Aktivity EMN vo všeobecnosti a v roku 2018 sa dajú rozdeliť do nasledovných hlavných oblastí:

Výmena informácií cez systém ad hoc otázok EMN

Systém ad hoc otázok slúži Národným kontaktným bodom (NKB) EMN a Európskej komisii na rýchle získavanie informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane, napríklad o legálnej migrácii a vízach, neregulárnej migrácii, hraniciach, návratoch a pod. Z odpovedí na ad hoc otázky sa vytvárajú komparatívne kompilácie so všetkými odpoveďami členských štátov EÚ a Nórska. Kompilácie sú uverejňované v tematických kategóriách na centrálnej webovej stránke EMN.

Príprava štúdií, policy briefov a výročných správ o politikách

EMN sa zameriava na zbieranie, analýzu a poskytovanie existujúcich informácií a údajov. Každoročne pripravuje výročné správy o migrácii a azyle, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v politikách a legislatíve, verejné diskusie o migrácii a medzinárodnej ochrane v členských štátoch a na úrovni EÚ a poskytujú prehľad vybraných štatistík. EMN taktiež vypracúva štúdie a policy briefy na témy, ktorých zadanie stanovuje Európska komisia v spolupráci s jednotlivými Národnými kontaktnými bodmi (NKB) EMN podľa relevantnosti tém pre tvorcov politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Na základe národných správ a štúdií, ktoré vypracovávajú NKB EMN, Európska komisia spracováva súhrnné správy.

V roku 2018 EMN pracuje na nasledujúcich štúdiách a výročných správach*:

  • Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ
  • Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny
  • Získavanie a udržanie medzinárodných študentov a výskumníkov v EÚ
  • Výročná správa o migrácii a azyle za rok 2017

* Názvy štúdií sú predbežné.

Príprava Informov EMN

Informy EMN sú zamerané na konkrétnu problematiku a obsahujú kľúčové zistenia a závery zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN pre tvorcov politík.

Príprava štvrťročného Bulletinu EMN

Bulletin EMN informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov.

Rozširovanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Prekladový a výkladový slovník EMN v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny uvádza pojmy a definície o migrácii a medzinárodnej ochrane z rôznych zdrojov, najmä tých, ktoré sú obsiahnuté v acquis EÚ. Slovník je dostupný on-line vo viacerých jazykoch vrátane anglického, obsahuje viac ako 450 pojmov a je pravidelne aktualizovaný. Posledné vydanie slovníka z októbra 2014 je dostupné aj vo forme publikácie.

Expertná skupina EMN pre návraty

V rámci EMN vznikla v roku 2014 Expertná skupina pre návraty (Return Expert Group – REG). Jej hlavnou úlohou je výmena informácií a osvedčenej praxe medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Nórskom v oblasti zabezpečovania návratov do krajín pôvodu a reintegrácií neregulárnych migrantov po návrate. Skupina prebrala agendu Európskej siete pre dobrovoľné návraty (VREN).
Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

Platforma vznikla 20. mája 2016 na základe záverov Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Cieľom tejto platformy je výmena informácií a dobrej praxe, zvýšenie povedomia o statuse bez štátnej príslušnosti a prepojenie relevantných aktérov v tejto oblasti.

Imigračný portál EÚ

EMN zabezpečuje podporu Imigračnému portálu EÚ a prispieva k jeho aktualizácii. Portál poskytuje praktické informácie štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí chcú pracovať, študovať či robiť výskum v EÚ, alebo sa zlúčiť so svojou rodinou v EÚ.

Budovanie a rozvíjanie kontaktov na národnej a nadnárodnej úrovni

V tejto agende EMN pravidelne organizuje rôzne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť, v SR sú to napr. konferencie, expertné a vzdelávacie semináre, pracovné raňajky, prezentačné stretnutia. Na nadnárodnej úrovni EMN spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a azylu. Medzi ne patria agentúry EÚ – Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a FRONTEX, ako aj Eurostat, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu (DG RTD) a Európska integračná sieť (EIN).

V roku 2018 NKB EMN v SR plánuje uskutočniť viaceré odborné stretnutia (napr. so zástupcami Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a pod.), pracovné raňajky a vzdelávací seminár EMN. Na nadnárodnej úrovni sa Slovenská republika zúčastní na pravidelných koordinačných stretnutiach v Bruseli, ktoré organizuje Európskou komisiou, ako aj na klastrových stretnutiach a konferenciách organizovaných NKB iných členských krajín EÚ.

Pravidelné a aktuálne informácie o činnosti EMN v Slovenskej republike získate z e-newslettra EMN alebo na webovej stránke www.emn.sk.

logo emn new sk

0
0
0
s2smodern