fbpx

Na Slovensku žije vyše 167-tisíc cudzincov s povolením na pobyt. Predstavujú 3,07 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. Občania z krajín mimo Európskej únie (tzv. cudzinci z tretích krajín) tvoria 66,5 % z celkového počtu cudzincov u nás. Aj napriek tomu, že Slovenská republika patrí v rámci Únie ku krajinám s najnižším podielom cudzincov v rámci populácie, od vstupu SR do Únie sa počet cudzincov na Slovensku niekoľkonásobne zvýšil a ich počet rastie. Tento migračný trend vedie k väčšej kultúrnej a náboženskej diverzite, pričom podľa rôznych výskumov majoritná spoločnosť nemá dostatok informácií o migrácii a pretrvávajú v nej predsudky a stereotypy k cudzincom.

IOM na Slovensku reaguje na tieto trendy a v oblasti integrácie cudzincov realizuje nasledovné aktivity:

Priama pomoc a poradenstvo cudzincom pri integrácii v SR

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie cudzincov na Slovensku je Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré klientom – štátnym príslušníkom tretích krajín – poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Budovanie kapacít odborníkov v oblasti migrácie

IOM v rokoch 2010 – 2015 realizovala tréningy a workshopy pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s cudzincami z tretích krajín. Tréningy IOM kládli dôraz na posilnenie znalostí o rôznych aspektoch migrácie a integrácie cudzincov, na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností a na vzájomnú spoluprácu rôznych inštitúcií pri poskytovaní služieb cudzincom.

Viac informácií.

Zvyšovanie povedomia o migrácii

V minulosti zrealizovala IOM viaceré aktivity, ktorými zvýšovala informovanosť o migrácii a migrantoch na Slovensku a odstraňovala bariéry medzi domácimi a cudzincami:

Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov

IOM na Slovensku a v ďalších piatich krajinách Európy uskutočnila medzinárodnú mediálnu súťaž o migrácii a odborné workshopy, ktorými zvýšila kapacity súčasných a budúcich pracovníkov médií, aby prostredníctvom kvalitného spravodajstva verejnosť získavala vyvážené informácie o migrácii a tým aby sa znížili stereotypy a predsudky spoločnosti k migrantom.

Viac informácií.

Next Door Family EU

Medzinárodný projekt originálnymi spôsobom spojil pri spoločných obedoch domáce rodiny a rodiny cudzincov v siedmich krajinách Európy. Vďaka osobnému kontaktu mali cudzinci šancu získať osobnú skúsenosť so Slovákmi a Slováci mali možnosť pohostiť u seba doma rodiny cudzincov žijúcich na Slovensku a odstrániť tak vzájomné predsudky a bariéry. Stretnutia rodín vo viacerých európskych mestách boli filmované a zo záberov vznikol dokumentárny film Next door family.

Viac informácií.

Aj my sme tu doma

IOM v rámci projektu pripravila a vydala dokumentárny filminštruktážny materiál a informačný plagát, ktoré verejnosti prezentujú vyvážené a podložené informácie o migrácii a zároveň slúžia ako vzdelávacie materiály o migrácii pre učiteľov a lektorov. Pedagogickí pracovníci môžu s materiálmi predstaviť tému migrácie na školách a lektori ich použiť vo vzdelávaní odborníkov pracujúcich s cudzincami.

Viac informácií.

Výskumy o rôznych aspektoch migrácie

Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR

IOM skúmala skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Na základe výskumu IOM vypracovala analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov. Výsledky výskumu sú zverejnené v publikácii Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Viac informácií: www.vyskum.iom.sk

Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004 – 2008) – analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov

V prvom výskumnom komponente IOM analyzovala hlavné migračné prvky (legálna a nelegálna migrácia, pracovná imigrácia a emigrácia a naturalizácia) za obdobie štyroch rokov od vstupu SR do Únie. Výskum načrtol dopad migrácie na slovenskú spoločnosť vrátane demografie, ekonomiky a pracovného trhu a zmapoval vývoj v oblasti migračného manažmentu a súčasné výzvy migračnej politiky v SR. Výsledky sú zverejnené v štúdii Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008).

Druhý výskumný komponent sa zameral na identifikáciu, reprezentatívny výskum, dotazníkový výskum, kvalitatívny výskum s fokusovými skupinami a semištrukturovanými rozhovormi s tvorcami verejných politík a expertov, analýzu a prezentáciu postojov slovenskej verejnosti k zahraničnej migrácii, integrácii a zamestnávaniu migrantov. Výsledky výskumu aj s odporúčaniami pre komunikačné stratégie a informačné kampane o migrácii a integrácii cudzincov sú zverejnené v štúdii Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR.

Informácie o ďalších aktivitách IOM v oblasti integrácie cudzincov.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Ak ste štátnym príslušníkom z krajiny mimo Európskej únie, môžete využiť nasledovné bezplatné služby Migračného informačného centra IOM (MIC):

Právne poradenstvo

Poradíme vám v otázkach pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Pracovné a sociálne poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa na trhu práce, pri hľadaní práce, pri príprave životopisu a motivačného listu, pri komunikácii so zamestnávateľom, pripraviť  sa na pracovný pohovor, pri kontaktovaní inštitúcií a tiež pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia.

Podpora vzdelávania a rekvalifikácie cudzincov

Pomôžeme vám pri správnom posúdení vašich zručností a kvalifikácie a pomôžeme vám tiež vyhľadať vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy a získať informácie o štúdiu na Slovensku. V tejto oblasti tiež poskytujeme cudzincom finančné príspevky na vzdelávacie/rekvalifikačné kurzy rôzneho zamerania.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov

Cudzincom poskytujeme aj jazykové vzdelávanie. V Bratislave a Košiciach môžete navštevovať naše bezplatné kurzy slovenského jazyka.

Kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie na Slovensku

Organizujeme kurzy, ktoré vám pomôžu orientovať sa o dôležitých oblastiach života na Slovensku a uľahčia vám prvé kroky v našej krajine.

Podpora života cudzincov na Slovensku

Dlhodobo spolupracujeme so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi, ktorí podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a tiež organizujú multikultúrne podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a vytvárajú tak priestor na vzájomné spoznávanie sa cudzincov a majoritnej spoločnosti.

Viac informácií

Uvedené služby môžete využiť osobne v kanceláriách MIC v Bratislave na Grösslingovej 35 a v Košiciach na Floriánskej 19. Poradenských pracovníkov MIC môžete kontaktovať tiež telefonicky na zvýhodnenej poradenskej linke 0850 211 478 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie môžete nájsť na webovej stránke Migračného informačného centra IOM www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili dokumentárny film Aj my sme tu doma, ktorý cez konkrétne príbehy troch migrantov z rozličných kultúr – palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu – rozpráva o živote migrantov na Slovensku. Vo filme sú použité tiež ankety medzi ľuďmi na ulici, ktorými vyjadrujú postoje Slovákov k migrantom. Na druhej strane film prináša podložené údaje, na základe ktorých vykresľuje realitu o migrácii na Slovensku.

Pozrite si film a vytvorte si vlastný názor:

Film je dostupný aj na YouTube stránke IOM, odkiaľ je možné ho priamo premietať. Film je súčasťou vzdelávacích materiálov IOM o migrácii.

Film je voľne použiteľný a šíriteľný pre potreby jeho nekomerčného použitia pri vyučovaní na školách, vo vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach a na jeho verejnú prezentáciu s cieľom prispieť k vytváraniu informovaného názoru verejnosti o migrácii a migrantoch, k diskusii o migrácii a migrantoch, k dekonštrukcii stereotypov a mýtov a k predchádzaniu prejavom intolerancie, diskriminácie a xenofóbie v spoločnosti. Žiadna časť filmu alebo film ako celok nemôžu byť na iný účel reprodukované, uložené vo vyhľadávacom systéme alebo rozširované žiadnym spôsobom a v žiadnej forme bez predchádzajúceho súhlasu IOM.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.logo avf

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná IOM.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Výsledky MIC na Slovensku v roku 2023

V roku 2023 Migračné informačné centrum IOM poskytlo svoje poradenské služby spolu 13785 ľuďom. Prečítajte si všetky výsledky v kľúčových programoch a hlavných oblastiach aktivít Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku za rok 2023.

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie migrantov na Slovensku je Migračné informačné centrum (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine až po kurzy slovenského jazyka, podporu pri získavaní vzdelania, či zvyšovaní kvalifikácie alebo pri rekvalifikácii. Už viac ako šestnásť rokov poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, organizuje kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych aspektoch života na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Poradenstvo pre cudzincov v SR

MIC v roku 2023 poskytlo 23 472 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Počet poskytnutých konzultácií medziročne narástol o vyše 11 %.

MIC podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. Pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania využilo 3 263 klientov.

Online asistencia

Ďalšou zo služieb MIC je webová stránka www.mic.iom.sk, ktorá je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov a cudzinky o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2023 si  informácie na webovej stránke vyhľadalo 371 000 návštevníkov.

V uplynulom roku MIC uskutočnilo nové webináre z oblasti pracovného a rodinného práva. Záznamy z nich sú dostupné na YouTube stránke IOM.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov v SR

V roku 2023 MIC otvorilo 219 kurzov slovenského jazyka v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku. Na kurzy sa registrovalo spolu 4 423 ľudí.

Podpora kultúrneho života komunít cudzincov v SR

MIC tiež spolupracovalo s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, prostredníctvom ktorých podporujú život komunity, pomáhajú krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné porozumenie komunít a väčšinovej spoločnosti. V roku 2023 kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali 140 komunitných informačných stretnutí pre 3476 ľudí. (je to 110% nárast oproti roku 2022)

Migračné informačné centrum IOM – podpora pracovnej mobility a integrácie migrantov

MIC v roku 2022 začalo implementovať aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú špecificky zacielené na talenty, vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov a zahraničných študentov z krajín EÚ a mimo EÚ, ako aj slovenských navrátilcov.

V roku 2023 poskytovalo v rámci aktivít pod Plánom obnovy a odolnosti konzultácie a služby, ktorými prispelo k podpore lákania a udržania talentov v SR. MIC zároveň rozšírilo poradenské služby aj pre zamestnávateľov vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov z krajín EÚ a mimo EÚ, pre ktorých poskytovalo konzultácie a špecializované školenia o zamestnávaní cudzincov.

V rámci podpory integrácie a rekvalifikácie MIC taktiež poskytuje príspevky na uznanie vzdelania a príspevky na vzdelanie  a rekvalifikáciu. V roku 2023 dostalo finančné príspevky na uznanie vzdelania 169 klientov.

MIC taktiež podporuje kurzy rekvalifikácie, vďaka ktorým si klienti  môžu nájsť zamestnanie na Slovensku. V roku 2023 získalo finančný príspevok na kurzy rekvalifikácie 72 klientov.

mic infographics 2006 2023 donors completed sk compressed

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Otvorenie nových MIC v regiónoch

Okrem Bratislavy a Košíc Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) otvorila kancelárie svojho Migračného informačného centra (MIC) v ďalších šiestich krajských mestách. Občania z krajín mimo EÚ tak môžu využiť bezplatné komplexné poradenstvo a služby MIC vo všetkých krajských mestách Slovenska (Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Prešov, Košice).

 

Počet osobných konzultácií v krajských mestách v roku 2023:

Trnava - 66

Nitra - 298

Banská Bystrica – 158

Žilina – 251

Trenčín – 451

Prešov – 412

 

Počet usporiadaných podujatí v regiónoch Slovenska v roku 2023:

Bratislavký kraj - 17

Trnavský kraj - 13

Žilinský kraj - 27

Banskobystrický kraj - 11

Trenčiansky kraj - 32

Košický kraj - 5

 

S podporou: 

logo us flag

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration

 

logo norway web

 

logo republique france web

 

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

logo poo fareb sk

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.