fbpx

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

IOM Director General William Lacy Swing's message for World Humanitarian Day (19 August): "Picture a scene at International Aid Headquarters in Erbil Iraq: A family has been waiting for hours in the hot sun. They need some basic information about the “who, when where” of an aid distribution…but communication has broken down, because the guard is unable to help.  He doesn’t know how to engage upward to his superiors to find an answer, nor directly to the needy—and that is how missions fail to meet their goals."

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva, July 30, 2015 – Citing a new study, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, International Organization for Migration Director General William Lacy Swing called the exploitation and trafficking of victims, a growing phenomenon in a world awash in conflict and natural disasters.  

“Trafficking in persons not only flourishes during a disaster, it is a direct result of disasters, every bit as much as the infrastructural damages, the loss of life or the food shortages which garner far more attention,” said Ambassador Swing.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

CRISIS SITUATIONS ARE LABORATORIES FOR HUMAN TRAFFICKERS, says Ambassador William Lacy Swing, the Director General of the International Organization for Migration (IOM).

"When disaster strikes, the humanitarian community rushes to respond. We mobilize resources, activate response mechanisms, send doctors, search and rescue teams, logisticians, counsellors, engineers, equipment, tarpaulins, food, medicine and water. All the paraphernalia of an emergency response, swings into action, to conflict zones, natural calamities, or man-made disasters."

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) od roku 2010 do mája 2015 uskutočnila 24 tréningov a 17 workshopov pre odborníkov z rôznych inštitúcií verejnej správy, ktoré poskytujú služby cudzincom z krajín mimo EÚ. Vyše 500 účastníkov získalo zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov. Účastníci desiatich workshopov sa zapojili aj do poradenských dní pre cudzincov. Ich bezplatné poradenstvo využili cudzinci z 22 krajín mimo EÚ. Viac informácií o projekte a jeho výsledkoch.

Správa informuje o vývoji legislatívy a politík v oblasti migrácie a azylu, o legálnej migrácii a mobilite, medzinárodnej ochrane vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupinách, nelegálnej migrácii a prevádzačstve na Slovensku v roku 2014. Okrem toho analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a jej vplyv na rozvoj krajín a návraty štátnych príslušníkov tretích krajín. Súčasťou správy je štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie a maloletých bez sprievodu. Výročná správa je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

IOM pokračuje v budovaní kapacít pracovníkov zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorí významne pomáhajú pri identifikovaní obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnutí pomoci. V rámci predvýjazdovej prípravy IOM spolu s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR v máji 2015 vyškolila ďalších 13 konzulárnych pracovníkov. Viac informácií o vzdelávacích aktivitách IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Od januára do konca mája 2015 IOM v spolupráci s partnermi postupne prepravila z Núdzového tranzitného centra v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC) 130 utečencov somálskej a etiópskej národnosti do krajiny finálneho presídlenia – Spojených štátov amerických. Počas svojho polročného pobytu v ETC migranti absolvovali bezpečnostné pohovory, zdravotné prehliadky a kurzy kultúrnej orientácie, ktoré im pomohli pripraviť sa na život v novom domove.

V roku 2014 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 4 754 konzultácií 2 265 klientom z viac ako 90 krajín. Pracovníci IOM školili o migrácii 174 zamestnancov verejnej správy z celého Slovenska, ktorí poskytujú služby migrantom z krajín mimo EÚ, a ďalších 48 sociálnych pracovníkov a konzulárnych pracovníkov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Okrem toho IOM pomáhala 57 migrantom pri návrate zo Slovenska domov a ďalších 270 utečencov pod ochranou UNHCR prepravila do Slovenskej republiky, ktorá im poskytla dočasné útočisko.

Prečítajte si súhrn ďalších výsledkov IOM za uplynulý rok v pomoci cudzincom pri ich integrácii na Slovensku, pomoci migrantom pri návrate a po návrate domov, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pri humanitárnom transfere utečencov a v rámci koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

Obyvatelia Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc mohli v apríli a máji 2015 zažiť jeden výnimočný deň. V každej z týchto metropol sa stretli ľudia z rôznych krajín a vystúpili na multikultúrnych podujatiach pod názvom Aj my sme tu doma, ktoré zorganizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC). Pre domácich to bola príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí, spoznať skúsenosti migrantov, pre ktorých sa Slovensko stalo druhým domovom, a dozvedieť sa viac o rôznych kultúrach, zvyklostiach a jedlách z ich krajín. A podujatia boli skutočne multiCOOLtúrne!

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku pripravila slovenské verzie viacerých Informov EMN, ktoré sumarizujú hlavné poznatky zo správ, štúdií a ad hoc otázok EMN: Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík; Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi voči tretím krajinám; Opatrenia na predchádzanie nelegálnej migrácie po mori zo severnej Afriky; Praktické prístupy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách do Afganistanu a Pakistanu; Výzvy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách nelegálnych migrantov do západnej Afriky a Stimuly pre návrat do tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov. Informy zostavila Európska komisia, ich slovenské verzie sú dostupné na webovej stránke EMN.