fbpx

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR)

Program AVRR je určený neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu. IOM im poskytuje návratové poradenstvo, registráciu do programu, pomoc pri zabezpečení náhradných cestovných dokumentov, zabezpečenie pomoci pri návrate a podporu pri reintegrácii v krajine pôvodu.

Viac informácií

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC poskytuje komplexné právne, sociálne a pracovné poradenstvo k efektívnej sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii migrantov na Slovensku. Zároveň poskytuje príspevky na absolvovanie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov, organizuje otvorené kurzy slovenského jazyka a sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov a podporuje spoluprácu s komunitami migrantov a interkultúrnu výmenu.

Viac informácií

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM realizuje informačné kampane, prevenčné aktivity a vzdeláva pracovníkov štátnej správy a mimovládneho sektora, ktorí prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií

Európska migračná sieť (EMN) – Národný kontaktný bod v SR

EMN poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. EMN napĺňa potrebu výmeny informácií prostredníctvom prípravy správ, štúdií, ad hoc otázok, politických sumárov, Bulletinu EMN a odborných stretnutí. IOM je koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR.

Viac informácií

Presídľovanie utečencov

Slovenská republika poskytuje na základe dohody s UNHCR a IOM dočasné útočisko utečencom, ktorí majú byť presídlení z utečeneckých táborov do novej domovskej krajiny. IOM zodpovedá za prepravu utečencov na Slovensko a zo Slovenska do krajiny presídlenia, za realizáciu bezpečnostných pohovorov, zdravotných prehliadok a kurzu kultúrnej orientácie.

Viac informácií