fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko v spolupráci s organizáciami La Strada v Česku a Poľsku v rokoch 2020 – 2021 budovala kapacity odborníkov a zvyšovala povedomie verejnosti o rizikách obchodovania s ľuďmi.

Výstupy projektu:

Okrúhly stôl expertov

Na okrúhly stôl v januári 2021 sme pozvali expertov zo Slovenska, Belgicka a Spojeného kráľovstva. Viac ako 30 účastníkom zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí pracujú v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi, spíkri predstavili aktuálne trendy, štatistiky a legislatívu v oblasti obchodovania s ľuďmi a koncept zodpovedného nakupovania.

Viac informácií o okrúhlom stole.

Aktualizácia mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad

Aktualizovali sme mobilnú aplikáciu a rozšírili ju o štyri nové jazykové verzie – ruský, ukrajinský, srbský a rómsky jazyk. Aplikácia je v súčasnosti voľne dostupná v 11 jazykových mutáciách v Google Play a App Store a na webovej stránke IOM www.safe.iom.sk.

Tréningy trénerov v prevencii obchodovania s ľuďmi

V septembri 2021 sme v Bratislave a v Piešťanoch zorganizovali tri tréningy pre odborníkov, ktorí pracujú v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Na tréningoch sa zúčastnilo spolu 56 účastníkov z celého Slovenska.

Viac informácií o tréningoch.

Aktualizácia tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi

Manuál je užitočnou pomôckou pre odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a chcú ich informovať či vzdelávať, ako sa nestať obeťami obchodovania s ľuďmi. Tréningový manuál využíva IOM na svojich tréningoch a je tiež dostupný pre širokú verejnosť.

Viac informácií o vzdelávacích materiáloch IOM.

Podpora projektu SAFE Work and Travel – Prevention of Trafficking in Human Beings in SK, CZ and PL:

Logo International Visegrad Fund

Tento projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org


Logo IOM-UN

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane.
www.iom.sk


Logo La Strada Česká republika, o.p.s.

La Strada Česká republika, o.p.s. – partner kampane.
www.strada.cz/cz/


Logo La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – partner kampane.
www.strada.org.pl/

Obchodovanie s ľuďmi je druhým najvýnosnejším a zároveň najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Pre obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia. Obchodníci ich zneužívajú, vykorisťujú a nútia rôznymi – i neľudskými spôsobmi a prostriedkami – len aby na nich zarobili. Metódy obchodníkov sú čoraz sofistikovanejšie a spôsoby získavania nových obetí čoraz zákernejšie.

Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek. Odhaduje sa, že len v Európe sa stane obeťami obchodovania s ľuďmi každoročne 250-tisíc ľudí.

Po roku 1989 sa Slovensko stalo krajinou, z ktorej pochádzajú obete obchodovania s ľuďmi, alebo cez ktorú obchodníci svoje obete prevádzajú. Obete obchodovania s ľuďmi zo Slovenska smerujú predovšetkým do Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Holandska, Rakúska, Českej republiky, Talianska, Švajčiarska, Poľska či Švédska. V posledných rokoch sa objavujú informácie, že aj Slovensko sa stalo cieľovou krajinou, v ktorej dochádza k obchodovaniu s ľuďmi a obeťami sa stávajú Slováci aj cudzinci.

Medzi formy obchodovania s ľuďmi patrí nútená práca, nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútené sobáše, nútená kriminalita či obchodovanie s ľudskými orgánmi.

Čo je príčinou obchodovania s ľuďmi? Obchodníci reagujú na dopyt po lacnej pracovnej sile a na dopyt po sexuálnych službách. Počty obetí rastú aj pre nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie a zlú ekonomickú situáciu obyvateľstva, nízku vzdelanostnú úroveň, nedostatok informácií všetkých skupín obyvateľstva o rizikách spojených s pracovnou migráciou a pod.

Hlavné aktivity IOM v tejto oblasti zahŕňajú:

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovania s ľuďmi od roku 2003. V rámci neho v súčasnosti realizuje:

 • rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane (mobilná aplikácia Safe Travel & Work Abroad na pomoc proti obchodovaniu s ľuďmi, kampaň Nestaň sa otrokom! na zvýšenie informovanosti o linke pomoci obetiam),
 • vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v oblasti prevencie, identifikácie obetí a zabezpečovania komplexnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi,
 • pripravuje a ponúka infomačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov (dokumentárne filmy, metodický materiál, informačné brožúry, webová stránka o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí).

V minulosti IOM prevádzkovala Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 (2008 – 2014), identifikovala obete obchodovania s ľuďmi a poskytovala im komplexnú asistenciu pri ich návrate (2006 – 2017) a komplexnú asistenciu pri ich reintegrácii po návrate do krajiny pôvodu (2006 – 2014). IOM takto ročne pomohla približne dvadsiatim ľuďom.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vzdeláva a posilňuje kapacity organizácií a odborníkov, ktorí získavajú informácie a praktické zručnosti v nasledovných oblastiach:

 • vykonávanie individuálnej a skupinovej prevencie v prostredí rizikových skupín,
 • identifikácia potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu vo svojej pracovnej pôsobnosti,
 • základy práce s klientom v rámci krízovej intervencie alebo návratovej a reintegračnej starostlivosti,
 • legislatíva o obchodovaní s ľuďmi,
 • práva a možnosti klientov v Programe podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
 • efektívna spolupráca medzi odborníkmi a organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obchodovaným osobám.

Medzi účastníkov školení patria:

 • príslušníci policajných zložiek a MV SR (napr. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ, hovorcovia PZ – starší referenti – špecialisti odboru komunikácie a prevencie P PZ, pedagógovia a psychologickí poradcovia na stredných odborných školách Policajného zboru a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, príslušníci PZ pracujúci s rómskymi komunitami – tzv. policajní špecialisti a pod.),
 • pedagógovia, psychológovia a sociálni pracovníci (terénni sociálni pracovníci pre prácu s rómskymi komunitami, pedagógovia SŠ, zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pod.),
 • pracovníci mimovládnych organizácií (pracovníci OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze, terénni pracovníci organizácie STORM, sociálni pracovníci: Slovenské krízové centrum DOTYK, Slovenská katolícka charita a pod.),
 • zamestnanci štátnej a verejnej správy (pracovníci regionálnych kancelárii Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, zamestnanci inšpektorátov práce v SR, zamestnanci ÚPSVaR a pod.),
 • zástupcovia registrovaných cirkví (pracovníci Slovenskej katolíckej charity, vybraní zástupcovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, učitelia náboženskej výchovy a pod.),
 • zástupcovia sektoru zdravotníctva (pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci),
 • pracovníci zastupiteľských úradov SR v zahraničí,
 • pracovníci z rezortu ministerstva spravodlivosti (sudcovia, prokurátori).

logo-british-embassy-bw

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov v roku 2014 a 2015 v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi bolo financované Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

logo mvsr

Realizáciu vzdelávacích aktivít IOM v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi v rokoch 2008 až 2013 financovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku ponúka vzdelávacie materiály pre učiteľov, preventistov, lektorov a ďalší odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi alebo prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi.

Prevencia obchodovania s ľuďmi – tréningový manuál

IOM – Prevencia obchodovania s ľuďmi – tréningový manuál

Tréningový manuál je praktickou pomôckou na prípravu vzdelávacích aktivít o rizikách obchodovania s ľuďmi, princípoch bezpečného cestovania a zásadách zodpovedného nakupovania. Obsahuje prehľad o problematike obchodovania s ľuďmi a konkrétne skupinové aktivity, ktoré môžete využiť v informovaní a vo vzdelávaní mládeže, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi.

Prevencia obchodovania s ľuďmi – PDF-verzia.

Safe Travel & Work Abroad – mobilná aplikácia

IOM – Safe Travel & Work Abroad – mobilná aplikácia proti obchodovaniu s ľuďmi

Mobilná aplikácia SAFE je určená najmä pre mladých ľudí, ktorých formou interaktívnej hry upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi. Užívateľ si môže v hre vybrať medzi štyrmi postavami a svojimi rozhodnutiami ovplyvniť vývoj príbehu. Aplikácia obsahuje tiež znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, praktické informácie o sprostredkovaní práce či pracovnej dohode a užitočné kontakty v prípade núdze.

Mobilná aplikácia je voľne dostupná v Google Play a App Store (pre operačné systémy Android a iOS) a na webovej stránke www.safe.iom.sk okrem slovenskej aj v ďalších desiatich jazykových verziách: anglickej, českej, francúzskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, rómskej, ruskej, srbskej a ukrajinskej.

IOM - Manuál na využitie mobilnej aplikácie SAFE vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi

Pre odborníkov je určený stručný manuál k aplikácii. Ponúka návrh dvoch aktivít, ktoré môžu využiť vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi.

Manuál k aplikácii SAFE – PDF-verzia.

0800 800 818 – film

Dokumentárny film 0800 800 818 predstavuje reálne príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Film zviditeľňuje problém obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a núteného žobrania. Poodhaľuje taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy manipulácie s potenciálnymi obeťami, a objasňuje čo robiť, ak sa človek stane obeťou obchodu s ľuďmi. Prostredníctvom fiktívnej agentúry ukazuje, aké jednoduché je nechať sa podviesť obchodníkmi s ľuďmi.

Bezpečné cestovanie – webová stránka

IOM – Bezpečné cestovanie – webová stránka

Webová stránka www.bezpecnecestovanie.iom.sk je vhodným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahraničí. Upozorňuje na riziko obchodovania s ľuďmi a radí, ako sa mu vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii. Okrem toho informuje o aktuálnom dianí v tejto oblasti a ponúka možnosť priamo sa skontaktovať s pracovníkmi IOM cez kontaktný formulár, email alebo telefón.

Ako sa nestratiť vo svete – prevenčná brožúra

IOM – Ako sa nestratiť vo svete – prevenčná brožúra

Brožúra je určená pre ľudí, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia za prácou. Poskytuje základné informácie o obchodovaní s ľuďmi, užitočné rady pred cestou a počas pobytu v zahraničí a tiež dôležité kontakty na pomáhajúce organizácie a veľvyslanectvá.

Ako sa nestratiť vo svete – PDF-verzia.

Ďalšie informácie o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.


logo mvsr sk colour

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudmi sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

logo british embassy col

Projekt Program prevencie obchodovania s ľuďmi – aktualizáciu webu www.bezpecnecestovanie.iom.sk a brožúry Ako sa nestratiť vo svete – finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

Logo International Visegrad Fund          logo netherlands emb

Projekt SAFE – smart, aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi finančne podporili: Medzinárodný vyšehradský fond a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave. Projekt SAFE Work and Travel – Prevencia obchodovania s ľuďmi na Slovensku, v Česku a Poľsku finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Nestaň sa obeťou obchodovania s ľuďmi! Stiahni si a využívaj mobilnú aplikáciu SAFE TRAVEL & WORK ABROAD.

IOM – Safe Travel & Work Abroad – mobilná aplikácia proti obchodovaniu s ľuďmi

V interaktívnej hre sa môžeš vžiť do kože štyroch mladých ľudí, ktorí sa rozhodli objavovať svet. Tvojou úlohou je uniknúť nástrahám obchodníkov s ľuďmi tým, že budeš rozhodovať za vybranú postavu a ovplyvňovať jej ďalší osud. Je len na tebe, či sa postava dostane bezpečne do cieľa, alebo padne do pasce obchodníkov.

Okrem interaktívnej hry nájdeš v aplikácii užitočné tipy na cestu do zahraničia: základné informácie o obchodovaní s ľuďmi, zásady bezpečného cestovania, rady na hľadanie práce v zahraničí a užitočné kontakty v prípade núdze.

S aplikáciou sa môžeš dozvedieť viac o obchodovaní s ľuďmi a pripraviť sa na situácie z reálneho života.

Mobilná aplikácia je voľne dostupná v Google Play a App Store (pre operačné systémy Android a iOS) a na webovej stránke www.safe.iom.sk okrem slovenskej aj v ďalších desiatich jazykových verziách: anglickej, českej, francúzskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, rómskej, ruskej, srbskej a ukrajinskej.

IOM - Manuál na využitie mobilnej aplikácie SAFE vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi

Aplikáciu môžu využívať aj odborníci vo vzdelávaní a pri práci s mladými ľuďmi ako nástroj prevencie obchodovania s ľuďmi. IOM vytvorila tiež stručný manuál aj s dvoma aktivitami, ktorý predstavuje návod na využitie aplikácie pri výučbe o obchodovaní s ľuďmi na základných a stredných školách.

Mobilná aplikácia a manuál vznikli v rámci projektu SAFE – smart,  aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi. Aktualizácie aplikácie a manuálu boli realizované v rámci projektu SAFE Work and Travel – Prevencia obchodovania s ľuďmi na Slovensku, v Česku a Poľsku.

Podpora projektu SAFE – smart, aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi a projektu SAFE Work and Travel – Prevencia obchodovania s ľuďmi na Slovensku, v Česku a Poľsku:

logo visegrad fund blue

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org

logo netherlands emb

Projekt finančne podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave.
http://slovakia.nlembassy.org

Logo IOM - UN Migration

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane.
www.iom.sk

logo-la-strada-cz

La Strada Czech Republic – partner projektu.
www.strada.cz

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

La Strada – Foundation against Trafficking and Slavery – partner projektu.
www.strada.org.pl

logo baptista hu3

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – partner projektu.
www.baptistasegely.hu, www.hbaid.org

logo beesafe

Vytvorenie aplikácie SAFE podporila spoločnosť BeeSafe, s. r. o.
http://beesafe.me

Film 0800 800 818 odhaľuje akútny problém našej spoločnosti: obchodovanie s ľuďmi. O svojich reálnych osudoch hovoria obete – muž nútený žobrať v Taliansku, žena donútená pracovať bez mzdy v Holandsku, muž vykorisťovaný na stavbe v Anglicku a žena donútená pracovať v sexbiznise vo Švajčiarsku. Aké ľahké je nechať sa podviesť obchodníkmi s ľuďmi by mohli rozprávať ďalší, ktorí uverili fiktívnej pracovnej agentúre. Vytvorili ju len pre potreby tohto filmu. Sídlila v prenajatých priestoroch a s webovou stránkou a cez inzeráty lákala ľudí na prácu v zahraničí. Viacerí odchádzali šťastní, že o pár dní cestujú za prácou do zahraničia... Film poodhaľuje tiež taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy manipulácie s potenciálnymi obeťami, a objasňuje čo robiť, ak sa človek stane obeťou obchodu s ľuďmi.

Prevenčný film 0800 800 818 z roku 2011 doplnil už existujúci film Mne sa to stať nemôže z roku 2003. Film 0800 800 818 zviditeľňuje problém obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a núteného žobrania.

Film môžu vo svojej prevenčnej praxi využívať komunitní sociálni pracovníci, mestskí policajti – preventisti, pedagógovia a školskí preventisti, pracovníci reedukačných zariadení a detských domovov, pracovníci centier psychologického poradenstva a prevencie, lektori prevencie a pod.

Dokument vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom a s finančnou podporu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Audiovizuálneho fondu.

Dokumentárny film s názvom Mne sa to stať nemôže hovorí o obchodovaní s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Bol nakrútený v roku 2003 – v čase, keď jednoznačná väčšina obetí zo Slovenska bola nútená práve k prostitúcii. Aj keď v súčasnosti sú na vzostupe tiež iné formy obchodovania s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie zostáva stále aktuálnym problémom.

Prostredníctvom reálnych príbehov štyroch žien sú vo filme zobrazené spôsoby, akým sa obete dostali do situácie obchodovania s ľuďmi, ako boli vykorisťované a nakoniec unikli. Rozprávanie dopĺňajú informácie od odborníkov na tému boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Film sa už desať rokov využíva vo vzdelávaní odborných pracovníkov a pri prevencii obchodovania s ľuďmi, najmä na školách.

Dokument vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so Slovenskou televíziou a režisérkou Natáliou Vídenskou. Vznikol s finančnou podporou vlády Rakúskej republiky.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) spustila informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

Kampaň prebiehala od októbra 2014 do januára 2015 na Slovensku, v Českej republike a Poľsku v tých regiónoch, odkiaľ pochádza najviac obetí obchodovania s ľuďmi. Kampaň propagovala telefonické linky, kam môže zavolať každý, komu hrozí, že sa môže stať alebo sa už stal obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo kto uvažuje nad prácou v zahraničí.

Slovenská Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi má číslo 0800 800 818 a pri volaniach zo Slovenska je bezplatná. Je možné na ňu volať aj zo zahraničia zo slovenskej SIM karty na 00421 800 800 818. Od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014 túto linku prevádzkovala IOM a od 15. decembra 2014 ju prevádzkuje Slovenské krízové centrum Dotyk.

Informácie o linkách pomoci boli na miestach, ktoré ľudia najčastejšie využívajú pri ceste do zahraničia. Na Slovensku sa kampaň zameriavala na mestá v Košickom kraji. Plagáty a citylighty boli na autobusových staniciach v Košiciach, Trebišove a v Michalovciach. Reklama bola umiestnená v regionálnych autobusoch a na cestovných lístkoch, plagátoch a nálepkách v autobusoch smerujúcich do Veľkej Británie do Bradfordu, Sheffieldu, Birminghamu a Leedsu, ktoré sú častými destináciami obetí obchodu s ľuďmi.

V spolupráci s organizáciami La Strada prebiehala kampaň v Česku najmä v Ústí nad Labem, Tepliciach a Českých Budějoviciach a v Poľsku v Mazovskom vojvodstve a v regiónoch na severozápade krajiny.

Plagát kampane v SR:

IOM - Prevencia obchodovania s ľuďmi - Informačná kampaň Nestaň sa otrokom! - plagát

Cestovný lístok s informáciami o kampani v SR:

IOM - Prevencia obchodovania s ľuďmi - Informačná kampaň Nestaň sa otrokom! - cestovný lístok

Podpora a realizácia projektu Counter-trafficking Hotlines Campaign in SK/CZ/PL Vulnerable Regions:

logo-visegrad-fund-400

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org

logo iom-oim blue

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane.
www.iom.sk  

logo-la-strada-cz

La Strada Česká republika, o.p.s. – partner kampane.
www.strada.cz/cz/

logo-la-strada-pl

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – partner kampane.
www.strada.org.pl/

Od 1. septembra 2018 Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 prevádzkuje Slovenská katolícka charita.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) prevádzkovala národnú linku 0800 800 818 od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014.  

IOM aj naďalej poskytuje preventívne informácie, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred obchodovaním s ľuďmi – volajte: 0907 787 374.

Pracovníci Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku od roku 2008 do konca roka 2022 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s podporou ďalších donorov lektorovali 172 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 3 102 odborných pracovníkov. Školenia im pomáhajú vykonávať prevenciu obchodovania s ľuďmi, rozpoznať riziká obchodovania s ľuďmi a možné obete.

IOM na Slovensku v rokoch 2006 až 2021 identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 132 žien a 81 mužov. Z toho 162 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, 128 obetiam IOM zaistila bezpečný návrat do krajiny pôvodu. Do konca roku 2014 IOM poskytla 139 obetiam po návrate aj služby, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života – najčastejšie sociálnu asistenciu, psychologické a sociálne poradenstvo a pomoc pri orientácii na trhu práce.

Od roku 2015 môžu obete po návrate využiť služby ďalších organizácií, ktoré poskytujú nadväzujúcu pomoc a podporu.

V rokoch 2008 až 2014 IOM prevádzkovala Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Pracovníci IOM prostredníctvom linky poskytli celkovo 7 420 konzultácií a podarilo sa im identifikovať a pomôcť 37 obetiam obchodovania s ľuďmi. Od 15. decembra 2014 Národnú linku 0800 800 818 prevádzkovalo Slovenské krízové centrum Dotyk, od 1. septembra 2018 ju prevádzkuje Slovenská katolícka charita.