fbpx

Bratislava, 23. februára – Dňa 24. februára uplynie rok od vypuknutia vojny na Ukrajine, ktorá vyvolala najväčšiu a najrýchlejšie rastúcu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny. Devastácia a deštrukcia Ukrajiny nabrala ohromujúce rozmery a vyhnala z domovov tretinu jej obyvateľstva. Z Ukrajiny utieklo viac ako 8 miliónov ľudí, z ktorých 78% tvoria ženy a deti, a približne 100-tisíc ľudí našlo útočisko na Slovensku. Rok po tom, čo sa nad Kyjevom ozvali prvé sirény ohlasujúce letecký poplach, je aj naďalej potrebné poskytovať ochranu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie tým, ktorí v dôsledku vojny utiekli z Ukrajiny.

Slovensko na situáciu zareagovalo rýchlo, účinne a súcitne, zmobilizovala sa veľká vlna solidarity a humanitárnej pomoci, do ktorej sa od samotného začiatku zapojili štátne inštitúcie a samosprávy, ako aj občianska spoločnosť a jednotlivci. Mnohé slovenské rodiny otvorili svoju náruč, venovali svoj čas, či poskytli prostriedky na prijatie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny. Slovenské štátne orgány veľkoryso ponechali hranice otvorené a reagovali na utečeneckú situáciu.

IOM, UNHCR, UNICEF a WHO patrili medzi 21 organizácií, ktoré spojili svoje sily a pod záštitou Regionálneho akčného plánu reakcie na príchod utečencov (Regional Refugee Response Plan) poskytovali humanitárnu pomoc so zameraním na ubytovanie, prístup k zdravotnej starostlivosti a pomoc v oblasti duševného zdravia, vzdelávanie, právne poradenstvo, špecializované služby pre obete rodovo podmieneného násilia, ako aj finančnú pomoc pre najzraniteľnejšie rodiny.

"Každý, kto uteká pred vojnou na Ukrajine, potrebuje podporu a bezpečné miesto, kde sa môže so svojou rodinou zotaviť," povedala Zuzana Vatráľová, vedúca kancelárie IOM na Slovensku. "IOM je hrdá na to, že môže spolupracovať s našimi medzinárodnými a miestnymi partnermi, aby zabezpečila ľuďom v núdzi prístup k adekvátnej podpore a službám. Pomoc vysídleným ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a znovu začať život na Slovensku môže byť významným prínosom pre nás všetkých."

V priebehu roka 2022 boli agentúry OSN prítomné na hraničných priechodoch, v tranzitných a prijímacích centrách, ubytovacích zariadeniach, v poradenských centrách a na ďalších miestach, kam naďalej prichádzali a hľadali pomoc ľudia utekajúci pred vojnou. Agentúry OSN spoločne pomohli viac ako 152-tisíc odídencom a odídenkyniam, vrátane tých, ktorí pokračovali v ceste do iných krajín. Pre okamžité potreby bola poskytnutá podpora štátnemu programu peňažnej pomoci v hmotnej núdzi a štátnemu grantu na opatrovanie osôb so zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami. Túto podporu dostalo takmer 60 000 odídencov a odídenkýň.

Pokiaľ ide o komunitnú podporu, v priebehu minulého roka bolo zriadených päť Modrých kontaktných bodov, Centier ochrany a podpory (Blue Dot Safe Spaces, Protection and Support Hubs), ktoré poskytovali podporu a služby, vrátane psychosociálnej pomoci a podpory v oblasti duševného zdravia, pre viac ako 67 000 detí a rodín, ktoré prišli na Slovensko. Online pomoc a pomoc na diaľku bola ľuďom z Ukrajiny poskytnutá aj prostredníctvom Migračného informačného centra IOM. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu, je aj naďalej nevyhnutné usilovať sa o začlenenie ľudí do spoločnosti prostredníctvom vzdelávacích programov, jazykových a odborných kurzov a sociálno-kultúrnych aktivít.

"Jedným z hlavných cieľov," povedala Danijela Popovič-Efendič, vedúca Úradu UNHCR na Slovensku, "je zabezpečiť začlenenie utečencov do slovenskej spoločnosti. Utečenci majú cenné vedomosti, odborné zručnosti a skúsenosti, ktoré sú na Slovensku potrebné. Podpora pri hľadaní zamestnania im umožní opätovne si vybudovať svoje životy, pomôže slovenskej ekonomike a aktívne prispeje k rozvoju miestnych komunít na Slovensku."

Je veľmi dôležité, aby boli odídenci a odídenkyne a ďalší ľudia v núdzi aj naďalej začleneňovaní do štátnych systémov, akými sú zdravotníctvo a školstvo. Pri adresovaní potrieb v oblasti zdravotníctva a najmä urgentných potrieb v oblasti duševného zdravia odídencov a odídenkýň OSN spolupracovalo so slovenskými štátnymi orgánmi pri poskytovaní kvalitných zdravotníckych služieb, ako aj pri zabezpečovaní zásob vakcín, liekov a ďalšieho vybavenia. Viac ako 52-tisíc odídencov a odídenkýň, prevažne detí a žien, využilo služby primárnej zdravotnej starostlivosti a 41-tisíc konzultácií bolo poskytnutých v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory.

"Od začiatku krízy, WHO rozšírila svoje pôsobenie na Slovensku s konečným cieľom zabezpečiť prístup odídencov k službám zdravotnej starostlivosti a chrániť verejné zdravie v hostiteľských komunitách," povedal Dr. Tatul Hakobyan, zástupca WHO v Slovenskej republike. "Nepretržité monitorovanie a hodnotenie potrieb odídencov v oblasti zdravotníctva presadzovanie komplexnej stratégie pre všeobecnú zdravotnú starostlivosť, budovanie personálnych kapacít verejných zdravotníckych inštitúcií a poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, dodávok a vybavenia, to je len časť z pomoci, ktorú sme poskytli."

"Deti sú vždy najväčšími obeťami vojny a vysídľovania," povedala Michaela Bauerová, koordinátorka UNICEF pre núdzové situácie na Slovensku. "Vďaka solidarite a láskavosti dobrovoľníkov, učiteľov, lekárov a všetkých ostatných, ktorí otvorili svoje dvere a srdcia Ukrajincom utekajúcim pred vojnou, sa teraz mnohé deti môžu cítiť bezpečne a získať späť aspoň časť svojho detstva."

Vzhľadom na veľký počet detí, ktoré utiekli z Ukrajiny, zostáva vzdelávanie kľúčovou prioritou. Pomoc v oblasti vzdelávania bola poskytnutá viac ako 42-tisíc deťom, a to prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania. Školské pomôcky boli poskytnuté viac ako 23-tisíc deťom. Vytvorilo sa tiež 3 500 nových miest v 183 materských školách a otvorilo sa 23 centier “Hrajme sa a učme sa” (Play and Learning Hubs) po celom Slovensku. Tieto centrá navštevovalo viac ako 5 800 ukrajinských a slovenských detí vo veku od 0 do 6 rokov.

Približne 17,6 milióna ľudí na Ukrajine naďalej naliehavo potrebuje pomoc a viac ako 8 miliónov Ukrajincov bolo nútených opustiť krajinu. Podpora zo strany štátov, hostiteľských komunít a rodín je však obrovská. Keďže vojna na Ukrajine a následné vysídľovanie pokračujú a potreby vysídlených ľudí sú naďalej aktuálne, je nevyhnutné, aby aj naďalej pretrvala solidarita, ochota reagovať a začleniť utečencov do spoločnosti, a to vrátane viac ako 100-tisíc ukrajinských odídencov a odídenkýň na Slovensku.

--- KONIEC ---

O agentúrach OSN

IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, je vedúcou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie. IOM, ktorá má 175 členských štátov a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, podporuje zásadu, že humánna a riadená migrácia je prínosom pre migrantov a spoločnosť.

UNHCR, Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, je celosvetová organizácia zameraná na záchranu životov, ochranu práv a budovanie lepšej budúcnosti pre utečencov, násilne vysídlené komunity a ľudí bez štátnej príslušnosti.

UNICEF, Detský fond OSN, pracuje na najtvrdších miestach sveta, aby sa dostal k najznevýhodnenejším deťom na svete. Vo viac ako 190 krajinách a územiach pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.

WHO, Svetová zdravotnícka organizácia je agentúra OSN, ktorá spája národy, partnerov a ľudí s cieľom podporovať zdravie, udržiavať svet v bezpečí a slúžiť zraniteľným – tak, aby každý človek všade mohol dosiahnuť čo najvyššiu úroveň zdravia.

Kontakty

Michal Milla, Media & Communication Unit, IOM, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Russell Fraser, External Relations Officer, UNHCR, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Maxime Le Lijour, Communications Officer, UNICEF, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Daria Dzyhar, Communication Officer, WHO, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.