fbpx

Tento výskumný projekt realizovala IOM v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v 10 členských štátoch EÚ: Česká republika, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Veľká Británia. Cieľom projektu bolo prispieť k harmonizácii prístupov členských štátov EÚ k poskytovaniu starostlivosti maloletým bez sprievodu žiadajúcim o azyl vrátane tých, ktorí už dosiahli vek 18 rokov.

Partnerské organizácie vypracovali národné správy, ktoré vychádzali z analýzy legislatívy a doterajšieho výskumu v kombinácii s  hĺbkovými rozhovormi s expertmi v danej oblasti a samotnými maloletými bez sprievodu. Národné správy mapovali politiku, legislatívu a prax v kľúčových aspektoch prijímacích postupov a starostlivosti o maloletých bez sprievodu, a to najmä: stanovovanie najlepšieho záujmu dieťaťa; opatrovníctvo; právna pomoc a právne zastupovanie; priebeh azylovej procedúry a dodržiavanie práv maloletých bez sprievodu v rámci azylovej procedúry; ubytovanie; vzdelávanie, voľný čas, rešpektovanie kultúrnych a náboženských zvyklostí a pod. Osobitne sa výskum venoval rozvoju zručností, schopností a vedomostí maloletých bez sprievodu, ktoré sú kľúčové pre ich budúci život, či už v hostiteľskej krajine alebo inde.

Partnerom projektu v SR bolo Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK); autorkami správy za Slovenskú republiku sú: Alena Chudžíková z CVEK a Katarína Fajnorová z Ligy za ľudské práva.

Na základe národných správ bola vypracovaná medzinárodná štúdia Unaccompanied Minor Asylum Seekers: Overview of Protection, Assistance and Promising Practices, ktorá porovnáva zistenia z jednotlivých krajín, identifikuje hlavné medzery a navrhuje riešenia, a predstavuje aj niekoľko vybraných príkladov dobrej praxe.  

Vyvrcholením projektu bola dvojdňová medzinárodná konferencia, ktorá sa konala 5. a 6. decembra 2011 v Budapešti a na ktorej sa zúčastnili vládni a mimovládni experti pôsobiaci v danej oblasti.

Viac informácií o projekte

logo eu

Projekt bol financovaný v rámci Európskeho fondu pre utečencov – Akcie Spoločenstva 2009.