fbpx

Neviditeľnosť migrantov na Slovensku, v krajine s druhým najmenším počtom cudzincov v rámci EÚ, znamená, že zneužívanie a násilie voči migrantom na verejnosti, pracovisku či v súkromí zostáva skryté pred zrakom verejnosti a verejných inštitúcií, poskytovateľov služieb či výskumných organizácií. Migranti na Slovensku sa tak potenciálne ocitajú v situáciách, ktoré ohrozujú ich zdravie a ľudskú dôstojnosť.

Vzhľadom na neexistenciu systematizovaných informácií o probléme bolo cieľom IOM vo výskume, ktorý realizovala od januára 2012 do marca 2013 v rámci projektu Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín, vypracovať komplexnú analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na revenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov.

iom vyskum-nasilieŠtyridsaťtri percent migrantov má skúsenosti s ľahšími formami násilia na verejnosti, v domácnosti alebo v práci. Pätnásť percent má skúsenosti s vážnymi prejavmi násilia, ktoré by si vyžadovalo intervenciu zo strany polície a pomáhajúcich organizácií. Približne každý deviaty migrant na Slovensku má skúsenosti s nútenou prácou. Toto je len časť výsledkov výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku, ktoré vyplynuli z analýzy 690 dotazníkových odpovedí občanov z krajín mimo EÚ a desiatok hĺbkových rozhovorov s migratmi žijúcimi na Slovensku.

Výsledky výskumu sú zverejnené v publikácii Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím. Informácie dopĺňa prehľad a charakteristika najväčších migrantských skupín migrantov na Slovensku, hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia, porovnanie a dobrá prax zo zahraničia a odporúčania pre inštitúcie, prax a politiky.

Kontakty

  • Výskumný tím projektu Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím: Matej Blažek, Soňa Andrášová, Nina Paulenová
  • Adresa: Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

logo solidarita sk

Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita a riadenie migračných tokov.