fbpx

Na Slovensku žije vyše 167-tisíc cudzincov s povolením na pobyt. Predstavujú 3,07 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. Občania z krajín mimo Európskej únie (tzv. cudzinci z tretích krajín) tvoria 66,5 % z celkového počtu cudzincov u nás. Aj napriek tomu, že Slovenská republika patrí v rámci Únie ku krajinám s najnižším podielom cudzincov v rámci populácie, od vstupu SR do Únie sa počet cudzincov na Slovensku niekoľkonásobne zvýšil a ich počet rastie. Tento migračný trend vedie k väčšej kultúrnej a náboženskej diverzite, pričom podľa rôznych výskumov majoritná spoločnosť nemá dostatok informácií o migrácii a pretrvávajú v nej predsudky a stereotypy k cudzincom.

IOM na Slovensku reaguje na tieto trendy a v oblasti integrácie cudzincov realizuje nasledovné aktivity:

Priama pomoc a poradenstvo cudzincom pri integrácii v SR

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie cudzincov na Slovensku je Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré klientom – štátnym príslušníkom tretích krajín – poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Budovanie kapacít odborníkov v oblasti migrácie

IOM v rokoch 2010 – 2015 realizovala tréningy a workshopy pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s cudzincami z tretích krajín. Tréningy IOM kládli dôraz na posilnenie znalostí o rôznych aspektoch migrácie a integrácie cudzincov, na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností a na vzájomnú spoluprácu rôznych inštitúcií pri poskytovaní služieb cudzincom.

Viac informácií.

Zvyšovanie povedomia o migrácii

V minulosti zrealizovala IOM viaceré aktivity, ktorými zvýšovala informovanosť o migrácii a migrantoch na Slovensku a odstraňovala bariéry medzi domácimi a cudzincami:

Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov

IOM na Slovensku a v ďalších piatich krajinách Európy uskutočnila medzinárodnú mediálnu súťaž o migrácii a odborné workshopy, ktorými zvýšila kapacity súčasných a budúcich pracovníkov médií, aby prostredníctvom kvalitného spravodajstva verejnosť získavala vyvážené informácie o migrácii a tým aby sa znížili stereotypy a predsudky spoločnosti k migrantom.

Viac informácií.

Next Door Family EU

Medzinárodný projekt originálnymi spôsobom spojil pri spoločných obedoch domáce rodiny a rodiny cudzincov v siedmich krajinách Európy. Vďaka osobnému kontaktu mali cudzinci šancu získať osobnú skúsenosť so Slovákmi a Slováci mali možnosť pohostiť u seba doma rodiny cudzincov žijúcich na Slovensku a odstrániť tak vzájomné predsudky a bariéry. Stretnutia rodín vo viacerých európskych mestách boli filmované a zo záberov vznikol dokumentárny film Next door family.

Viac informácií.

Aj my sme tu doma

IOM v rámci projektu pripravila a vydala dokumentárny filminštruktážny materiál a informačný plagát, ktoré verejnosti prezentujú vyvážené a podložené informácie o migrácii a zároveň slúžia ako vzdelávacie materiály o migrácii pre učiteľov a lektorov. Pedagogickí pracovníci môžu s materiálmi predstaviť tému migrácie na školách a lektori ich použiť vo vzdelávaní odborníkov pracujúcich s cudzincami.

Viac informácií.

Výskumy o rôznych aspektoch migrácie

Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR

IOM skúmala skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Na základe výskumu IOM vypracovala analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov. Výsledky výskumu sú zverejnené v publikácii Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Viac informácií: www.vyskum.iom.sk

Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004 – 2008) – analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov

V prvom výskumnom komponente IOM analyzovala hlavné migračné prvky (legálna a nelegálna migrácia, pracovná imigrácia a emigrácia a naturalizácia) za obdobie štyroch rokov od vstupu SR do Únie. Výskum načrtol dopad migrácie na slovenskú spoločnosť vrátane demografie, ekonomiky a pracovného trhu a zmapoval vývoj v oblasti migračného manažmentu a súčasné výzvy migračnej politiky v SR. Výsledky sú zverejnené v štúdii Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008).

Druhý výskumný komponent sa zameral na identifikáciu, reprezentatívny výskum, dotazníkový výskum, kvalitatívny výskum s fokusovými skupinami a semištrukturovanými rozhovormi s tvorcami verejných politík a expertov, analýzu a prezentáciu postojov slovenskej verejnosti k zahraničnej migrácii, integrácii a zamestnávaniu migrantov. Výsledky výskumu aj s odporúčaniami pre komunikačné stratégie a informačné kampane o migrácii a integrácii cudzincov sú zverejnené v štúdii Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR.

Informácie o ďalších aktivitách IOM v oblasti integrácie cudzincov.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Ak ste štátnym príslušníkom z krajiny mimo Európskej únie, môžete využiť nasledovné bezplatné služby Migračného informačného centra IOM (MIC):

Právne poradenstvo

Poradíme vám v otázkach pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Pracovné a sociálne poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa na trhu práce, pri hľadaní práce, pri príprave životopisu a motivačného listu, pri komunikácii so zamestnávateľom, pripraviť  sa na pracovný pohovor, pri kontaktovaní inštitúcií a tiež pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia.

Podpora vzdelávania a rekvalifikácie cudzincov

Pomôžeme vám pri správnom posúdení vašich zručností a kvalifikácie a pomôžeme vám tiež vyhľadať vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy a získať informácie o štúdiu na Slovensku. V tejto oblasti tiež poskytujeme cudzincom finančné príspevky na vzdelávacie/rekvalifikačné kurzy rôzneho zamerania.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov

Cudzincom poskytujeme aj jazykové vzdelávanie. V Bratislave a Košiciach môžete navštevovať naše bezplatné kurzy slovenského jazyka.

Kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie na Slovensku

Organizujeme kurzy, ktoré vám pomôžu orientovať sa o dôležitých oblastiach života na Slovensku a uľahčia vám prvé kroky v našej krajine.

Podpora života cudzincov na Slovensku

Dlhodobo spolupracujeme so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi, ktorí podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a tiež organizujú multikultúrne podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a vytvárajú tak priestor na vzájomné spoznávanie sa cudzincov a majoritnej spoločnosti.

Viac informácií

Uvedené služby môžete využiť osobne v kanceláriách MIC v Bratislave na Grösslingovej 35 a v Košiciach na Floriánskej 19. Poradenských pracovníkov MIC môžete kontaktovať tiež telefonicky na zvýhodnenej poradenskej linke 0850 211 478 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie môžete nájsť na webovej stránke Migračného informačného centra IOM www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili dokumentárny film Aj my sme tu doma, ktorý cez konkrétne príbehy troch migrantov z rozličných kultúr – palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu – rozpráva o živote migrantov na Slovensku. Vo filme sú použité tiež ankety medzi ľuďmi na ulici, ktorými vyjadrujú postoje Slovákov k migrantom. Na druhej strane film prináša podložené údaje, na základe ktorých vykresľuje realitu o migrácii na Slovensku.

Pozrite si film a vytvorte si vlastný názor:

Film je dostupný aj na YouTube stránke IOM, odkiaľ je možné ho priamo premietať. Film je súčasťou vzdelávacích materiálov IOM o migrácii.

Film je voľne použiteľný a šíriteľný pre potreby jeho nekomerčného použitia pri vyučovaní na školách, vo vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach a na jeho verejnú prezentáciu s cieľom prispieť k vytváraniu informovaného názoru verejnosti o migrácii a migrantoch, k diskusii o migrácii a migrantoch, k dekonštrukcii stereotypov a mýtov a k predchádzaniu prejavom intolerancie, diskriminácie a xenofóbie v spoločnosti. Žiadna časť filmu alebo film ako celok nemôžu byť na iný účel reprodukované, uložené vo vyhľadávacom systéme alebo rozširované žiadnym spôsobom a v žiadnej forme bez predchádzajúceho súhlasu IOM.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.logo avf

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná IOM.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Činnosť Migračného informačného centra IOM (MIC) k 31. 12. 2022

MIC je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

MIC počas svojej činnosti poskytlo bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo 58 981 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú: pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

Klienti MIC pochádzali z viac ako 160 krajín, najviac z Ukrajiny, Ruska, Srbska, Indie, USA a Afganistanu.

MIC počas tohto obdobia poskytlo svojim klientom 97 976 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Unikátny zdroj informácií a poradenstva z rôznych oblastí života a pobytu cudzincov na Slovensku je aj webová stránka MIC www.mic.iom.sk, ktoré si od roku 2006 na nej vyhľadalo 2 722 990 návštevníkov.

Webová aplikácia Visa Check ponúka informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku. Služby aplikácie od roku 2017 využilo 26 306 klientov zo 181 krajín, najviac z Ukrajiny, Indie, USA, Ruska a Srbska.

MIC pripravuje od roku 2012 dni špecializovaného poradenstva pre cudzincov, tzv. One-Stop Shop. Tento model integrovaného poradenstva umožňuje cudzincom vybaviť si agendu a získať informácie na jednom mieste od pracovníkov viacerých inštitúcií. MIC do roku 2019 zorganizovalo 29 One-Stop Shopov v Bratislave a Košiciach a stretli sa s pozitívnym ohlasom. Komplexné poradenstvo využilo 498 cudzincov z viac ako 30 krajín.

MIC podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku – aktivity, ktoré uľahčia integráciu cudzincov do spoločnosti. Od roku 2011 sa na kurzoch slovenského jazyka v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku zúčastnilo 14 897 cudzincov a na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie 4 219 cudzincov. Ďalších 832 klientov získalo podporu na ďalšie vzdelávanie a rekvalifikačný kurz.

Centrum spolupracuje s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali od roku 2006 už 229 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 15 163 ľudí.

IOM - Infografika - Aktivity Migračného informačného centra IOM v integrácii cudzincov, 2006 - december 2022

Zväčšiť infografiku.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Výsledky vzdelávania a budovania kapacít odborníkov (Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike) k 31. 5. 2015

Od roku 2010 do mája 2015 sa na tréningoch a nadväzujúcich workshopoch IOM o migrácii, interkultúrnych zručnostiach a regionálnej spolupráci zúčastnilo vyše 510 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí pracujú s migrantmi v SR. Účastníci získavajú zručnosti v interkultúrnej komunikácii, poznatky v oblasti migrácie a integrácie migrantov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s migrantmi a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

Viac informácií.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike V (individuálny projekt). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.