Činnosť Európskej migračnej siete (EMN) a jej hlavné aktivity v SR v roku 2017

Aktivity EMN vo všeobecnosti a v roku 2017 sa dajú rozdeliť do nasledovných hlavných oblastí:

Výmena informácií prostredníctvom systému ad hoc otázok EMN

Systém ad hoc otázok slúži Národným kontaktným bodom (NKB) EMN a Európskej komisii na rýchle získavanie informácií o medzinárodnej ochrane a migrácii, akými sú napr.: legálna migrácia, neregulárna migrácia, hranice, návraty, víza a pod. Z odpovedí na ad hoc otázky sa vytvárajú komparatívne kompilácie, ktoré jednoduchým spôsobom sprístupňujú odpovede členských štátov EÚ a Nórska. Kompilácie sú uverejňované v tematických kategóriách na centrálnej webovej stránke EMN.

Príprava štúdií a výročných politických správ

EMN sa nezameriava na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie existujúcich informácií a údajov. Každoročne pripravuje výročné správy o politikách v oblasti migrácie a azylu, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v oblasti politík a legislatívy, ako aj verejné diskusie prebiehajúce v oblasti migrácie a azylu v členských štátoch a na úrovni EÚ a poskytujú prehľad relevantných štatistických údajov. EMN taktiež vypracúva hlavné hĺbkové štúdie a malé tematické štúdie, ktorých zadanie stanovuje Európska komisia v spolupráci s jednotlivými Národnými kontaktnými bodmi (NKB) EMN podľa relevantnosti tém pre tvorcov politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Na základe národných správ a štúdií, ktoré vypracovávajú NKB EMN, Európska komisia spracováva súhrnné správy.

V roku 2017 EMN pracuje na nasledujúcich štúdiách a výročných správach:

  • Výzvy a prax pri určovaní totožnosti žiadateľov v imigračnom konaní
  • Dopad národných a EÚ pravidiel na efektívnosť návratov v členských štátoch: výzvy a osvedčená prax
  • Zmena prílevu žiadateľov o azyl do krajín EÚ v rokoch 2015 – 2016: reakcie členských štátov a ponaučenia
  • Maloletí bez sprievodu po ukončení konania o azyle
  • Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu za rok 2016

Príprava informov EMN

Informy EMN obsahujú kľúčové zistenia a závery pre tvorcov politík. Sú zamerané na konkrétnu problematiku a sumarizujú hlavné poznatky zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN.

Príprava štvrťročného Bulletinu EMN

Bulletin EMN poskytuje informácie o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a členských štátov EÚ.

Rozširovanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Prekladový a výkladový slovník EMN má napomôcť lepšej porovnateľnosti informácií a dát prostredníctvom zjednotenia pojmov a definícií týkajúcich sa medzinárodnej ochrany a migrácie. Slovník v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny uvádza pojmy a definície z rôznych zdrojov, najmä tých, ktoré sú obsiahnuté v acquis EÚ. Výkladová časť slovníka je dostupná on-line vo viacerých jazykoch vrátane anglického, obsahuje viac ako 450 pojmov a je pravidelne aktualizovaná. Posledné vydanie slovníka z októbra 2014 je dostupné aj vo forme publikácie.

Expertná skupina EMN pre návraty

V rámci EMN vznikla v roku 2014 Expertná skupina pre návraty (Return Expert Group – REG). Jej hlavnou úlohou je výmena informácií a osvedčenej praxe medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Nórskom v oblasti zabezpečovania návratov a reintegrácií neregulárnych migrantov v krajinách pôvodu. Skupina prebrala agendu Európskej siete pre dobrovoľné návraty (VREN).

Budovanie a rozvíjanie kontaktov na národnej a nadnárodnej úrovni

V rámci tejto agendy EMN pravidelne organizuje rôzne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť (v SR sú to napr. konferencie, expertné a vzdelávacie semináre, pracovné raňajky, prezentačné stretnutia). Na nadnárodnej úrovni EMN spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a azylu. Medzi ne patria agentúry EÚ – Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a FRONTEX, ako aj Eurostat, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu (DG RTD) a Európska integračná sieť (EIN). EMN taktiež zabezpečuje podporu Imigračnému portálu EÚ.

V priebehu roka 2017 NKB EMN v SR plánuje uskutočniť viaceré odborné stretnutia (napr. so zástupcami Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a pod.), pracovné raňajky a konferenciu EMN. Na nadnárodnej úrovni sa Slovenská republika zúčastní na pravidelných koordinačných stretnutiach v Bruseli organizovaných Európskou komisiou, ako aj na klastrových stretnutiach a konferenciách organizovaných NKB iných členských krajín EÚ.

Pravidelné a aktuálne informácie o činnosti EMN v Slovenskej republike získate z e-newslettra EMN alebo na webovej stránke www.emn.sk.

logo-emn-new-sk