich pracovníkov médií, aby prostredníctvom kvalitného spravodajstva verejnosť získavala vyvážené informácie o migrácii.

V medzinárodnom projekte Next Door Family EU IOM na Slovensku originálnymi spôsobom spojila pri spoločných obedoch domáce rodiny a rodiny cudzincov. Stretnutia rodín sa uskutočnili v siedmich krajinách Európy, dokumentuje ich film Next door family.